Moje konto

zasady rachunkowosci × w kategorii Książki ×

45 produktów z 16 sklepów

strona 1 z 3

Zasady rachunkowości Zbiór rozwiązań

w kategorii Psychologia

ISBN 9788378040842 Autor Chałupczak Jolanta Rok wydania 2012 Wydawnictwo ODDK Ilość stron 114

… 7 Rozwiązanie zadania 8 2. Bilans Rozwiązanie zadania 9 Rozwiązanie zadania 10 3. Operacje gospodarcze Rozwiązanie zadania 11 Rozwiązanie zadania 12Rozwiązanie zadania 13 Rozwiązanie zadania 14 Rozwiązanie zadania 15Rozwiązanie zadania 16 Rozwiązanie zadania 17Rozwiązanie zadania 18 4. Zasady ewidencji operacji gospodarczych na kontach Rozwiązanie zadania 19 Rozwiązanie zadania 20Rozwiązanie … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 55%

Zasady rachunkowości - zbiór zadań 1

w kategorii Biznes, ekonomia

ISBN 9788378040095 Autor Bartel Teresa, Chałupczak Jolanta, Potulska Ewa Rok wydania 2011 Wydawnictwo ODDK Ilość stron 276

… tabele, zestawienia, schematy ewidencji oraz zadania do wykonania ze specjalnie przygotowanymi miejscami na rozwiązania. Zbiór zadań zgodny z programem nauczania w średnich i policealnych szkołach o profilu ekonomicznym (w tym licea handlowe i licea profilowane) w przedmiocie: zasady rachunkowości. Układ zbioru jest dostosowany do jednostki lekcyjnej: wprowadzenie, rozwiązane przykłady, zadania … SZCZEGÓŁY →

Zasady rachunkowości zbiór zadań 1 [opr. miękka]

w kategorii Technika, leksykony techniczne

ISBN 9788378040798 Autor Jolanta Chałupczak Rok wydania 2012 Oprawa miękka Wydawnictwo ODDK Ilość stron 276

… Dzielenie i łączenie kont- Przychody i koszty działalności gospodarczej- Ustalanie wyniku ze sprzedaży- Wynik finansowyJolanta ChałupczakNauczyciel rachunkowości w średnich szkołach ekonomicznych, wykładowca na kursach księgowości, autorka podręczników do nauczania rachunkowości.SPIS TREŚCI:1. Majątek przedsiębiorstw 1.1. Wprowadzenie 1.2. Klasyfikacja i charakterystyka aktywów … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 12 zł

VAT. Podstawowe zasady i ujęcie w rachunkowości [opr. miękka]

w kategorii Humanistyka

ISBN 9788326443435 Autor Katarzyna Zasiewska Rok wydania 2013 Oprawa miękka Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 220

… również zasady dokumentowania i ewidencjonowania w księgach rachunkowych operacji gospodarczych obciążonych VAT.Praca zawiera wyjaśnienie takich zagadnień jak: wewnątrzwspólnotowe transakcje towarowe, zasady rozliczania VAT w związku z usługami zagranicznymi, odliczenie podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług, korekta wartości obrotu z tytułu dostawy towarów i świadczenia … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 21 zł

Zasady rachunkowości zarządczej [opr. miękka]

w kategorii Biznes, ekonomia

ISBN 9788301145941 Autor Piosik Andrzej Rok wydania 2012 Oprawa miękka Wydawnictwo PWN Ilość stron 382

… zarządczej. Prezentowane rozwiązania teoretyczne zostały zilustrowane odpowiednio dobranymi przykładami empirycznymi, rozwiązanymi krok po kroku. Autor zaprezentował zasady, metody i narzędzia rachunkowości w kontekście poszczególnych funkcji zarządzania (planowania, organizowania, zatrudniania, kierowania i kontroli) na poziomie operacyjnym i strategicznym. Wiele miejsca poświęcił: … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 29%

VAT podstawowe zasady i ujęcie w rachunkowości [opr. miękka]

w kategorii Humanistyka

ISBN 9788326438776 Autor Katarzyna Zasiewska Rok wydania 2013 Oprawa miękka Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 216

… od towarów i usług transakcji w obrocie krajowym i międzynarodowym. Przedstawiono również zasady dokumentowania i ewidencjonowania w księgach rachunkowych operacji gospodarczych obciążonych VAT. Praca zawiera wyjaśnienie takich zagadnień jak: - wewnątrzwspólnotowe transakcje towarowe, - zasady rozliczania VAT w związku z usługami zagranicznymi, - odliczenie podatku naliczonego z tytułu … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 15 zł

ZASADY RACHUNKOWOŚCI TEORIA PRZYKŁADY ZADANIA [opr. miękka]

w kategorii Biznes, ekonomia

ISBN 9788375566482 Autor Szczypa Piotr Rok wydania 2014 Oprawa miękka Wydawnictwo Cedewu Ilość stron 222

… umiejętności wymaganych przez pracodawców, jakimi są: - rozróżnianie składników majątku przedsiębiorstwa - rozróżnianie źródeł finansowania majątku - sporządzanie bilansu - sporządzanie rachunku zysków i strat - księgowanie operacji gospodarczych na kontach księgowych - odróżnianie kosztów od wydatków, przychodów od wpływów - klasyfikowanie kosztów i przychodów - ustalanie … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 25%

Rachunkowość Zeszy ćwiczeń 2. Zasady rachunkowości. [opr. miękka]

w kategorii Biznes, ekonomia

ISBN 9788362325221 Autor Krystyna Strzelecka Rok wydania 2010 Oprawa miękka Wydawnictwo eMPi2 Ilość stron 100

… został dopuszczony w 2010 roku do użytku szkolnego przez ministra właściwego dospraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych dokształcenia w zawodzie technik ekonomista. Nr ewidencyjny w wykazie: 20/2010.Spistreści:1. Istota, funkcje i zasady rachunkowości2. Majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania3. Inwentarz i bilans księgowy4. Rachunek zysków … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 36%

Zasady rachunkowości [opr. miękka]

w kategorii Podręczniki

ISBN 9788387095840 Autor Jacek Musiałkiewicz Rok wydania 2008 Oprawa miękka Wydawnictwo Ekonomik Ilość stron 170

… obejmuje wszystkie hasła programu nauczania przedmiotu "Zasady rachunkowości" realizowanego w ramach zawodów: technik ekonomista, technik handlowiec i technik rachunkowości. Zgodny z podstawami programowymi i programem nauczania zatwierdzonym przez MEN. Podręcznik został dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej i wpisany do wykazu MEN pod numerem 31/03. … SZCZEGÓŁY →

Zasady rachunkowość zbiór zadań z rozwiązaniami 1

w kategorii Książki militarne

ISBN 9788378042136 Rok wydania 2014 Ilość stron 273

… rozwiązania. Treści zawarte w zbiorze są zgodne, w odpowiadającym im zakresie, z podstawą programową kształcenia w zawodach technik ekonomista (nr zawodu 331403) i technik rachunkowości (nr zawodu 431103) w przedmiocie: rachunkowość finansowa. Układ zbioru jest dostosowany do jednostki lekcyjnej: wprowadzenie, rozwiązane przykłady, zadania do rozwiązania (z miejscami na wpisanie rozwiązań). … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 25%

Zasady rachunkowości dla przedsiębiorców 2011 - Jerzy Roman Feliński

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788389850829 Autor Jerzy Roman Feliński Rok wydania 2011 Wydawnictwo Sigma Ilość stron 220

… 2009 r.Całościowe omówienie zasad rachunkowości w świetle jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości i innych norm prawnych obowiązujących przedsiębiorców w Polsce. Bogata zawartość normatywna, merytoryczna i praktyczna. Wzory sprawozdań finansowych w pełnym zestawie w ujęciu wariantowym. Wśród problemów wybranych omówiono m. in. leasing, uproszczenia w sprawozdaniu, funkcje i zadania … SZCZEGÓŁY →

Rzeczowe aktywa trwałe Zasady ujmowania wyceny oraz ujawnień w świetle uregulowań MSSF/MSR

w kategorii Psychologia

ISBN 9788378040408 Autor Sobczyk Rafał, Regulska Agnieszka Rok wydania 2012 Wydawnictwo ODDK Ilość stron 650

… niemieckim prawem bilansowym (HGB). Obecnie kieruje działem Audytu w Krakowie. SPIS TREŚCI: Wykaz skrótów Rafał Sobczyk Wprowadzenie Rafał Sobczyk Rozdział 1. Definicja rzeczowych aktywów trwałych 1.1. Definicja rzeczowych aktywów trwałych w świetle założeń koncepcyjnych sporządzania sprawozdań finansowych oraz MSR 16 1.2. Zakres stosowania MSR 16 1.3. Definicja i zakres rzeczowych … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 27%

Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa Zasady funkcjonowania [opr. miękka]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788378041689 Autor Krzysztof Korociński Rok wydania 2014 Oprawa miękka Wydawnictwo Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr ODDK Ilość stron 272

… zarządzeniem w sprawie zasad (polityki) rachunkowości kasy; - dokumenty organizacyjne związane z bytem prawnym PKZP czyli statutem oraz zasadami i trybem podejmowania uchwał związanych z działalnością kasy; - zasady kontroli funkcjonowania PKZP przez uprawnione organy wraz z przykładowymi dokumentami w tym zakresie; - zakres pomocy, do jakiej zobowiązany jest zakład pracy przy którym działa … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 27%

Zasady rachunkowości zarządczej [opr. miękka]

w kategorii Biznes, ekonomia

ISBN 8301145943 Autor Andrzej Piosik Rok wydania 2006 Oprawa miękka Wydawnictwo PWN Ilość stron 384

… zarządczej. Prezentowane rozwiązania teoretyczne zostały zilustrowane odpowiednio dobranymi przykładami empirycznymi, rozwiązanymi krok po kroku. Autor zaprezentował zasady, metody i narzędzia rachunkowości w kontekście poszczególnych funkcji zarządzania (planowania, organizowania, zatrudniania, kierowania i kontroli) na poziomie operacyjnym i strategicznym. Wiele miejsca poświęcił: … SZCZEGÓŁY →

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Ogólne Zasady Pomiaru I Prezentacji Pozycji Bilansu I Rachunku Wyników [opr. miękka]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788375261837 Autor Walińska, Ewa Rok wydania 2009 Oprawa miękka Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 252

… sprawozdań, kończąc na zasadach pomiaru i prezentacji ich najważniejszych pozycji. Zasady te bazują na "Ramach konceptualnych" sprawozdań finansowych, Międzynarodowych Standardach Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej. Książka jest zalecana studentom wszystkich kierunków ekonomicznych, którzy opanowali już podstawy rachunkowości, a jej … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 31%

Zasady rachunkowości sprawozdawczości i rewizji finansowej w funduszach inwestycyjnych

w kategorii Biznes, ekonomia

ISBN 9788375566567 Autor Szczepankiewicz Elżbieta Izabela Wydawnictwo CeDeWu Ilość stron 150

… zaprezentowano zagadnienia z zakresu organizacji systemu rachunkowości funduszy inwestycyjnych. Omówiono ogólne zasady rachunkowości wynikające z ustawy o rachunkowości, jak i szczególne wynikające z pozostałych przepisów, które dotyczą prowadzenia tego typu instytucji. Opisano zasady organizacji sprawozdawczości finansowej i okresowej oraz zaprezentowano poszczególne elementy sprawozdania … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 25%

Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości wzorce zarządzeń wewnętrznych wg ustawy o rachunkowośc [opr. miękka]

w kategorii Technika, leksykony techniczne

ISBN 9788378040590 Autor Szaruga, Katarzyna / Seredyński, Roman Rok wydania 2012 Oprawa miękka Wydawnictwo ODDK Ilość stron 112

… suplement elektroniczny zawierający wzorcowe dokumentacje zasad (polityki) rachunkowości w formacie MS Word, co umożliwia łatwe i szybkie sporządzenie własnej dokumentacji. Katarzyna SzarugaDyrektor, Departament Audytu ECA Zabrze, biegły rewident. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowej firmie audytorskiej na stanowisku kierowniczym, gdzie była odpowiedzialna zarówno za … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 7 zł

Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych [opr. miękka]

w kategorii Technika, leksykony techniczne

ISBN 9788378040699 Autor Zysnarska Anna Rok wydania 2012 Oprawa miękka Wydawnictwo ODDK Ilość stron 124

… samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861, ostatnia zmiana Dz. U. z 2012 r. poz. 121).dr Anna ZysnarskaPracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Gdańskiego, doświadczony … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 28%

Podstawy rachunkowości [opr. miękka]

w kategorii Albumy

ISBN 9788376416595 Autor Wioletta Baran Rok wydania 2014 Oprawa miękka Ilość stron 338 Wydawnictwo Difin

… pojemność informacyjną podstawowych elementów sprawozdania finansowego, zaprezentowano ponadto wybrane elementy analizy ekonomiczno-finansowej. W celu zainteresowania studiowaniem przedmiotu opisano zagadnienie dotyczące rachunkowości tzw. kreatywnej i agresywnej, posiadającej znamiona oszustwa księgowego. Zaprezentowanie przykładów działań naruszających wybrane zasady rachunkowości … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 25%

Zakładowy plan kont dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dokumentacja zasad rachunkowości 2011

w kategorii Biznes, ekonomia

ISBN 9788361792550 Autor Śliwa Jan, Pawlicki Rafał Rok wydania 2013 Wydawnictwo DIFIN Ilość stron 330

… i stosować w swojej rachunkowości ,,zasady (politykę) rachunkowości", które zgodnie z art. 10 ustawy o rachunkowości powinny być opracowane na piśmie i mieć postać dokumentacji opisującej wybrane zasady.Książka zawiera:o wzór zarządzenia kierownika przedsiębiorstwa,o plan kont,o wykaz aktów normatywnych, które zostały uwzględnionych przy opracowywaniu poszczególnych zagadnień.Książka … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 12 zł