Menu

Zabytki kamienne i metalowe, ich niszczenie i konserwacja profilaktyczna - Wiesław Domasławski

Cechy produktu

  • ISBN 9788323126812 
  • Autor Wiesław Domasławski 
  • Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe Umk 
  • Ilość stron 566 
  • Rok wydania 2011 

Opis

Tytuł Zabytki kamienne i metalowe, ich niszczenie i konserwacja profilaktyczna Autor Wiesław Domasławski Język polski Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ISBN 978-83-231-2681-2 Rok wydania 2011 Toruń Wydanie 1 liczba stron 565 Format pdf Spis treści Wstęp / 13

Część pierwsza. Zabytki kamienne
Rozdział 1. Rodzaje kamieni naturalnych, ich oraz oporność na działanie czynników niszczących / 21
1.1. Skały magmowe / 22
1.2. Skały osadowe / 27
1.2.1. Brekcje i konglomeraty / 28
1.2.2. Piaskowce / 28
1.2.3. Wapienie / 34
1.3. Skały metamorficzne (przeobrażone) / 42
Rozdział 2. Typy kamieni nienaturalnych, i niepodatność na działanie czynników niszczących / 47
2.1. Spoiwa i kamienie gipsowe / 48
2.1.1. Historia / 48
2.1.2. Skład / 54
2.1.3. Wiązanie spoiw gipsowych i ich atrybuty / 56
2.2. Spoiwa i kamienie wapienne / 60
2.3. Spoiwa i kamienie cementowe / 67
2.4. Kamienie cementowo-wapienne / 77
2.5. Ceramika / 79
2.5.1. Przyczyny niszczenia ceramiki / 81
2.5.1.1. Niszczenie wynikające z cechy materiałów / 81
2.5.1.2. Niszczenie spowodowane czynnikami zewnętrznymi / 85
Rozdział 3. Czynniki niszczące kamienie / 89
3.1. Woda / 89
3.2. Gazy atmosferyczne i zanieczyszczenia powietrza / 98
3.3. Sole rozpuszczalne w wodzie / 107
3.4. Zmiany temperatury / 117
3.5. Czynniki mechaniczne / 128
3.6. Korodujące elementy metalowe / 129
3.7. Czynniki biologiczne / 134
3.7.1. Drobnoustroje heterotroficzne / 135
3.7.1.1. Bakterie i grzyby / 135
3.7.2. Drobnoustroje autotroficzne / 143
3.7.2.1. Bakterie siarkowe / 143
Mechanizm niszczenia / 144
3.7.2.2. Bakterie nitryfikacyjne / 148
3.7.2.3. Glony / 151
3.7.3. Porosty / 153
3.7.4. Roślinność / 157
Rozdział 4. Patyna - mechanizm jej powstawania i atrybuty / 163
Rozdział 5. Badania poprzedzające profilaktyczną konserwację kamiennych obiektów zabytkowych / 183
5.1. Ocena stanu zachowania obiektów zabytkowych / 184
5.1.1. Badania wizualne / 184
5.1.2. Nieniszczące badania aparaturowe / 195
5.1.2.1. Metoda termowizyjna / 196
5.1.2.2. Metody radiologiczne / 199
5.2. Badanie obecności pierwotnych i wtórnych warstw barwnych (polichromii) / 201
5.3. Określenie wtórnych zabiegów konserwatorskich / 204
5.4. Badania ustalające przyczyny niszczenia kamieni / 209
5.4.1. Zawilgocenie kamieni - metodyka badań / 210
5.4.1.1. Metoda suszarkowo-wagowa / 211
5.4.1.2. Metoda karbidowa / 211
5.4.1.3. Metody nieniszczące / 212
5.4.2. Elementy kamieni, ich struktura, tekstura i stopień zwietrzenia - badania petrograficzne / 217
5.4.3. Patyna i nawarstwienia - ich identyfikacja / 218
5.4.4. Sole rozpuszczalne w wodzie - metodyka badań / 223
5.4.4.1. Pobieranie próbek do badań / 223
Pobieranie wykwitów soli / 224
Pobieranie soli z zastosowaniem ich migracji do okładu / 225
Pobieranie próbek zasolonych kamieni / 225
5.4.4.2. Ekstrakcja soli z próbek kamieni / 226
5.4.4.3. Określenie zawartości soli w kamieniu / 227
Metoda wagowa / 227
Metoda kondutometryczna / 228
5.4.4.4. Jakościowa analiza soli / 229
5.5. Badanie cechy fizycznych i mechanicznych kamieni / 230
5.5.1. Gęstość właściwa i pozorna / 230
5.5.2. Nasiąkliwość / 232
5.5.3. Atrybuty kapilarne / 233
5.5.3.1. Prędkość wnikania kropel wody / 233
5.5.3.2. Prędkość kapilarnego podnosinia cieczy / 234
5.5.4. Określanie wytrzymałości mechanicznej kamieni / 237
5.5.4.1. Metody niszczące / 237
5.5.4.2. Metody nieniszczące / 240
5.5.5. Badanie zapraw i nienaturalnych kamieni / 248
Rozdział 6. Metody profilaktycznej konserwacji kamiennych obiektów zabytkowych / 251
6.1. Wstępne zabiegi konserwatorskie / 251
6.2. Zabezpieczanie polichromii / 256
6.2.1. Wzmacnianie warstw barwnych / 256
6.2.2. Przyklejanie warstw barwnych / 260
6.2.3. Zabezpieczanie warstw barwnych / 263
6.3. Eliminowanie nawarstwień powierzchniowych / 264
6.3.1. Metody mechaniczne / 266
6.3.1.1. Przekuwanie / 266
6.3.1.2. Ścieranie / 267
6.3.1.3. Szczotkowanie / 281
6.3.1.4. Podwyższona temperatura / 281
6.3.1.5. Złuszczanie / 282
6.3.2. Metody fizyczne i chemiczne / 284
6.3.2.1. Rozpuszczalniki naturalne / 286
6.3.2.2. Woda / 287
6.3.2.3. Para wodna / 292
6.3.2.4. Roztwory wodne soli / 293
6.3.2.5. Alkalia / 301
6.3.2.6. Kwasy / 303
6.3.3. Metoda ultradźwiękowa / 311
6.3.4. Metoda laserowa / 313
6.3.5. Eliminowanie powłok olejnych / 319
6.3.5.1. Rozpuszczalniki ekologiczne / 320
6.3.5.2. Alkalia / 324
6.3.6. Likwidowanie plam żelazistych / 327
6.3.6.1. Przyczyny powstawania / 327
6.3.6.2. Zasady usuwania / 329
6.3.6.3. Sposoby usuwania / 330
Przekształcenie związków kolorowych żelaza w bezbarwne / 330
Maskowanie plam barwnych - patynowanie / 338
6.4. Odsalanie kamieni / 345
6.4.1. Problemy związane z odsalaniem / 345
6.4.2. Warianty okładów odsalających / 347
6.4.3. Metody odsalania / 351
6.4.3.1. Migracja soli do zwiększonego środowiska / 352
luźna migracja / 353
Wymuszona migracja / 359
6.4.3.2. Odsalanie na drodze dyfuzji / 361
Kąpiel statyczna / 363
Kąpiel dynamiczna / 363
6.4.3.3. Odsalanie w stałym polu elektrycznym / 365
6.5. Tynki odsalające / 370
6.6. Ograniczenie procesu krystalizacji soli / 375
6.6.1. Przeprowadzanie siarczanów w postać nierozpuszczalną / 375
6.6.2. Ograniczenie swobodnej krystalizacji i migracji soli / 377
6.7. Niszczenie organizmów żywych / 378
6.7.1. Uniemożliwianie rozwojowi / 378
6.7.2. Zwalczanie środkami chemicznymi / 380
6.7.3. Likwidowanie plam po grzybach / 386
6.8. Zabezpieczanie przed niszczącym działaniem wody gruntowej / 386
6.8.1. Osuszanie i stabilizacja gruntu / 388
6.8.1.1. Drenowanie poziome / 389
6.8.1.2. Drenowanie pionowe / 390
6.8.1.3. Elektrodrenaż / 391
6.8.1.4. Cebertyzacja / 393
6.8.2. Uniemożliwianie kapilarnemu wznoszeniu się wody / 394
6.8.2.1. Izolacja pozioma i pionowa / 395
6.8.2.2. Izolacje elektroosmotyczne / 396
6.8.2.3. Izolacje oparte na metodach chemicznych / 399
Osuszanie murów przed wprowadzeniem
środków do uzyskania bariery / 400
Nasycanie preparatami impregnującymi / 402
Materiały używane do barier przeciwkapilarnych / 402
Iniekcja mikrokrystaliczna / 405
6.8.3. Inne metody ochrony przed zawilgoceniem / 406
6.8.3.1. Metoda magnetokinetyczna / 406
6.8.3.2. Suszenie metodą Knappena / 407
6.8.3.3. Spoinowanie murów porowatymi zaprawami / 407
6.8.4. Problemy związane ze schnięciem kamieni nad izolacją / 409
6.9. Hydrofobizacja kamieni / 410
6.9.1. Cel hydrofobizacji / 410
6.9.2. Zjawiska powierzchniowe / 415
6.9.2.1. Napięcie powierzchniowe cieczy / 415
6.9.2.2. Zwilżanie ciał stałych poprzez ciecze / 418
6.9.2.3. Skrajny kąt zwilżania / 419
6.9.2.4. Kapilarne wznoszenie się cieczy / 420
6.9.3. Substancje hydrofobowe / 423
6.9.3.1. Mydła / 423
6.9.3.2. Woski / 425
Naturalne / 426
plastikowe / 429
6.9.3.3. Żywice nienaturalne / 430
6.9.3.4. Związki krzemoorganiczne - silikony / 432
Podstawowe organiczne związki krzemu / 433
Otrzymywanie polisiloksanów / 434
Związki krzemu w profilaktycznej konserwacji kamieni porowatych / 436
naturalne związki krzemu o właściwościach hydrofilnych / 436
naturalne związki krzemu o właściwościach hydrofobowych / 446
parametry hydrofobowe powłok siloksanowych / 450
Hydrofobizacja kamieni silikonami / 451
6.9.4. Nowa metoda strukturalnej hydrofobizacji kamieni / 458
6.9.5. Zabezpieczenie marmurów i alabastrów / 474
6.10. Zabezpieczanie kamieni przed gazami atmosferycznymi / 484

Część druga. Zabytki metalowe
Rozdział 1. Metale występujące w elementach architektonicznych, ich atrybuty i wytrzymałość na działanie czynników niszczących / 489
1.1. Aluminium / 493
1.2. Cyna / 494
1.3. Cynk / 496
1.4. Miedź i jej stopy / 498
1.5. Ołów / 503
1.6. Srebro / 504
1.7. Złoto / 506
1.8. Żelazo / 508
Rozdział 2. Metody profilaktycznej konserwacja metali / 515
2.1. Usuwanie produktów korozji / 515
2.1.1. Metody mechaniczne / 515
2.1.2. Metoda cieplna / 519
2.1.3. Ultradźwięki / 519
2.1.4. Działanie chemiczne / 520
2.1.5. Redukcja elektrochemiczna / 520
2.2. Zabezpieczanie antykorozyjne / 522
2.2.1. Powłoki metalowe / 522
2.2.2. Powłoki nieorganiczne niemetalowe / 525
2.2.3. Powłoki ekologiczne / 527

Literatura / 535
Indeks / 549

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.