Menu

Podstawy prawne i organizacyjne oświaty, cz. II (opr. miękka)

Cechy produktu

  • ISBN 8372992495 
  • Oprawa miękka 
  • Autor Grabarczyk Iwona 
  • Wydawnictwo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
  • Ilość stron 253 
  • Rok wydania 2003 

Opis

Przeobrażenia, które nastąpiły w Polsce po roku 1989 pociągnęły za sobą m.in. Konieczność zasadniczych przekształceń oświatowych. W edukacji nauczycielskiej istotnie ważne jest opanowanie tego zasobu wiedzy. Obok innych wymagań, postulat ten realizuje przedmiot - stanowiący jednocześnie, tzw.?minimum programowe" kształcenia - pod nazwą?podstawy prawne i organizacyjne oświaty".
Zamiar przygotowania niniejszego zbioru tworzyw i dokumentów do przedmiotu?podstawy prawne i organizacyjne oświaty" został powzięty podczas zajęć dydaktycznych prowadzonych ze studentami studiów stacjonarnych i zaocznych kierunku pedagogika. Ponadto zajęcia na studiach podyplomowych dla kadry kierowniczej w oświacie uzasadniły konieczność opracowania takiego zbioru. Bezpośrednią inspiracją stały się te wypowiedzi uczestników zajęć, które szeroko uzasadniały ogrom trudności z powodu braku optymalnej literatury źródłowej. Wiedza na ten temat jest rozproszona, a dotarcie do potrzebnych dokumentów i tworzyw staje się dla wielu z nich skomplikowane, czy wręcz niemożliwe. Opracowanie to jest zatem próbą wyjścia naprzeciw oczekiwaniom tych osób.
Zaplanowano wydanie trzech części zbioru tworzyw i źródeł do przedmiotu?podstawy prawne i organizacyjne oświaty".
W niniejszej, drugiej części zbioru zamieszczono:
Rozdz. I. PUBLICZNE SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE W POLSCE NA
PROGU XXI WIEKU,
Rozdz. II. NIEPUBLICZNE SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE W POLSCE.
Jak należy sądzić, ten zakres problemowy zbioru może być {pomocn|przydatn)y nie tylko młodzieży studenckiej, przygotowującej się do zawodu nauczycielskiego, ale także dla czynnych nauczycieli, organizatorów i kierowników szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, jak też dla rodziców uczniów i lokalnego środowiska edukacyjnego.
Zamieszczając poszczególne źródła i materiały kierowano się w pierwszym rzędzie potrzebą dydaktyczną? jak i?potrzebą życia" szeroko rozumianego środowiska edukacyjnego wierząc, iż zamiar spełni te oczekiwania.
Wszystkie uwagi Czytelników, dotyczące publikacji, zostaną przyjęte jako pomoc w dalszej pracy nad jej doskonaleniem.
- Załącznik nr 3: Prawne i finansowe warunki pobierania nauki w placówce oświatowej Szkoła - Laboratorium
- Załącznik nr 4: Warunki przyjęcia do gimnazjum (rok 2001/2002)
- Załącznik nr 5: Warunki przyjęcia do liceum (rok 2001/2002)
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 listopada 2002 r. W sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych placówkach prowadzonych przez kościelne osoby prawne
Bibliografia

Spis treści:

Wstęp

Rozdział
PUBLICZNE SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE W POLSCE NA PROGU XXI WIEKU

Wprowadzenie
1. Porozumienia Okrągłego Stołu - Ustalenia podzespołu ds. Oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i postępu technicznego, Warszawa 24 lutego, 1, 3 i 10 marca 1989 r.(fragmenty)
2. Porozumienia Okrągłego Stołu - Ustalenia podzespołu do spraw młodzieży, Warszawa 16, 28 lutego, 6, 14 i 18 marca 1989 r. (fragmenty)
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r.?O samorządzie gminnym" (tekst jednolity
- fragmenty)
4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r.?O systemie oświaty" (tekst jednolity - fragmenty)
5. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (fragmenty)
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. W sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
- Załącznik nr 1: Ramowy statut publicznego przedszkola
- Załącznik nr 2: Ramowy statut publicznej szkoły podstawowej
- Załącznik nr 3: Ramowy statut publicznego gimnazjum
- Załącznik nr 4: Ramowy statut publicznego liceum profilowanego
- Załącznik nr 5: Ramowy statut publicznej szkoły zawodowej
- Załącznik nr 6: Ramowy statut publicznej szkoły ponadpodstawowej
7. Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 sierpnia 2002 r. W sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych:
- Załącznik nr 1: Ramowy plan nauczania dla szkoły podstawowej
- Załącznik nr 2: Ramowy plan nauczania dla gimnazjum
- Załącznik nr 3: Ramowy plan nauczania dla gimnazjum specjalnego
1) Dla uczniów niepełnosprawnych w normie intelektualnej
2) Dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
3) Dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z autyzmem
- Załącznik nr 4: Ramowy plan nauczania dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego, w tym dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych
niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania
- Załącznik nr 5: Ramowy plan nauczania dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi
- Załącznik nr 6: Ramowy plan nauczania dla trzyletniego liceum profilowanego, w tym trzyletniego liceum profilowanego specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania
- Załącznik nr 7: Ramowy plan nauczania dla czteroletniego technikum, w tym czteroletniego technikum specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania
- Załącznik nr 8: Ramowy plan nauczania dla zasadniczej szkoły zawodowej, w tym zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. W sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

Rozdział II. NIEPUBLICZNE SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE W POLSCE

Wprowadzenie
1. Porozumienia Okrągłego Stołu - Stanowisko podzespołu ds. Oświaty, nauki i postępu technicznego, Warszawa 24 lutego, 1, 3 i 10 marca 1989 r. (fragmenty)
2. Porozumienia Okrągłego Stołu - Ustalenia podzespołu do spraw młodzieży, Warszawa 16, 28 lutego, 6, 14 i 18 marca 1989 r. (fragmenty)
3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r.?O systemie oświaty" (tekst jednolity - fragmenty)
4. Statut Niepublicznego Przedszkola Nr 2 im. Krasnala Hałabały w Szczytnie
5. Statut Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dercu
6. Statut niepublicznej placówki oświatowej Szkoła Laboratorium - Gimnazjum w Toruniu
7. Statut niepublicznej placówki oświatowej Szkoła Laboratorium Liceum Ogólnokształcące w Toruniu
- Załącznik nr 1: Program wychowawczy w Gimnazjum - Liceum Ogólno kształcącym Szkoły Laboratorium w Toruniu
- Załącznik nr 2: Zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów w Szkole Laboratorium
- Załącznik nr 3: Prawne i finansowe warunki pobierania nauki w placówce oświatowej Szkoła - Laboratorium
- Załącznik nr 4: Warunki przyjęcia do gimnazjum (rok 2001/2002)
- Załącznik nr 5: Warunki przyjęcia do liceum (rok 2001/2002)
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 listopada 2002 r. W sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych placówkach prowadzonych przez kościelne osoby prawne
Bibliografia

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.