Manu

Supremin syrop 4 mg/5 ml 200 ml

Cechy produktu

  • Producent PLIVA KRAKŕW 
  • Postać syrop 

Opis

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UśYTKOWNIKA SUPREMIN 4 mg/5 ml, syrop (Butamirati citras) NaleSy przeczytać uwaSnie całą ulotkę, poniewaS zawiera ona waSne informacje dla pacjenta. Lek ten jest dostępny bez recepty, aby moSna było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.

Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, naleSy stosować lek SUPREMIN ostroSnie i zgodnie z informacją w ulotce. - NaleSy zachować tę ulotkę, aby moSna ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby. - NaleSy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

- JeSeli objawy nasilą się lub nie ustąpią, naleSy skontaktować się z lekarzem. Spis treści ulotki: 1. Co to jest lek SUPREMIN i w jakim celu się go stosuje 2. Informacje waSne przed zastosowaniem leku SUPREMIN 3.

Jak stosować lek SUPREMIN 4. MoSliwe działania niepoSądane 5. Jak przechowywać lek SUPREMIN 6. Inne informacje 1. CO TO JEST LEK SUPREMIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE SUPREMIN w postaci syropu zawiera jako substancję czynną cytrynian butamiratu, który jest nieopioidowym lekiem przeciwkaszlowym.

Zmniejsza częstość i natęSenie kaszlu poprzez hamowanie odruchu kaszlowego. Obok działania przeciwkaszlowego butamirat nieznacznie rozszerza oskrzela. Wskazania do stosowania: - ostry, suchy kaszel 2. INFORMACJE WAśNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU SUPREMIN Nie naleSy stosować leku: - w przypadku uczulenia na butamirat lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku, - u pacjentów z fenyloketonurią.

Zachować szczególną ostroSność stosując lek SUPREMIN: Lek SUPREMIN nie jest wskazany do stosowania u pacjentów z objawami cięSkiego zahamowania czynności ośrodka oddechowego. Preparat nie powinien być stosowany dłuSej niS przez kilka dni.

Stosowanie leku SUPREMIN z jedzeniem i piciem: Lek naleSy stosować przed posiłkiem. CiąSa: Przed zastosowaniem leku naleSy poradzić się lekarza. Nie zaleca się stosowania leku u kobiet w pierwszym trymestrze ciąSy.

W drugim i trzecim trymestrze ciąSy, lek moSe być stosowany jedynie w razie konieczności. Karmienie piersią: Przed zastosowaniem leku naleSy poradzić się lekarza. W okresie karmienia piersią, lek moSe być stosowany jedynie w razie konieczności.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn: NaleSy zachować ostroSność, gdyS w rzadkich przypadkach moSe dochodzić do osłabienia zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

WaSne informacje o niektórych składnikach leku SUPREMIN: Ze względu na zawartość kwasu benzoesowego i metylu parahydroksybenzoesanu, lek moSe powodować reakcje alergiczne (moSliwe reakcje typu późnego).

SUPREMIN zawiera 12,5 mg aspartamu w 5 ml syropu. Z tego powodu lek moSe być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią. Stosowanie innych leków: Nie są znane oddziaływania leku SUPREMIN z innymi lekami.

3. JAK STOSOWAĆ LEK SUPREMIN Lek do stosowania doustnego. Jeśli lekarz nie zaleci specjalnego dawkowania, lek najczęściej stosuje się: Dzieci: - od 2 do 6 lat 1 łySeczka (4 mg) 3 razy na dobę - od 6 do 12 lat 2 łySeczki (8 mg) 3 razy na dobę - dzieci powySej 12 lat 3 łySeczki (12 mg) 3 razy na dobę - dorośli 3 łySeczki (12 mg) 4 razy na dobę Lek naleSy stosować przed posiłkami.

W przypadku wraSenia, Se działanie leku jest za mocne lub za słabe, naleSy zwrócić się do lekarza. W przypadku zaSycia większej dawki leku SUPREMIN niS zalecana: Objawami przedawkowania butamiratu są: senność, wymioty, bóle brzucha, biegunka, ataksja, pobudzenie i obniSenie ciśnienia krwi.

W przypadku przedawkowania naleSy niezwłocznie zwrócić się do lekarza, który moSe wykonać płukanie Sołądka, podać węgiel aktywowany i środki przeczyszczające. W przypadku pominięcia dawki leku SUPREMIN: Lek naleSy zaSyć najszybciej, jak to moSliwe.

Gdy zbliSa się juS czas przyjęcia kolejnej dawki, naleSy zaSyć ją o wyznaczonej porze. Nie naleSy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. 4. MOśLIWE DZIAŁANIA NIEPOśĄDANE Jak kaSdy lek, SUPREMIN moSe powodować działania niepoSądane chociaS nie u kaSdego one wystapią.

SUPREMIN jest lekiem dobrze tolerowanym. Działania niepoSądane występują niezbyt często (u mniej niS 1 na 100 osób): wysypka, nudności, biegunka,zawroty głowy. Opisane objawy ustępują zazwyczaj w trakcie leczenia i rzadko wymagają zmniejszenia dawki leku.

Jeśli opisane reakcje alergiczne lub zaburzenia Sołądkowo-jelitowe nie ustąpią po zmniejszeniu dawki leku, leczenie naleSy przerwać. U niektórych osób w czasie stosowania leku SUPREMIN mogą wystąpić inne działania niepoSądane.

W przypadku wystąpienia powySszych i innych objawów niepoSądanych nie wymienionych w tej ulotce, naleSy poinformować o nich lekarza. 5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK SUPREMIN · Lek naleSy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

· Przechowywać w temperaturze poniSej 25oC. Nie naleSy stosować leku SUPREMIN po upływie terminu waSności zamieszczonego na opakowaniu. 6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek SUPREMIN - substancją czynną leku jest cytrynian butamiratu.

5 ml (1 łySeczka) syropu zawiera 4 mg cytrynianu butamiratu. - inne składniki leku to: metylu parahydroksybenzoesan, kwas benzoesowy, kwas cytrynowy bezwodny, sodu cytrynian, maltitol ciekły, aspartam, aromat karmelowo-pomarańczowy (E 34493), woda oczyszczona..

Jak wygląda lek SUPREMIN i co zawiera opakowanie Syrop w szklanej butelce zamkniętej aluminiową nakrętką. Butelka zawierająca 200 ml syropu w tekturowym pudełku zawierającym takSe łySeczkę o pojemności 5 ml.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie