Moje konto

Nie udało się znaleźć dokładnie tego, czego szukasz

Poniżej pokazujemy wyniki wyszukiwania tylko częściowo zgodne z wpisanym zapytaniem (rozdzielacz cyklop) we wszystkich kategoriach.

rozdzielacz cyklop

1476 produktów z 100 sklepów

strona 1 z 74

Wzmacniacz i rozdzielacz sygnału HDMI 1x2 1xCat-5e/6 HDMI 1.3b

w kategorii Rozdzielacze

Producent 4World

… dwa wyjś cia RJ45. Przesył a on sygnał HDMI do dwó ch identycznych wyjś ć . Odbiorniki przedł uż acza odbierają sygnał z rozdzielacza za pomocą przewodu Cat5 x 1 i przekazują go do odbiornikó w.Każ dy odbiornik jest w peł ni funkcjonalną czę ś cią rozdzielacza. Urzą dzenie moż e przesł ać sygnał HDTV o rozdzielczoś ci 1080p na odległ oś ć 50 metró w nawet za pomocą najtań … SZCZEGÓŁY →

Rozdziel sygnalu HDMI 1x4, HDMI 1.3b

w kategorii Rozdzielacze

Producent 4World

… u HDMI na odległ oś ć powyż ej 15 metró w. Poł ą czenie czterech urzą dzeń pozwala na jeszcze wię ksze wzmocnienie sygnał u i zwię kszenie zasię gu przesył u.Rozdzielacz i wzmacniacz HDMI jest przydatny w domowych centrach rozrywki, a takż e w salonach wystawowych, zakł adach produkują cych telewizory HD, odtwarzacze STB i DVD oraz rzutniki, miejsca w specjalnych wymogach dotyczą … SZCZEGÓŁY →

Mini Switch HDMI 5x1 (HDMI V1.3)+pilot

w kategorii Rozdzielacze

Producent 4World

… a automatycznie po wł ą czeniu zasilania podł ą czonego do niego urzą dzenia. Przeł ą cznik jest takż e wyposaż ony w standardowy odbiornik podczerwieni, któ ry zapewnia bezpieczeń stwo i wygodę uż ywania.Przeł ą cznik i wzmacniacz HDMI przesył a sygnał wideo w wysokiej rozdzielczoś ci (do 1080p) oraz cyfrowy sygnał audio z jednego z trzech ź ró deł do telewizora. Wszystkie wejś … SZCZEGÓŁY →

Mini Switch HDMI 3x1 (HDMI V1.3) + pilot

w kategorii Rozdzielacze

Producent 4World

… Przeł ą czanie odbywa się za pomocą przycisku oraz funkcji wybierania inteligentnego. Przeł ą cznik i wzmacniacz przesył a sygnał wideo w wysokiej rozdzielczoś ci (do1080p) oraz cyfrowy sygnał audio z jednego z trzech ź ró deł do telewizora. Wszystkie wejś cia obsł ugują jednocześ nie podł ą czone sygnał y wysokiej rozdzielczoś ci kompatybilne z HD-DVD, SKY-STB. PS3, Xbox360. … SZCZEGÓŁY →

Switch HDMI 3x1 (HDMI V1.3) Pigtail Type

w kategorii Rozdzielacze

Producent 4World

… trzech urzą dzeń do jednego ekranu. Przeł ą czanie odbywa się za pomocą przycisku oraz funkcji wybierania inteligentnego. Proste i skuteczne urzą dzenie przeł ą czają ce pomię dzy ź ró dł ami HDMI w sposó b automatyczny (ostatni wł ą czony dział a). Gwarantowany przesył zgodny z HDMi v1.3b. Przesył a rozdzielczoś ć 1920x1200 do 1080p z 36 bitową gł ę bią koloró w. Dodatkowym … SZCZEGÓŁY →