Menu

MERITUM Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa - Ewa Walińska (PDF)

Cechy produktu

  • ISBN 9788381873475 
  • Autor Ewa Walińska 
  • Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA 
  • Ilość stron 1456 
  • Rok wydania 2019 

Opis

Opracowanie z dziedziny rachunkowości – w linii MERITUM – ma charakter merytorycznego wsparcia w rozwiązywaniu złożonych problemów dotyczących sprawozdawczości finansowej. Autorzy skoncentrowali się na prezentacji zagadnień w sposób zrozumiały i przydatny w wytwarzaniu systemu rachunkowości jednostki generującego wysokiej jakości informacje o finansowych efektach jej działalności.

Szczególny nacisk został położony na wieloaspektowe przedstawienie obszarów związanych z identyfikacją, pomiarem i prezentacją różnych transakcji ekonomicznych, zgodnie z obowiązującymi regulacjami rachunkowości.Celem MERITUM nie jest prezentacja samych zmian prawa bilansowego czy podatkowego, ale przedstawienie ich wpływu na funkcjonowanie systemu rachunkowości w jednostce gospodarczej prowadzącej księgi rachunkowe.

W związku z tym dokonano aktualizacji treści opracowania, uwzględniając nowe obowiązki związane z systemem rachunkowości, będące rezultatem zmian prawa bilansowego, jednocześnie ustawy o rachunkowości, jak i kluczowych standardów rachunkowości – polskich i międzynarodowych.

wskazano także najważniejsze aktualne regulacje podatkowe, które oddziałują na funkcjonujący w jednostce gospodarczej system rachunkowości.Dokonano zmiany struktury MERITUM w stosunku do poprzedniego wydania, przenosząc pewne zagadnienia do załączników – wydanie 2016 obejmowało 22 rozdziały i jeden załącznik, natomiast wydanie 2019 obejmuje 20 rozdziałów i cztery załączniki:Załącznik nr 1.

Sprawozdanie finansowe w świetle globalnej harmonizacji rachunkowości,Załącznik nr 2. Proceduralne i technologiczne aspekty systemu rachunkowości przedsiębiorstwa,Załącznik nr 3. Zakres informacyjny sprawozdania finansowego jednostek zgodnie z ustawą o rachunkowości,Załącznik nr 4.

Sprawozdanie z działalności jednostki, a także pozostałe raporty niefinansowe.Usunięto treści, które aktualnie nie budzą wątpliwości albo są na tyle specyficzne (np. Kontrakty długoterminowe), że wymagałyby wielkiego rozszerzenia, co z kolei byłoby niezgodne z ideą MERITUM jako opracowania o charakterze uniwersalnym, a nie branżowym.zmodyfikowano treści części I – Zagadnienia ogólne – przenosząc kwestie proceduralne i technologiczne związane z ewidencją, problemami harmonizacji rachunkowości i zakresem informacyjnym sprawozdania finansowego jednostek (zgodnie z ustawą o rachunkowości) do załączników.

Aktualizacja treści MERITUM Rachunkowość w 2019 r.:dużo rozdziałów wchodzących w skład MERITUM Rachunkowość zostało poddanych wyraźnej aktualizacji, która polegała w szczególności na:uwzględnieniu ostatnich zmian ustawy o rachunkowości, m.in.:w Załączniku nr 3 przedstawiono strukturę sprawozdania finansowego w zależności od rodzaju jednostki sporządzającej to sprawozdanie, uwzględniono także sprawozdanie finansowe jednostki, o której mowa w art.

3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,w zakresie sprawozdań finansowych podmiotów wpisanych do KRS przedstawiono zasady ich sporządzania w formie elektronicznej i podpisywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym zaufanym profilem ePUAP,w Załączniku 4 przedstawiono uregulowania dotyczące sprawozdania z działalności jednostki;uwzględnieniu nowych Krajowych Standardów Rachunkowości – m.in.

KSR 11 – w zakresie dotyczącym środków trwałych (podrozdział 6.4), KSR 13 – zmiany w zakresie ustalania kosztu wytworzenia produktów (podrozdział 6.2) i nowego Stanowiska w sprawie rozrachunków z kontrahentami, które Komitet Standardów Rachunkowości przyjął w dniu 9 lipca 2019 r.

(podrozdział 6.8);wskazaniu najważniejszych aktualnych zagadnień związanych z regulacjami prawa podatkowego, mających wpływ na system rachunkowości (m.in. Rozdział 11 – aktualne uregulowania dotyczące cen transferowych; rozdział 4 – wyszczególniono uzupełniające obowiązki informacyjne, tj.

np. Raportowanie schematów podatkowych, zaprezentowano zmiany wprowadzone do konstrukcji ustawy o podatku dochodowym (m.in. Podział na dwa źródła przychodów: przychody z zysków kapitałowych i pozostałe, zasady odliczania strat podatkowych, a także tzw.

mały podatek), w rozdziale 6 pkt 8 uwzględniono najnowsze regulacje w zakresie opodatkowania wynagrodzeń osób fizycznych wchodzące w życie z dniem 1 października 2019 r.;przedstawieniu ostatnich, widocznych zmian polskiego prawa bilansowego, wynikających na ogół z regulacji unijnych, a także modyfikacji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF); które zaprezentowano w Załączniku nr 1.

Sprawozdanie finansowe w świetle globalnej harmonizacji rachunkowości, objaśniającym najbardziej aktualne rozwiązania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w szczególności dotyczące segmentów operacyjnych (MSSF 8), instrumentów finansowych (MSSF 9 – obowiązujący od 2018 r.), przychodów z umów z klientami (MSSF 15 – obowiązujący od 2018 r.) i Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla minimalnych i przeciętnych Przedsiębiorstw (MSSF dla MŚP).

Na podkreślenie zasługuje omówienie nowych zasad rachunkowości zabezpieczeń oraz testowania utraty wartości aktywów finansowych według modelu oczekiwanych strat kredytowych (MSSF 9), a także szczegółowe objaśnienie 5-etapowego modelu ujmowania przychodów z umów z klientami (MSSF 15), obejmujące niemało poręcznych przykładów, stanowiących przydatne źródło wiedzy i upraszczających zrozumienie tych zagadnień;dodaniu nowych (bądź zaktualizowaniu z powodu zmian prawa bilansowego) wielu przykładów ilustrujących istotę analizowanych problemów, bazujących na konkretnych sytuacjach i okolicznościach wstępujących w praktyce, zezwalających zrozumieć istotę objaśnianych zagadnień.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.