Manu

E-PRAWNIK 2.0. UMOWY I PISMA DLA TWOJEJ FIRMY

Cechy produktu

  • Producent INSERT 

Opis

e-Prawnik 2.0: Umowy i pisma dla Twojej firmy pozwala samodzielnie sporządzać wszelkiego rodzaju umowy, ugody, pełnomocnictwa, oświadczenia i inne pisma niezbędne na różnych etapach prowadzenia działalności.

Szczególny nacisk położono na porady prawne – w prosty, zrozumiały sposób podpowiedziano, na co zwrócić uwagę przy zawieraniu poszczególnych umów, aby były dla nas najkorzystniejsze i ważne z punktu widzenia prawa; o czym należy pamiętać, sporządzając pisma oraz jakich innych błędów się ustrzec.

Wersja 2.0 została wzbogacona o szereg dokumentów – dodano dział Umowy spółek oraz takie pisma jak: umowa licencyjna, umowa sponsoringu, consultingu, spedycji, kontrakt menedżerski, deklaracja wekslowa, umowa o przejęcie długu, umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

i inne. Umowy w trzech prostych krokach: Wybierz umowę. Wydrukuj. Uzupełnij dane. Vademecum zawiera: wzory ponad 100 umów i pism z zakresu prawa cywilnego i prawa pracy; rzeczową, przystępną interpretację przepisów; profesjonalne porady prawnika; liczne przykłady ułatwiające zrozumienie regulacji prawnych.

e-Prawnik omawia następujące typy pism: umowy i pisma dotyczące spółek; umowy sprzedaży; umowy związane z przeniesieniem praw; umowy związane ze świadczeniem usług; umowy dotyczące używania rzeczy; umowy i pisma związane z pracą; pełnomocnictwa; umowy o funkcji zabezpieczającej (zabezpieczenia wierzytelności); pisma grzecznościowe; inne umowy i pisma.

Konsultacja prawna: Mateusz Pietraszewski Wymagania techniczne: komputer z procesorem klasy Pentium 400 MHz (lub szybszym); 1 GB pamięci RAM (lub więcej); system operacyjny Microsoft Windows 2000 SP3 PL, Windows XP PL, Windows Vista PL, Windows 7 PL; dowolny napęd CD-ROM.

Licencja dla jednej osoby fizycznej użytkującej szkolenie na jednym stanowisku komputerowym. Umowy omówione w e-Prawnik 2.0: umowa sprzedaży wierzytelności, umowa sprzedaży samochodu, umowa darowizny, umowa o dzieło, umowa najmu lokalu mieszkalnego, umowa pożyczki, umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony, wypowiedzenie umowy o pracę, pełnomocnictwo ogólne, umowa o zakazie konkurencji.

Umowy sprzedaży Umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o. (nowość w wersji 2.0) Umowa sprzedaży rzeczy ruchomej Umowa sprzedaży samochodu Umowa sprzedaży wierzytelności Umowa sprzedaży na raty Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem własności rzeczy sprzedanej Umowa sprzedaży na próbę Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa pierwokupu Umowa dystrybucyjna Inne umowy związane z przeniesieniem praw Umowa o przeniesienie praw do „know-how” (nowość w wersji 2.0) Umowa zamiany Umowa dostawy Umowa kontraktacji Umowa darowizny Umowa darowizny udziału we własności pojazdu Umowy związane ze świadczeniem usług Umowa spedycji (nowość w wersji 2.0) Kontrakt menedżerski (nowość w wersji 2.0) Umowa o dzieło Odstąpienie od umowy o dzieło Umowa o naprawę samochodu Umowa o zaprojektowanie i wykonanie mebli kuchennych Wezwanie do usunięcia wad wykonywanego dzieła Umowa o wykonanie prac projektowych Umowa o sporządzenie opinii specjalistycznej Umowa o roboty budowlane Umowa o wykonanie remontu Umowa zlecenia Umowa o świadczenie usług ochroniarskich Umowa o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego Umowa agencyjna Umowa sprzedaży komisowej Umowa zakupu komisowego Umowa przewozu Umowa przechowania Umowa składu Umowy dotyczące używania rzeczy Umowa najmu rzeczy ruchomej Umowa najmu samochodu Umowa najmu lokalu mieszkalnego Umowa najmu lokalu użytkowego Umowa dzierżawy Umowa dzierżawy samochodu Umowa o bezczynszowe użytkowanie nieruchomości rolnej Umowa użyczenia nieruchomości Umowa użyczenia ruchomości Umowa określająca sposób korzystania z rzeczy stanowiącej współwłasność (umowa o podział quad usum) Umowa użytkowania Inne umowy i wzory Umowa o przejęcie długu (nowość w wersji 2.0) Umowa sponsoringu (nowość w wersji 2.0) Deklaracja wekslowa (do weksla in blanco) (nowość w wersji 2.0) Umowa licencyjna (nowość w wersji 2.0) Umowa consultingu (nowość w wersji 2.0) Wzór zapisu na sąd polubowny (jako klauzuli umownej) (nowość w wersji 2.0) Umowa o zapis na sąd polubowny (jako samodzielna umowa) (nowość w wersji 2.0) Umowa pożyczki Umowa depozytu nieprawidłowego Umowa renty Ugoda Ugoda dotycząca naprawienia szkody Umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej Umowa o zwolnienie z długu Oświadczenie o potrąceniu (potrącenie) Umowa o dział spadku Oferta zawarcia umowy Wezwanie do zapłaty Upomnienie z powodu zaległości w płatności Umowa przedwstępna Wzór zastrzeżenia kary umownej Wzór zastrzeżenia zadatku Wypowiedzenie umowy cywilnoprawnej Odnowienie Pokwitowanie Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Informacja o nowej siedzibie firmy Informacja o nowym przedstawicielu firmy Informacja o organizowanym kursie Informacja o chwilowym braku towaru Reklamacja i zwrot towaru Umowy i pisma związane z pracą Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony Umowa o pracę zawarta na czas określony Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy Umowa o pracę na okres próbny Umowa o zakazie konkurencji Wypowiedzenie umowy o pracę Wypowiedzenie zmieniające (wypowiedzenie warunków pracy i płacy) Przyjęcie wypowiedzenia umowy o pracę Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron Oferta pracy Prośba o udzielenie urlopu wypoczynkowego z powodu zawarcia związku małżeńskiego Prośba o udzielenie urlopu macierzyńskiego Referencje dla kandydata na księgowego Curriculum vitae Umowa o wykorzystanie prywatnego samochodu osobowego dla celów służbowych Informacja pracownika o kosztach poniesionych w czasie podróży służbowej Oświadczenie pracodawcy o przyznaniu premii Wniosek o przyznanie premii Prośba do pracowników o wcześniejsze zgłaszanie terminów urlopów Pełnomocnictwa Uchwała spółki jawnej o odwołaniu prokury (nowość w wersji 2.0) Pismo do prokurenta ws.

odwołania prokury (nowość w wersji 2.0) Pełnomocnictwo ogólne Pełnomocnictwo szczególne Pełnomocnictwo procesowe Odwołanie pełnomocnictwa Prokura Umowy o funkcji zabezpieczającej (zabezpieczenia wierzytelności) Umowa zastawu na rzeczy ruchomej Umowa zastawu na prawie Umowa poręczenia (poręczenie) Umowy i pisma dotyczące spółek Umowa spółki jawnej (nowość w wersji 2.0) Umowa spółki partnerskiej (nowość w wersji 2.0) Umowa spółki cywilnej Wzór uchwały spółki cywilnej Pisma grzecznościowe Gratulacje z okazji awansu na wyższe stanowisko Podziękowania dla pracownika z okazji jubileuszu jego pracy Przeproszenie za nieobecność na spotkaniu służbowym

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie