Menu

Zarządzanie szkołą wyższą (opr. miękka)

Cechy produktu

  • ISBN 9788375566123 
  • Oprawa miękka 
  • Autor Dworak Janusz 
  • Wydawnictwo CeDeWu 
  • Ilość stron 212 
  • Rok wydania 2013 

Opis

No­wo­cze­sna go­spo­dar­ka opar­ta na wie­dzy sta­wia przed wyż­szy­mi uczel­nia­mi spe­cy­ficz­ne wy­ma­ga­nia. Do­ty­czą one nie tyl­ko sa­me­go prze­ka­zy­wa­nia wie­dzy, lecz tak­że me­tod je­go or­ga­ni­za­cji i ste­ro­wa­nia. To z ko­lei jest do­me­ną za­rzą­dza­nia szko­łą wyż­szą. Ze­bra­ne w XIV. To­mie Prac Nau­ko­wych Wyż­szej Sz­ko­ły Ban­ko­wej w Gdań­sku pra­ce po­ka­zu­ją dy­le ma­ty i wy­zwa­nia zwią­za­ne z za­rzą­dza­niem no­wo­cze­sną uczel­nią. W szcze­gól­no­ści zaś do­ty­czą:
- wza­jem­nych za­leż­no­ści po­mię­dzy szko­łą wyż­szą i jej oto­cze­niem,
- or­ga­ni­za­cji i me­tod za­rzą­dza­nia uczel­nią,
- na­rzę­dzi za­rzą­dza­nia ja­ko­ścią w szko­le wyż­szej.

Pu­bli­ka­cja ta ad­re­so­wa­na jest przede wszyst­kim do me­ne­dże­rów współ­cze­snych uczel­ni. W swo­ich za­mie­rze­niach ma jed­no­cze­śnie być przy­czyn­kiem do roz­po­czę­cia dys­ku­sji na­uko­wej nad pro­ce­sa­mi zwią­za­ny­mi z za­rzą­dza­niem i or­ga­ni­za­cją szko­ły wyż­szej.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.