Menu

Analiza uwarunkowań wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie powiatu olsztyńskiego ziemskiego z wykorzystaniem doświadczeń Portugalii (opr. miękka)

Cechy produktu

  • ISBN 9788372996695 
  • Oprawa miękka 
  • Wydawnictwo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
  • Ilość stron 170 
  • Rok wydania 2010 

Opis

Okres przejściowy od gospodarki planowanej centralnie do gospodarki rynkowej okazał się dla polskiej wsi i rolnictwa trudny. Trudności w rozwoju obszarów wiejskich związane są bezpośrednio z barierami strukturalnymi rolnictwa, rozdrobnioną strukturą agrarną, nadwyżką siły roboczej na wsi, tradycyjnymi technikami produkcji. Konwencjonalne pojmowanie rolnictwa ogranicza się z reguły do uprawy roli i hodowli zwierząt. Takie podejście sprawia, że dyskusja o problemach rolnictwa jest nieuchronnie sprowadzana do kluczowej kwestii, jaką są ograniczone możliwości generowania takich dochodów z produkcji rolnej, które zapewniłyby godziwe warunki życia rolnikom i ich rodzinom. Charakteryzujące się rozdrobnioną strukturą obszarową polskie rolnictwo, jego zacofane technicznie i nadmierna ilość zatrudnionych, w powiązaniu z niełatwymi zmianami strukturalnymi całej gospodarki powodują, iż w najbliższej przyszłości prawdopodobieństwo poprawy sprawności jest drobne.
W polskich warunkach rozwiązań należy poszukiwać raczej w całościowym widzeniu nie tylko problemów,jeszcze szans rozwojowych wsi i rolnictwa (Figiel 1999). Rolnictwo, po integracji Polski z Unią Europejską (UE), wymaga wszechstronnych zabiegów przystosowawczych (Wycena 1999). Takich szans upatruje się m.in. W tzw. Wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich, którego istota sprowadza się do tworzenia sprzyjających warunków w zakresie podejmowania nierolniczej działalności gospodarczej.
Wysiłki restrukturyzacyjne powinny opierać się na traktowaniu rolnictwa i wsi jako niepodzielnej całości obszarów wiejskich (niezurbanizowanych), spełniających poza produkcją żywności dużo innych, bardzo istotnych funkcji społeczno-ekonomicznych. Oprócz klasycznej (podstawowej) funkcji produkcyjno-żywicielskiej, należy dostrzegać i w coraz większym stopniu eksponować takie funkcje, jak:
• biologiczną - polegającą na kształtowaniu równowagi w wykorzystaniu środowiska, a także zachowaniu biologicznych walorów dla przyszłych pokoleń;
• przyrodniczą — związaną typowo z ochroną obiektów przyrodniczych, a także kształtowaniem krajobrazu;
• rekreacyjno-turystyczną - wyrażającą się w wykorzystaniu naturalnych walorów przyrodniczych, a także dziedzictwa historycznego i kulturowe¬go w celu rozwoju usług turystycznych, a także rekreacyjnych, z reguły z myślą o mieszkańcach miast w kraju i za granicą;
• socjalno-rezydencjalną - sprowadzającą się do postrzegania obszarów wiejskich jako miejsca życia nie tylko pracujących w rolnictwie, lecz w coraz obszerniejszym stopniu osób osiągających dochody z innych źródeł, włączając w to pracujących w miastach;
• kulturową - służącą zachowaniu wartościowych części tradycji i zwyczajów ludowych.

Spis treści

Wstęp
1. Uwagi ogólne (Teresa M. Laguna)
2. Portugalia - wzór czy przestroga dla Polski? (Teresa M. Laguna, Ilisio M. De Jesus)

1. Uwarunkowania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich (Teresa M. Laguna, Ilisio M. De Jesus)
1.1. Ogólna charakterystyka badanych obszarów (Teresa M. Laguna, Ilisio M. De Jesus)
1.1.1. Specyfika badanych województw (Teresa M. Laguna, Ilisio M. De Jesus)
1.1.2. Charakterystyka badanych powiatów (Teresa M. Laguna, Ilisio M. De Jesus)

2. Charakterystyka uwarunkowań wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w badanych powiatach (Mirosława Witkowska-Dąbrowska, Anna Karpa, Dariusz Laguna, Agnieszka Napiórkowska-Baryła, Wanda Laguna, Agnieszka Osiecka)
2.1. Zasoby naturalne (Mirosława Witkowska-Dąbrowska)
2.1.1. Budowa geologiczna i klimat
2.1.2. Jakość i używanie gruntów
2.1.3. Zasoby minimalistycznców mineralnych
2.1.4. Zasoby roślinne i zwierzęce
2.1.5. Zasoby wód powierzchniowych
2.1.6. Obszary chronione
2.2. Rolnictwo w badanych powiatach (Anna Karpa)
2.2.1. Struktura agrarna i kierunki produkcji
2.2.2. Produkcja rolnicza
2.3. Infrastruktura technologiczna (Dariusz Laguna)
2.3.1. Sieć drogowa
2.3.2. Komunikacja kolejowa
2.3.3. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna
2.3.4. Sieć elektroenergetyczna
2.3.5. Sieć gazowa
2.3.6. Telekomunikacja
2.4. Potencjał społeczno-gospodarczy badanych powiatów (Agnieszka Napiórkowska-Baryła, Wanda Laguna)
2.4.1. Podmioty gospodarcze
2.4.2. Infrastruktura społeczna
2.5. Demografia i rynek pracy (Agnieszka Osiecka)
2.5.1. Sytuacja demograficzna
2.5.2. Rynek pracy
2.6. Dochody gmin w badanych powiatach jako wynik wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich (Dariusz Laguna, Agnieszka Osiecka)

3. Wyznaczonia polityki przestrzennej Polski, regionu, a także doświadczeń Portugalii we wdrażaniu wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich (Dariusz Laguna, Teresa
M. Laguna, Wanda Laguna, Ilisio M. De Jesus)
3.1. Wyodrębnionia polityki przestrzennej państwa (Dariusz Laguna)
3.1.1. Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
3.1.2. Wyodrębnionia „długotrwałej Strategii Trwałego i zrównoważonego Rozwoju - POLSKA 2025" dla powiatu olsztyńskiego ziemskiego
3.1.3. Wyznaczonia regionalne
3.1.3.1. Wyodrębnionia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla powiatu olsztyńskiego ziemskiego
3.1.3.2. Zadania rządowe oraz zadania samorządowe województwa przewidy¬wane do realizacji w powiecie olsztyńskim ziemskim
3.2. Możliwość zastosowania walorów przestrzennych powiatu olsztyńskiego ziemskiego w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich (Dariusz Laguna, Teresa Maria Laguna, Wanda Laguna)
3.2.1. Zastosowanie dotychczasowych funkcji
3.2.2. Użycie trwałych naniesień w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich
3.3. Użycie doświadczeń Portugalii (Teresa M. Laguna, Ilisio M. De Jesus)

4. Proponowane możliwości wielofunkcyjnego rozwoju powiatu olsztyńskiego ziemskiego (Mirosława Witkowska-Dąbrowska, Agnieszka Napiórkowska-Baryła, Dariusz Laguna, Wanda Laguna, Teresa Maria Laguna)
4.1. Wyznaczanie strategicznych obszarów ekologicznie cennych (Mirosława Witkowska-Dąbrowska)
4.1.1. Ocena mocy ekologicznej
4.1.2. Ocena stanu środowiska
4.1.3. Ocena stopnia zachowania naturalnych elementów środowiska
4.1.4. Ogólny wskaźnik cenności organicznej dla obszaru powiatu olsztyńskiego
4.2. Wyznaczenie strategicznych obszarów rolniczych (Agnieszka Napiórkowska-Baryła)...
4.2.1. Konstrukcja macierzy i wskaźników
4.2.2. Ujednolicenie kierunku preferencji
4.2.3. Normalizacja cech
4.2.4. Obliczenie miernika plastikowego dla działu
4.2.5. Obliczenie miernika syntetycznego przydatności gmin do rolniczego obszaru strategicznego
4.2.6. Strategiczne obszary rolnicze powiatu
4.3. Użycie sieci osadniczej w rozwoju obszarów wiejskich (Wanda Laguna)
4.3.1. Funkcje terenów wiejskich a ład przestrzenny
4.3.2. Delimitacja miejscowości wiejskich
4.3.3. Propozycje zapisów umożliwiających kontrolę przekształceń na terenach wiejskich
4.4. Rewitalizacja jako system ożywienia obszarów wiejskich (Wanda Laguna)
4.5. Użycie dróg krajobrazowych w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich (Dariusz Laguna)
4.5.1. Idea drogi krajobrazowej
4.5.2. Wyniki inwentaryzacji wyznaczonych obiektów
4.5.3. Warmińska Droga Krajobrazowa - w poszukiwaniu cech wspólnych
Zakończenie (Teresa M. Laguna)
Bibliografia

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.