Manu

Wzory Księgowań W Jednostce Budżetowej (opr. miękka)

Cechy produktu

  • ISBN 9788378040651 
  • Autor Rup, Wojciech 
  • Rok wydania 2012 
  • Oprawa miękka 
  • Wydawnictwo ODDK 
  • Ilość stron 226 

Opis

Publikacja niezbędna każdemu księgowemu jednostki budżetowej - trzecie zaktualizowane i znacznie poszerzone wydanie praktyczne poradnika.

Autor, doświadczony specjalista z zakresu rachunkowości budżetowej, podaje wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych dla jednostek budżetowych.


Operacje ewidencjonowane na kontach księgi głównej jednostki budżetowej zostały zaprezentowane w układzie tematycznym z podziałem na obszary i rodzaje działalności:

- gospodarka majątkiem trwałym;
- majątek obrotowy;
- gospodarka pieniężna oraz dochody i wydatki budżetowe
- rozrachunki i zaangażowanie
- przychody; koszty i wynik finansowy;
- fundusze.

Omawiane operacje według rodzajów działalności opatrzone są komentarzem w zakresie uzasadnienia sposobu ewidencji poszczególnych operacji, wyceny aktywów i pasywów, przychodów i kosztów oraz ewidencji w księgach pomocniczych prowadzonych do niektórych kont księgi głównej.


W celu ułatwienia pracy księgowego autor sporządził szczegółowy indeks operacji księgowych w ujęciu alfabetycznym, w którym podano adres każdej operacji w tabelach wzorów księgowań i numerów operacji.


Dodatkowo - praktyczne przykłady liczbowe na schematach teowych wybranych operacji, trudnych zagadnień gospodarki finansowej i majątkowej, w tym np.:

- koszty budowy środków trwałych i ich rozliczenie,
- ewidencja umowy leasingu finansowego środka trwałego u korzystającego, którym jest jednostka budżetowa,
- likwidacja rachunku dochodów własnych i przekazanie niewykorzystanych środków na rachunek pomocniczy,
- kompensata (potrącenia) wzajemnych należności - ewidencja w urzędzie jednostki samorządu
- wspólny rachunek bankowy budżetu i urzędu terytorialnego
- wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenie zwrotu świadczeń alimentacyjnych w jednostce budżetowej ( np.: OPS) realizującej zadanie
- ewidencja rozliczeń międzyokresowych w jednostce bud¬że¬to¬wej prowadzącej ewidencję kosztów tylko w zespole 4 kont kosztów
- i inne.


Trzecie wydanie książki dostosowano do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów 19 stycznia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 121) .


Wojciech Rup

Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Od wielu lat zajmuje się zawodowo kontrolą finansów publicznych, jest również autorem licznych publikacji z zakresu gospodarki finansowej i rachunkowości budżetowej.SPIS TREŚCI:

Wstęp

I. Podstawy prawne i zasady rachunkowości budżetowej

II. Organizacja prowadzenia rachunkowości w jednostkach budżetowych


III. Prowadzenie ewidencji w księgach rachunkowych


1. Dokumentacja zasad rachunkowości
2. Księgi rachunkowe
3. Księgi pomocnicze
4. Ewidencja pozabilansowa (pozaksięgowa)
5. Dokumentacja uzupełniająca prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej


IV. Wzory księgowań według obszarów działalności jednostki budżetowej

A. Gospodarka majątkiem trwałym

A1. Środki trwałe
A2. Koszty budowy środków trwałych (inwestycje)
A3. Wartości niematerialne i prawne
A4. Leasing składników majątku trwałego - ewidencja w jednostce budżetowej - leasingobiorcy
A5. Długoterminowe aktywa finansowe
B. Majątek obrotowy
B1. Materiały i towary
B2. Wyroby gotowe
B3. Inwentaryzacja rzeczowych składników majątku obrotowego
B4. Krótkoterminowe aktywa finansowe i inne środki pieniężne
C. Gospodarka pieniężna oraz dochody i wydatki budżetowe
C1. Operacje na rachunku bieżącym (w państwowych jednostkach budżetowych dotyczy wykonania budżetu państwa - środków krajowych)
C2. Wydatki finansowane ze środków europejskich i pochodzenia zagranicznego niepodlegających zwrotowi w państwowych jednostkach budżetowych
C3. Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i pochodzenia zagranicznego niepodlegających zwrotowi w samorządowych jednostkach budżetowych
C4. Ewidencja w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego operacji realizacji dochodów i wydatków budżetowych bezpośrednio na rachunek bankowy budżetu, gdy urząd nie posiada oddzielnego rachunku bankowego
C5. Operacje pieniężne na innych rachunkach bankowych
C6. Wydzielony rachunek dochodów szkół i placówek oświatowych, o którym mowa w art. 11a oraz w art. 223 ustawy o finansach publicznych
D. Rozrachunki i zaangażowanie
D1. Należności z tytułu dochodów budżetowych - zagadnienia ogólne
D2. Należności budżetowe z tytułu podatków
D3. Zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych
D4. Inne rozrachunki
D5. Rozrachunki z tytułu podatku VAT przy realizacji dochodów i wydatków budżetowych
D6. Zaangażowanie wydatków budżetowych w samorządowych jednostkach budżetowych (wszystkie rodzaje wydatków) i państwowych jednostkach budżetowych (środki krajowe)
D7. Zaangażowanie wydatków finansowanych ze środków europejskich w państwowych jednostkach budżetowych
D8. Plan wydatków i jego rozliczenie w samorządowych jednostkach budżetowych w całym zakresie działalności oraz w państwowych jednostkach budżetowych w zakresie wykonania budżetu państwa (środki krajowe)
D9. Plan wydatków środków europejskich w państwowych jednostkach budżetowych
D10. Plan i wykonanie wydatków w układzie zadaniowym
D11. Wydatki niewygasłe - plan i realizacja w jednostce budżetowej
E. Przychody, koszty, wynik finansowy
E1. Przychody
E2. Różnice kursowe
E3. Koszty w jednostkach budżetowych prowadzących ewidencję kosztów tylko w układzie rodzajowym kosztów
E4. Koszty w jednostkach budżetowych prowadzących ewidencję kosztów w układzie rodzajowym kont kosztów i jednocześnie
w układzie kalkulacyjnym
E5. Klasyfikacja kosztów zwykłej działalności operacyjnej do odpowiednich rodzajów kosztów
E6. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów
E7. Obroty wewnętrzne (przychody ze sprzedaży wewnętrznej)
E8. Zyski i straty nadzwyczajne
E9. Wynik finansowy - wariant porównawczy obliczania wyniku finansowego
F. Fundusze
F1. Fundusz jednostki
F2. Pozostałe fundusze w jednostce budżetowej
F3. Wzajemne rozliczenia między jednostkami - ewidencja pozabilansowa

V. Przykłady liczbowe ewidencji wybranych operacji na kontach księgowych

VI. Ewidencja operacji w księdze rachunkowej budżetu jednostki samorządu terytorialnego


1. Ewidencja wykonania dochodów i wydatków budżetu
2. Przychody i rozchody - kredyty i pożyczki otrzymane i udzielone oraz inne operacje z nimi związane
3. Zamknięcie księgi rachunkowej budżetu i wydatki niewygasłe
4. Ewidencja pozabilansowa wykonania budżetu

Indeks operacji księgowych w jednostce budżetowej

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie