Moje konto

bezrobocie × w kategorii Książki ×

11 produktów z 7 sklepów

Ani bezrobocie ani opieka społeczna [opr. miękka]

w kategorii Politologia

ISBN 9788301156114 Autor Gazon Jules Rok wydania 2008 Oprawa miękka Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN Ilość stron 274

… bez bezrobocia może być wyrazem naiwności i skłonności do utopii, o ile oczywiście nie wykaże się, że taka propozycja jest wykonalna z ekonomicznego punktu widzenia. Taką tezę stawia przed sobą autor książki, prof. Jules Gazon, poszukując odpowiedzi na zasadnicze pytania stawiane przed polityką społeczną współczesnego świata. Czy bezrobocie uznawane przez teorię ekonomii za … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 7 zł

Bezrobocie i polityka zatrudnienia [opr. twarda]

w kategorii Biznes, ekonomia

ISBN 9788326440120 Autor Zbigniew Góral Rok wydania 2013 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Ilość stron 308

… nawiązujące do dorobku wybitnego znawcy tej tematyki, Profesora Wacława Szuberta. Autorzy traktują bezrobocie jako szczególnie ważne wyzwanie dla polskiego prawodawcy i podejmują próbę oceny sposobów przeciwdziałania temu zjawisku w różnych jego przejawach. Książka dostarcza wiedzy o społeczno-ekonomicznych uwarunkowaniach bezrobocia, przybliża genezę obowiązujących w tej materii … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 14 zł

Nasze problemy [opr. twarda]

w kategorii Socjologia

ISBN 9788324212385 Rok wydania 2011 Oprawa twarda Wydawnictwo UNIVERSITAS Ilość stron 256

… krytyczną formułę analizy bezrobocia i biedy jako problemów społecznych, które z jednej strony mają naturę faktów społecznych, a z drugiej strony, w zmediatyzowanym świecie są zjawiskami bardzo wrażliwymi na polityczną oraz instrumentalną ideologizację. Osadzając rozważania w wybranych koncepcjach problemów społecznych, autorzy wskazują na kwestie definicyjne, przyczyny, konsekwencje, … SZCZEGÓŁY →

Czy Polska importuje bezrobocie? [opr. twarda]

w kategorii Politologia

ISBN 9788323509639 Autor Grotkowska Gabriela Rok wydania 2012 Oprawa twarda Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego Ilość stron 377

… mi??dzy otwarciem polskiej gospodarki a sytuacj?? na rynku pracy. Autorka, odwo??uj??c si?? do wybranych teorii wymiany mi??dzynarodowej i ekonomii rynku pracy, stawia hipotezy dotycz??ce skutk??w dynamicznego przyrostu wymiany zagranicznej Polski w zakresie towar??w, dla wynagrodze?? i zatrudnienia w poszczeg??lnych dzia??ach przemys??u. Nast??pnie, uwzgl??dniaj??c dane dotycz??ce gospodarki polskiej … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 3 zł

Bezrobocie Niepełnosprawność Potrzeby [opr. miękka]

w kategorii Politologia

ISBN 9788322731055 Autor Ewa Sarzyńska, Janusz Kirenko Rok wydania 2010 Oprawa miękka Wydawnictwo UMCS Ilość stron 292

… porównawczego badania kondycji psychospołecznej osób niepełnosprawnych i sprawnych, zarówno pracujących jak i niepracujących, w aspekcie potrzeb psychicznych, funkcjonowania psychospołecznego, w tym samooceny, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, wsparcia społecznego i postaw społecznych. Wybór do badań tych właśnie aspektów kondycji psychospołecznej człowieka wydaje się trafny … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 8 zł

Osoba ludzka a bezrobocie. Analiza filozoficzno-pedagogiczna [opr. miękka]

w kategorii Pedagogika

ISBN 9788377020791 Autor Łuka Magdalena Rok wydania 2012 Oprawa miękka Wydawnictwo KUL - Katolicki Uniwersytet Lubelski Ilość stron 301

… i jego typologie 2. Bezrobocie w ujęciu socjologii 2.1. Zjawisko bezrobocia w Polsce 2.2. Społeczne przyczyny bezrobocia 2.3. Społeczne skutki bezrobocia 3. Bezrobocie w ujęciu psychologii 3.1. Osobowościowe uwarunkowania bezrobocia 3.2. Psychiczne reakcje na bezrobocie 3.3. Psychologiczno-somatyczne konsekwencje pozostawania bez pracy Rozdział II: Praca i bezrobocie w ujęciu personalizmu … SZCZEGÓŁY →

Produkt krajowy a bezrobocie [opr. miękka]

w kategorii Biznes, ekonomia

ISBN 8372052648 Autor Agnieszka Ziomek Rok wydania 2006 Oprawa miękka Wydawnictwo VERBUM Ilość stron 264

… oraz USA zależności pomiędzy zmianami w produkcie i bezrobociu - określane w literaturze przedmiotu jako tzw. prawo Okuna - Autorka prezentuje wyniki badań oraz dokonuje próby pomiaru tej zależności o charakterze ekonomicznym i społecznym w ramach gospodarki polskiej okresu transformacji systemowej w latach 1990 - 2003. Dążąc do realizacji swoich zamiarów badawczych wykazuje się przy … SZCZEGÓŁY →

Bezrobocie wyzwaniem współczesności [opr. broszurowa]

w kategorii Biznes, ekonomia

ISBN 9788361736059 Autor Budnikowski Tomasz Rok wydania 2009 Oprawa broszurowa Wydawnictwo IZ – Instytut Zachodni Ilość stron 350

… próbie mieszkańców 27 krajów należących do Unii Europejskiej pokazały, że utrzymujące się bezrobocie, przed wzrostem cen i przestępczością, są trzema problemami najbardziej martwiącymi Europejczyków. Mimo że na znaczenie tego pierwszego okoliczności wskazało mniej indagowanych niż przed rokiem, to ona właśnie wydaje się dziś mieszkańcom naszego kontynentu największym problemem. … SZCZEGÓŁY →

Bezrobocie [opr. miękka]

w kategorii Politologia

ISBN 9788301145606 Autor Kwiatkowski, Eugeniusz Rok wydania 2009 Oprawa miękka Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN Ilość stron 352

… wsp????czesnych gospodarek rynkowych. Kiedy przyjmuje znaczne rozmiary, staje si?? powa??nym zagro??eniem ekonomicznym, spo??ecznym i politycznym.W niniejszej ksi????ce podj??to pr??b?? rozpoznania przyczyn, uwarunkowa?? i poszczeg??lnych typ??w bezrobocia, mechanizm??w utrwalaj??cych to zjawisko oraz sposob??w jego zredukowania.Ksi????ka zosta??a napisana przez jednego z najwybitniejszych specjalist??w … SZCZEGÓŁY →

Wpływ systemów kształcenia zawodowego na zatrudnienie i bezrobocie młodzieży [opr. miękka]

w kategorii Filozofia

ISBN 9788361125679 Autor Kabaj Mieczysław Rok wydania 2012 Oprawa miękka Wydawnictwo IPISS – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Ilość stron 127

… stara się w nim wykazać, że winę za ten stan rzeczy ponosi niewłaściwy system kształcenia. Takie ujęcie problemu w pewnym stopniu kwestionuje wartość osiągnięć ilościowych uzyskanych w zakresie kształcenia młodzieży w Polsce w ostatnim dwudziestoleciu. Autor pracy chce dowieść, że brak przygotowania zawodowego większości absolwentów szkół średnich i wyższych poważnie … SZCZEGÓŁY →

Bezrobocie w procesie wzrostu gospodarczego Teoria i praktyk

w kategorii Pozostałe książki

ISBN 9788373788398 Ilość stron 248 Rok wydania 2013

… Rozdział 1 zawiera zarys problemu bezrobocie a wzrost gospodarczy. Punktem wyjścia jest tzw. ujęcie tradycyjne (neoklasyczne) polegające na twierdzeniu, że wzrost gospodarczy ostatecznie zdeterminowany jest przez postęp techniczny, natomiast poziom bezrobocia zależy od wysokości stopy równowagi bezrobocia, przy czym nie istnieje korelacja pomiędzy wzrostem gospodarczym a bezrobociem (podrozdział … SZCZEGÓŁY →