Menu

Sprawozdawczość finansowa jednostek gospodarczych (opr. miękka)

Cechy produktu

  • ISBN 8388229567 
  • Oprawa miękka 
  • Autor Bagieńska Anna, Linowska Anna 
  • Wydawnictwo Politechnika Białostocka 
  • Ilość stron 238 
  • Rok wydania 2003 

Opis

Lekko zgięta okładka

Rachunkowość jest ergonomiczną dyscypliną zajmującą się dostarczaniem informacji o stanie majątkowym podmiotu gospodarczego, o korzyściach jakie ten majątek przynosi na skutek zaangażowania w działalność gospodarczą, o efektach podejmowanych decyzji i dostarcza danych, które po pewnym przetworzeniu i interpretacji dają wyobrażenie o sytuacji finansowej jednostki. W tym celu dokonuje się zestawienia i pomiaru zasobów, ewidencji zmian w tych zasobach i kalkulacji nakładów i efektów podejmowanych przedsięwzięć, sprawując przy tym szeroko rozumianą kontrolę finansową nad wydajnością podmiotu gospodarczego.
Końcowym etapem zadań wykonywanych w rachunkowości jest sprawozdawczość finansowa, która, będąc zbiorem informacji o zasobach posiadajątkowych jednostki i źródłach ich finansowania, o skuteczności ich zaangażowania w działalność gospodarczą oraz o przepływach pieniężnych, dostarcza wielu danych wykorzystanecznych w ocenie jej sytuacji finansowej. Sprawozdania finansowe są podstawowym materiałem źródłowym dostarczającym wiarygodnych danych do przeprowadzenia analizy finansowej. Spełniają przy tym funkcję kontrolną, ponieważ prezentują skutki finansowe decyzji kierownictwa jednostki, które nią zarządza. Informacje zawarte w sprawozdaniach finansowych mają służyć użytkownikom pomocą w podejmowaniu decyzji ekonomicznych i w prognozowaniu wartości i terminów przyszłych przepływów środków pieniężnych koniecznych do utrzymania płynności finansowej jednostki.
Aby sprawozdania finansowe spełniły swoją rolę, potrzebne jest przybliżenie wiedzy na temat treści ekonomicznych, oraz zasad ujawniania i prezentacji zawartych w nich informacji. Konieczna jest ona wszystkim użytkownikom sprawozdań finansowych, a w szczególności menedżerom zarządzającym działalnością gospodarczą, pracownikom zatrudnionym przy przetwarzaniu informacji i przygotowywaniu rozmaitych analiz będących podstawą podejmowanych decyzji, a także społeczeństwu zainteresowanemu rozwojem regionalnym i konkurencyjnością firm.
Podręcznik niniejszy adresowany jest do wszelkich osób zgłębiających problematykę rachunkowości, a w szczególności do menedżerów i studentów kierunków finansów i zarządzania, którzy dążą do zdobycia wiedzy finansowoksięgowej. Zostały w nim przedstawione podstawowe zasady sporządzania sprawozdań finansowych oraz scharakteryzowane poszczególne ich komponenty i elementy. Omówiona treść sprawozdań finansowych i sposób jej ujawniania uwzględnia zasady wyceny i prezentacji wprowadzone poprzez nowelizację ustawy o rachunkowości. Szczególną uwagę zwrócono także na zrozumiałe przedstawienie treści omawianych problemów wyceny i prezentacji części sprawozdań, co ilustrują liczne przykłady. Zakres prezentacji niektórych przykładów jest nieco szerszy niżeli wymaga tego omówienie wyceny bilansowej, ale naszym zdaniem zapewnia to możliwość pełniejszego zrozumienia i przyswojenia wiedzy poprzez studentów, zwłaszcza w zakresie znowelizowanych uregulowań w rachunkowości.
Ze względu na spory zakres tematyczny tego podręcznika nie uwzględniono w nim problematyki sprawozdań finansowych jednostek powiązanych. Wymagają one oddzielnego omówienia.
Wyrażamy nadzieję, iż zaprezentowane w podręczniku podstawowe problemy sprawozdań finansowych, poparte licznymi przykładami, pomogą osobom zainteresowanym tą problematyką w prędkim i sprawnym przyswojeniu wiedzy z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz jej zastosowania na potrzeby analizy finansowej.

Spis treści:

Wykaz skrótów
Wstęp

1. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych
1.1. Istota sprawozdań finansowych
1.2. Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych
1.3. Nadrzędne zasady rachunkowości
1.4. Charakterystyka sprawozdań finansowych
1.5. Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych

2. Bilans i jego , a także zasady ich wyceny
2.1. Ogólna charakterystyka i struktura bilansu
2.2. Metody wyceny składników bilansu
2.3. Polityka bilansowa
2.4. Charakterystyka i prezentacja składników bilansu
2.4.1. Wartości niematerialne i prawne
2.4.2. Rzeczowe aktywa trwałe
2.4.2.1. Środki trwałe
2.4.2.2. Środki trwałe w leasingu
2.4.2.3. Środki trwałe w budowie
2.4.3. Należności długoterminowe i krótkoterminowe
2.4.4. Inwestycje
2.4.4.1. Inwestycje długoterminowe
2.4.4.2. Inwestycje krótkoterminowe
2.4.5. Zapasy materiałów, towarów i towarów
2.4.6. Rozliczenia międzyokresowe
2.4.6.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
2.4.6.2. Odroczony podatek dochodowy jako rozliczenie międzyokresowe
2.4.6.3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
2.4.7. Kapitały i fundusze własne
2.4.7.1. Istota kapitału (funduszu) własnego
2.4.7.2. Prezentacja i wycena elementów kapitału własnego w bilansie
2.4.8. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w sprawach finansowych

3. Rachunek zysków i strat
3.1. Ogólna charakterystyka rachunku zysków i strat
3.2. Przychody jednostki gospodarczej
3.2.1. Przychody ze sprzedaży
3.2.2. Przychody finansowe
3.2.3. Pozostałe przychody operacyjne
3.2.4. Przychody w ujęciu księgowym i podatkowym
3.3. Koszty działalności gospodarczej
3.3.1. Koszty podstawowej działalności operacyjnej
3.3.2. Koszty finansowe
3.3.3. Pozostałe koszty operacyjne
3.3.4. Koszty w ujęciu księgowym a podatkowym
3.4. Zyski i straty wspaniałe
3.5. Zasady ustalania wyniku finansowego

4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

5. Rachunek przepływów pieniężnych
5.1. Zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
5.2. Prezentacja rachunku przepływów pieniężnych
5.2.1. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia
5.2.2. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia
5.2.3 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej i finansowej

6. Informacja dodatkowa
6.1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
6.2. Uzupełniające dane i objaśnienia

Akty prawne
Literatura
Spis tabel
Spis rysunków

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.