Menu

Położnictwo - ćwiczenia. Podręcznik dla studentów medycyny

Cechy produktu

  • ISBN 9788320051056 
  • Autor Michał Troszyński 
  • Wydawnictwo Wydawnictwo Lekarskie PZWL 
  • Ilość stron 312 
  • Rok wydania 2016 

Opis

Tytuł Położnictwo - ćwiczenia. Podręcznik dla studentów medycyny Autor Michał Troszyński Język polski Wydawnictwo PZWL ISBN 978-83-200-5105-6 Rok wydania 2016 Warszawa Wydanie 3 liczba stron 312 Format mobi, epub Spis treści PRZEDMOWA DO WYDANIA III XIII PRZEDMOWA DO WYDANIA II XV PRZEDMOWA I XVII 1. MIEDNICA damska 1 Budowa miednicy 1 Zewnętrzne narządy płciowe kobiety 6 Srom i krocze 6 Mięśnie kanału rodnego i budowa dna miednicy 7 Zewnętrzne wymiary miednicy 9 rozmiary kanału rodnego miednicy mniejszej 14 Typy miednic 18 Fizjologiczne odmiany miednicy żeńskiej (wg Caldwella i Moloya) 18 Typy miednic nieprawidłowe 23 Kliniczna ocena budowy miednicy żeńskiej 30 Ocena kształtu i wielkości główki płodu – cefalometria RTG 32 Ocena niewspółmierności porodowej 32 Położnicza diagnostyka rentgenowska 34 Ocena przestrzenna miednicy na podstawie fotografii RTG 35 2. KARDIOTOKOGRAFIA I ELEKTROKARDIOGRAFIA W CZASIE CIĄŻY I PORODU 40 Monitorowanie częstości uderzeń serca płodu (USP) 40 Podstawowa częstość uderzeń serca płodu 41 Okresowe zmiany częstości uderzeń serca płodu 41 Kliniczne znaczenie zmian częstości uderzeń serca płodu 45 Elektrokardiografia płodowa 49 3. ULTRASONOGRAFIA POŁOŻNICZA (USG) 50 Metoda impulsów i echa 51 Metoda Dopplera 51 Metoda ciągłej wiązki ultradźwięków 52 Działanie ultradźwięków na żywy organizm 56 4. PŁÓD I NOWORODEK 57 Rozwój, budowa i wymiary płodu 57 Zagrożenie płodu w ostatnich tygodniach ciąży i w czasie porodu 63 Niedotlenienie i zamartwica wewnątrzmaciczna płodu (hypoxia, asphyxia foetus intrauterina) 64 Uraz mechaniczny 65 Umieralność okołoporodowa 67 Martwe urodzenia i zgony noworodków 67 5. OPIEKA POŁOŻNICZA W CZASIE CIĄŻY 70 Porady dla młodych małżeństw 70 Stan opieki przed- i okołoporodowej 71 Badanie kobiety w czasie ciąży 72 Pierwsza wizyta w ciąży w poradni dla kobiet 72 Obowiązki położnej w poradni dla kobiet 73 Wywiad z kobietą ciężarną 73 Badanie ogólne kobiety ciężarnej 79 Badanie ginekologiczne 81 Przyrost masy ciała w czasie ciąży 82 Następne badania kontrolne 83 Ciąża ryzyka – ciąża specjalnej troski 84 Poradnictwo genetyczne i diagnostyka prenatalna 88 6. PROWADZENIE PORODU 90 Przyjęcie kobiety rodzącej do szpitala – wywiad i badanie wstępne 90 Oznaki życia albo śmierci płodu 96 Przygotowanie kobiety rodzącej do porodu 97 Karta obserwacji porodu (partogram) 98 Okresy porodu 103 Usytuowanie płodu w macicy 104 Badanie zewnętrzne kobiety rodzącej 106 Badanie wewnętrzne kobiety rodzącej 109 Pozycja kobiety rodzącej w czasie porodu 112 Szkoła rodzenia 112 Psychoprofilaktyka i znieczulenie porodu 113 Poród rodzinny 115 7. PORÓD W POŁOŻENIU PODŁUŻNYM GŁÓWKOWYM 116 Ułożenia przygięciowe 116 Ułożenie potylicowe przednie 116 Mechanizm porodu główki 116 Mechanizm rodzenia się barków 119 Badanie położnicze w przebiegu porodu 120 Pomoc położnicza w okresie rodzenia się płodu 123 Najczęstsze błędy popełniane przy prowadzeniu porodu w ułożeniu potylicowym przednim 127 Ułożenie potylicowe tylne 128 Przebieg porodu 129 Rozpoznanie w badaniu położniczym główki ustalonej w próżni lub w cieśni 129 Nadzór i prowadzenie porodu w ułożeniu potylicowym tylnym 130 wyznaczonia do wykorzystania kleszczy albo próżniociągu 131 Najczęstsze błędy popełniane przy prowadzeniu porodu w ułożeniu potylicowym tylnym 131 8. PORÓD W UŁOŻENIACH ODGIĘCIOWYCH GŁÓWKI PŁODU 132 Ułożenie wierzchołkowe 133 Przebieg porodu 133 Rozpoznanie w badaniu położniczym 133 Ułożenie ciemieniowe 135 Przebieg porodu 136 Rozpoznanie w badaniu położniczym 136 Ułożenie czołowe 137 Przebieg porodu 137 Rozpoznanie w badaniu położniczym 138 Ułożenie twarzowe 139 Przebieg porodu 140 Rozpoznanie w badaniu położniczym 140 Prowadzenie porodu w ułożeniach odgięciowych 142 9. PORÓD W INNYCH NIEPRAWIDŁOWYCH UŁOŻENIACH GŁÓWKI PŁODU 144 Nieosiowe wstawianie się główki (asynklityzm) 144 Asynklityzm przedni 144 Asynklityzm tylny 145 Wysokie proste ustawienie główki 146 Mechanizm porodu 146 Badanie położnicze główki ustalonej we wchodzie 147 progresywnanie położnicze 147 Niskie poprzeczne ustawienie główki (zwrot niedokonany) 147 Badanie położnicze wewnętrzne 148 postępowanie położnicze 148 Nadmierne zwroty główki 149 Nadmierny zwrot wewnętrzny 149 Nadmierny zwrot zewnętrzny 149 10. PORÓD W POŁOŻENIACH MIEDNICOWYCH PŁODU 150 Mechanizm porodu miednicowego 152 Położenie miednicowe zupełne i pośladkowe 152 Przodowanie nóżek lub kolanek płodu 154 Rozpoznanie w badaniu położniczym 155 11. PORÓD W POŁOŻENIU POPRZECZNYM PŁODU 158 Przebieg porodu w położeniu poprzecznym 160 Badanie położnicze przy położeniu poprzecznym płodu 161 Badanie położnicze przy położeniu poprzecznym zaniedbanym 162 Poród przez samoistne zwinięcie się płodu w położeniu poprzecznym 162 12. PORÓD W PRZYPADKACH NIEPRAWIDŁOWEJ BUDOWY MIEDNICY 165 Poród w sytuacji miednicy płaskiej 165 Mechanizm porodu w położeniu główkowym 165 Poród w przypadku miednicy ogólnie ścieśnionej 166 13. PORÓD BLIŹNIACZY 168 Badanie położnicze zewnętrzne 170 Prowadzenie porodu bliźniaczego 170 Poród pierwszego bliźnięcia 170 Poród drugiego bliźnięcia 170 14. PORÓD Z wykorzystanieM KLESZCZY 172 Budowa kleszczy 173 Warunki do nałożenia kleszczy 175 wyróznionia do zabiegu kleszczowego 175 technologia wykonania zabiegu kleszczowego 177 technologia nałożenia kleszczy 178 Trakcja próbna 181 Trakcja właściwa 183 Zabiegi kleszczowe w przeróżnych ułożeniach główki 185 Ułożenie potylicowe przednie 185 Ułożenie potylicowe tylne (zwrot nieprawidłowy) 187 Niskie poprzeczne ustawienie główki (zwrot niedokonany) (situs transversus capitis profundus) 189 Ułożenia odgięciowe 190 15. PORÓD Z wykorzystanieM PRÓŻNIOCIĄGU POŁOŻNICZEGO 194 Budowa próżniociągu położniczego 194 Ogólne zasady użycia próżniociągu 195 wyznaczonia do założenia próżniociągu 196 Warunki do założenia próżniociągu 197 technika wykonania zabiegu 197 16. POMOC RĘCZNA PRZY PORODZIE W POŁOŻENIU MIEDNICOWYM PŁODU 199 Pomoc ręczna (auxilium manuale) 200 Pomoc ręczna według Brachta 201 Wytoczenie barków sposobem Lövseta 202 Sposób urodzenia barków i rączek wahaniami Müllera 203 Uwolnienie rączek sposobem konwencjonalnym 204 Uwolnienie zarzuconych rączek 205 Sposoby rodzenia główki płodu przy położeniu miednicowym 205 Rodzenie główki sposobem Veita-Smelliego 205 Rodzenie główki sposobem Wieganda-Martina-Winckela 207 Ręczne wydobycie płodu (extractio fetus manualis) 208 Wykonanie ręcznego wydobycia płodu 210 17. OBROTY POŁOŻNICZE 215 Obrót zewnętrzny 215 Wykonanie zabiegu 216 Obrót wewnętrzny (na nóżkę) przy pełnym rozwarciu (versio ad pedem) 217 Wykonanie obrotu 217 Obrót wewnętrzny na nóżkę przy niepełnym rozwarciu – Braxtona Hicksa (versio ad pedem modo Braxton Hicks) 220 Wykonanie obrotu 221 18. INNE ZABIEGI POŁOŻNICZE 224 Poród z wykorzystaniem wziernika (partus in speculo) 224 Uwolnienie barku przy niewspółmierności barkowej (dystokia barkowa) 225 Amnioskopia 225 Indukcja porodu i stymulacja czynności porodowej oksytocyną 227 Wstęp 227 Techniki indukcji porodu z zastosowaniem plastikowej oksytocyny 229 Ogólne zasady indukcji 230 dobór metody indukcji porodu 230 Stymulacja porodu 231 Przebicie pęcherza płodowego (amniocenteza, amniotomia) 231 19. OPERACJE POMNIEJSZAJĄCE pojemnośĆ PŁODU (EMBRYOCRANIOTOMIA) 233 20. ZSZYCIE NACIĘTEGO KROCZA i INNYCH OBRAŻEŃ PORODOWYCH 235 Nacięcie krocza (episiotomia) 235 Zszycie naciętego krocza (episiorrhaphia – sutura perinei) 236 Zszycie pękniętej części pochwowej (trachelorrhaphia) 238 Zszycie pękniętej pochwy (colporrhaphia) 238 Zszycie pękniętego krocza (colpoperineorrhaphia) 238 21. InnowacyjnANIE W KRWOTOKACH POŁOŻNICZYCH 240 Krwotok w trzecim okresie porodu (metrorrhagia sub partu) 240 innowacyjnanie przy krwawieniu powyżej 500 ml w atonii macicy 241 Masaż macicy i wyciśnięcie skrzepów 241 Wyciśnięcie łożyska sposobem Credégo (expressio placentae modo Credé) 241 Ręczne oddzielenie i wydobycie łożyska (ablatio et extractio placentae manualis) 242 Krwotok w okresie poporodowym (metrorrhagia post partum) 244 Kontrola jamy macicy tępą łyżką (revisio cavi uteri instrumentalis) 244 Tamponowanie macicy 245 Założenie tępych zacisków na okolice przymacicz 246 22. CIĘCIE CESARSKIE 247 Rys historyczny 247 Wstęp 247 Opis operacji 250 wyszczególnionia do cięcia cesarskiego 251 Warunki 253 Powikłania w związku z cięciem cesarskim 253 Podsumowanie 254 23. ANEKS 255 Robson 2001. Klasyfikacja cięć cesarskich 255 System 10 grup klasyfikacji cięć cesarskich według Robsona 255 Monitorowania cięć cesarskich według klasyfikacji Robsona 257 Klasyfikacja cięć cesarskich według Robsona 258 Oświadczenie grupy ekspertów WHO o wskaźnikach cięć cesarskich 259 Rekomendacje Regionalnego Biura Europy WHO z 1985 roku. Poród nie jest chorobą! 261 Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Cięcie cesarskie 262 Stanowisko PTG 263 wyróznionia do cięcia cesarskiego 263 wyszczególnionia według kryterium stopnia pilności operacji 264 wyróznionia niepołożnicze 265 wyróznionia do cięcia cesarskiego w ciąży wielopłodowej 266 Cięcie cesarskie na drugim płodzie po porodzie pochwowym pierwszego 267 wskazania do cięcia cesarskiego w położeniu podłużnym miednicowym płodu 267 typy cięć cesarskich 267 Znieczulenie do cięcia cesarskiego 267 postępowanie u kobiet ciężarnych i rodzących po przebytym cięciu cesarskim 268 Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Opieka przedporodowa w ciąży o poprawnym przebiegu 269 Poradnictwo przedkoncepcyjne 270 Wizyty i badania w ciąży 271 Terminy wyszczególnionych przedporodowych wizyt (harmonogram i program) 271 Badania biofizyczne 273 Szczepienia w ciąży 276 Żywienie ciężarnej i suplementacja witaminowa 277 Aktywność fizyczna 278 Praca zawodowa 278 Podróże 279 Pożycie seksualne 279 progresywnanie przy objawach towarzyszących ciąży 279 Analiza zgonu płodu/noworodka w okresie okołoporodowym 281 Schemat analizy 281 Schemat protokołu zgonu noworodka (od 0 do 6. Doby – 168 godz.) 282 Schemat protokołu martwego urodzenia 282 Analiza szczegółowa martwego urodzenia/przypadku zgonu noworodka 283 Posiedzenie urazowe (raz w miesiącu) 283 Wnioski 284 Analiza zgonu matki (wskazówki) 284 Wskazówki dla celów analizy zgonu matki 285 ZALECANE PIŚMIENNICTWO 286 SKOROWIDZ 287

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.