Menu

FUNKCJONOWANIE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI RYNKOWEJ RYNEK FINANS (opr. miękka)

Cechy produktu

  • ISBN 9788375565898 
  • Oprawa miękka 
  • Autor PRZYBYLSKA-KAPUŚCIŃSKA W. 
  • Wydawnictwo CeDeWu 
  • Ilość stron 294 
  • Rok wydania 2013 

Opis

Książ­ka za­wie­ra in­te­re­su­ją­ce przy­czyn­ki do­ty­czą­ce przede wszyst­kim funk­cjo­no­wa­nia ryn­ku fi­nan­so­we­go. Au­to­rzy przed­sta­wi­li w nim po­glą­dy na te­mat ban­ko­wo­ści a lu­ki cy­fro­wej, wy­klu­cze­nia fi­nan­so­we­go, fak­to­rin­gu i za­rzą­dza­nia wie­rzy­tel­no­ścia­mi. W roz­wa­ża­niach uję­to również kwe­stie roz­wo­ju ryn­ku ka­pi­ta­ło­we­go i róż­nych aspek­tów je­go funk­cjo­no­wa­nia. Do in­nych roz­pa­try­wa­nych wąt­ków na­le­żą pro­ble­my po­dat­ko­we, za­spo­ka­ja­nia po­trzeb miesz­ka­nio­wych, prze­stęp­czo­ści kom­pu­te­ro­wej i kom­pu­te­ro­wych re­cen­zji kon­su­menc­kich, a także ubez­pie­czeń.Po­zy­cja prze­zna­czo­na jest dla sze­ro­kie­go gro­na Czy­tel­ni­ków za­in­te­re­so­wa­nych pro­ble­ma­ty­ką eko­no­micz­ną - a tak­że stu­den­tów z kie­run­ków za­rzą­dza­nia i fi­nan­sów.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.