Pomiędzy teorią a praktyką [opr. miękka]

Pomiędzy teorią a praktyką [opr. miękka]

  • Cena od: 33
  • Ilość stron: 484
  • Rok wydania: 2006
  • Oprawa: miękka
  • Wydawnictwo: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Oferty 1-1 ułożone według:

Informacje o produkcie

Pomiędzy teorią a praktyką [opr. miękka]

Kolejny tom ?Dyskursów? poświęcony został odwiecznemu problemowi pedagogiki, w tym także specjalnej, relacji teoria ? praktyka. Literatura problemu wskazuje jednoznacznie, że teoria i praktyka powinny być ze sobą powiązane i wspierać się wzajemnie. Często brakuje jednak pomostu, czyli przekładu teorii na język praktyki, umiejętności zamiany twierdzeń ogólnych na czynności praktyczne, gotowych modeli wdrażania teorii do praktyki pedagogicznej. Zamieszczone w tomie artykuły podzielone zostały na pięć części: Pomiędzy teorią a praktyką ? wielość problemów; Pedagog specjalny w nowych warunkach edukacyjnych; Osoby z niepełnosprawnością w kształceniu na poziomie wyższym; Osoby z niepełnosprawnością w społeczeństwie posttransformacyjnym; Edukacja i rewalidacja osób z różnymi typami niepełnosprawności ? problemy wspólne i samoistne. Dotyczą one obszarów szczegółowych: problemu dystansu pomiędzy praktyką a teorią pedagogiczną, wdrażania teorii do praktyki pedagogicznej, otwartości pedagogiki specjalnej, kształcenia pedagogów specjalnych w nowych warunkach edukacyjnych, edukacji osób niepełnosprawnych w szkole przyszłości i na poziomie wyższym, nowych tendencji rewalidacji w subdyscyplinach pedagogiki specjalnej, społeczności osób niepełnosprawnych w społeczeństwie posttransfomacyjnym, rozwoju subdyscyplin pedagogiki specjalnej. Spis treści: Przedmowa Część I. Pomiędzy teorią a praktyką pedagogiczną - wielość problemów WŁADYSŁAW DYKCIK, Otwartość pedagogiki specjalnej CZESŁAW KOSAKOWSKI, Relacje teoria - praktyka w pedagogice specjalnej AMADEUSZ KRAUSE, Pomiędzy pedagogia a pedagogika - źródła i implikacje dystansu TERESA ŻÓŁKOWSKA, Podmiotowość osób z niepełnosprawnością intelektualna w teorii i praktyce BEATA ?NTOSZEWSKA, KATARZYNA ĆWIRYNKAŁO, Podmiotowość roli ucznia z lekka niepełnosprawnością intelektualna w teorii i praktyce edukacyjnej JADWIGA KUCZYŃSKA-KWAPISZ, MAŁGORZATA PAPLIŃSKA, Nauczanie pisma Braille'a w Polsce i za granica MARZENNA ZAORSKA, Perspektywy rozwoju surdotyflopedagogiki w Polsce SŁAWOMIRA SADOWSKA, Rekonstrukcja stanowisk wobec badania jakości życia jako przyczynek do wypracowania podejścia badawczego jakości życia osób niepełnosprawnych w pedagogice ALEKSANDRA ZAWIŚLAK, Teoretyczne dylematy dotyczące uwzględniania subiektywnych aspektów jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualna IWONA LINDYBERG, Radość życia jako kategoria pedagogiczna (nie obecna w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej) ANNA LESZCZYŃSKA-REJCHERT, Specyfika pedagogiki starości - implikacje dla teorii i praktyki pedagogicznej EWELINA JUTRZYNA, Muzykoterapia - dysonans teoretyczno-praktyczny LUDMIŁA KUNENKO, ??????? ????????? ?????????? ???????? ?????? ? ??????????? mu??one?ezo??i (Współczesne tendencje u ukraińskiej tyflopedagogice na przykładzie edukacji muzycznej) ELŻ?IETA ŁOBACZ, Między teoria a praktyka wczesnej rehabibitacji dzieci z uszkodzo?ym narządem wzroku MONIKA KWIATKOWSKA, Autorytety we wdrażaniu teorii do praktyki pedagogicznej ZBIGNIEW BOHDAN, Jak rozmawiać z umierającym dzieckiem? Część II. Pedagog specjalny w nowych warunkach edukacyjnych JANINA WYCZESANY, Rola nauczyciela w procesie rewalidacji dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych ALICJA RAKOWSKA, Kompetencje komunikacyjne nauczycieli szkół specjalnych DANUTA KOPEĆ, Jacy pedagodzy specjalni? Kompetencje pedagogów specjalnych GRAŻYNA KWAŚNIEWSKA, Teoria i praktyka edukacji - refleksje nad dialogiem ELŻBIETA MAMA MINCZAKIEWICZ, System preferencji komunikacyjnej NLP w kształceniu pedagogów specjalnych i logopedów ZDZISŁAWA JANISZEWSKA-NIEŚCIORUK, Kształcenie pedagogów specjalnych w kontekście reform boloński?h ELŻBIETA GARLEJ-DRZEWIECKA, Studenci o aksjologicznym aspekcie pracy nauczyciela GRAŻYNA GUNIA, Przygotowanie pedagogów specjalnych do realizacji promocji zdrowia w szkole EWA KULCZYCKA, Kompetencje surdopedagoga do pracy z dziećmi z wadę słuchu współwystępującą z innymi uszkodzeniami MARTA WÓJCIK, Samokształcenie i doskonalenie zawodowe pedagogów specjalnych Część III. Osoby z niepełnosprawnością w kształceniu na poziomie wyższym GRAŻYNA DRYŻAŁOWSKA, HANNA ŻURAW, Sytuacja studentów niepełnosprawnych w polskich szkołach wyższych KRYSTYNA D. RZEDZICKA, Ludzie z niepełnosprawnością a uniwersytet - niektóre dylematy IZABELA FORNALIK, Osoba niepełnosprawna w szkole wyższej - o postawach i problemach pracowników naukowo-dydaktycznych HELENA OCHONCZENKO, Niepełnosprawni w kształceniu na poziomie wyższym - doświadczenia Uniwersytetu Zielonogórskiego RENATA KOŁODZIEJCZYK, Kompetencje językowe studentów niesłyszących a ich szanse edukacyjne MAŁGORZATA WAWRZYNIAK, Moje doświadczenia jako osoby niepełnosprawnej w uczelni wyższej Część IV. Osoby z niepełnosprawnością w społeczeństwie posttransformacyjnym ANIELA KORZON, Edukacja niepełnosprawnych warunkiem wyrównywania ich szans w zjednoczonej Europie URSZULA BARTNIKOWSKA, Wirtualny świat Internatu - nowa jakość życia niepełnosprawnych EWA GAŁKA, Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie posttransformacyjnym - szanse i zagrożenia KAZIMIERA NOWAK-LIPIŃSKA, Wersje kobiecości - kontekst patriarchalny REMIGIUSZ KIJAK, Wizerunek niepełnosprawnej kobiety w świecie kultury ponowoczesnej KATARZYNA MATERNY, Pomiędzy rzeczywistością a możliwością - doświadczenia życiowe osoby z niepełnosprawnością intelektualną SŁAWOMIR PRZYBYLIŃSKI, Subkulturowe środowisku młodzieżowe - społeczne implikacje zjawiska TADEUSZ SAKOWICZ, Społeczność osób stygmatyzownych więzieniem w społeczeństwie posttransformacyjnym BERNADETA SZCZUPAŁ, Szanse i zagrożenia dla młodzieży niepełnosprawnej w społeczeństwie posttransformacyjnym Część V. Edukacja i rewalidacja osób z różnymi typami niepełnosprawności - problemy wspólne i swoiste KATARZYNA PARYS, Pytanie o koncepcje kształcenia uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim IWONA CHRZANOWSKA, Z badań nad efektami włączającego kształcenia uczniów niepełnosprawnych intelektualnie BEATA JACHIMCZAK, Funkcjonowanie szkolne uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wybranych formach kształcenia na pierwszym etapie edukacji MONIKA GOŁUBIEW-KONIECZNA, Rodzina i szkoła w edukacji ucznia niepełnosprawnego w systemie integracyjnym AGNIESZKA ŻYTA, Wspieranie rodzeństwa osób z niepełnosprawnościa - nowe tendencje w pedagogice specjalnej BOŻENA SIDOR, Obraz osób z niepełnosprawnościa umysłowca w percepcji jej pełnosprawnego rodzeństwa ADAM MIKRUT, Przemoc ze strony starszego rodzeństwa a poziom lęku i poczucia bezpieczeństwa u młodzieży z lekka niepełnosprawnościa umysłowca MARIA KOŚCIÓŁEK, Nagrody i kary w procesie wspierania rozwoju uczniów z głębszym upośledzeniem umysłowym MAŁGORZATA TROJAŃSKA, Motywy wyboru wartości uczniów z niepełnosprawnością intelektualna AGNIESZKA ŻYWANOWSKA, Rodzinne uwarunkowania zachowań agresywnych uczniów z lekka niepełnosprawnościa intelektualna - implikacje dla teorii i praktyki pedagogicznej EWA M. KULESZA, Teoretyczne inspiracje pedagogicznej diagnozy dzieci z niepełnosprawnościa umysłowa ANNA KOBYLAŃSKA, Wczesna diagnoza i stymulacja rozwoju wcześniaków - doświadczenia matek DOROTA KORNAŚ, Hipoterapia jako jedna z form wczesnej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych GRZEGORZ WIĄCEK, Wybrane uwarunkowania relacji rówieśników w klasach integracyjnych ANNA DROZDOWICZ, Stosunki rówieśnicze młodzieży z głębsza niepełnosprawnościa intelektualną w perspektywie edukacyjnej KATARZYNA KAMPERT, Czy integracja społeczna dzieci autystycznych jest możliwa? O jednej z dróg SYLWIA NOSARZEWSKA, Być osoba z autyzmem - nowe wyzwania dla andragogiki specjalnej MAŁGORZATA PIETRZKIEWICZ, Aktywność zabawowa dzieci z autyzmem ANETA LEWANDOWSKA, Trajektoria cierpienia matki dziecka z autyzmem AMELIA DZIURDA-MULTAN, Czy niesłyszący są językowo kreatywni? ALEKSANDRA BOROWICZ, Wpływ antropologicznych koncepcji osoby niesłyszącej na postawy rodziców dzieci z uszkodzeniami słuchu KATARZYNA PLUTECKA, Kompetentna diagnoza edukacyjna jako wyznacznik oceny osiagnięć szkolnych ucznia z wada słuchu KAROL BIDZIŃSKI, Kryteria wartościowania stosowane przez młodzież z niepełnosprawnością ruchowa i jej pełnosprawnych rówieśników ERNEST MAGDA, Resocjalizacja osób z deficytami rozwojowymi w świetle literatury i obserwacji własnych

Dane techniczne

Parametry
Ilość stron 484
Rok wydania 2006
Oprawa miękka
Wydawnictwo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dodaj swoją opinię

Powiązane kategorie