Menu

Poradnik inżyniera Tom 1 Spawalnictwo - Jan Pilarczyk (opr. twarda)

Cechy produktu
  • ISBN 9788301191818 
  • Oprawa twarda 
  • Autor Jan Pilarczyk 
  • Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe Pwn 
  • Ilość stron 1068 
  • Rok wydania 2017 
Opis
Tytuł Poradnik inżyniera Tom 1 Podtytuł Spawalnictwo Język polski Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN ISBN 978-83-01-19181-8 Rok wydania 2017 Warszawa Wydanie 2 ilość stron 1068 Format pdf Spis treści Przedmowa 19 O zespole autorskim 21 1. Klasyfikacja i charakterystyka procesów spawania i pokrewnych 23 Literatura 35 2. Przetwarzanie energii do celów spawalniczych [1] 37 2.0. Wstęp 37 2.1. Nagrzewanie skoncentrowanym światłem 39 2.2. Nagrzewanie indukcyjne 40 2.3. Nagrzewanie ciepłem wydzielonym na rezystancji 40 2.4. Nagrzewanie łukiem elektrycznym 41 2.5. Nagrzewanie strumieniem plazmy niskotemperaturowej 44 2.6. Nagrzewanie wiązką elektronową 45 2.7. Nagrzewanie wiązką laserową 49 2.8. Nagrzewanie tarciowe 50 Literatura 52 3. Grzejne procesy spawalnicze 53 3.1. Uwagi ogólne 53 3.2. Przepływ ciepła i pole temperatur przy spajaniu 57 3.2.1. Równanie różniczkowe przewodzenia ciepła 57 3.2.2. Pole temperatur w przypadku napawania albo spawania ciała masywnego 59 3.2.3. Pole temperatur w sytuacji spawania i napawania 62 3.2.4. Pole temperatur w sytuacji zgrzewania płyt i prętów 65 3.2.5. Napawanie wałków 66 3.3. Wybrane zagadnienia topienia metalu, tworzenia się jeziorka spawalniczego i jego krystalizacji 67 3.3.1. Jeziorko spawalnicze i jego rozmiary 67 3.3.2. Wydajność grzewcza procesu spawania 70 3.4. Nagrzewanie i topienie drutu elektrodowego 70 3.5. Spawalniczy cykl grzejny 74 3.5.1. Wielkość strefy wpływu ciepła 76 3.5.2. Wielkości specyficzne procesu cieplnego prostego 77 3.5.3. Uwagi dotyczące procesu grzejnego złożonego 80 3.6. Metody określania pola temperatur i wyznaczania cyklu grzewczego w procesie spajania 81 3.6.1. Metody numeryczne wyznaczania pola temperatur i cykli grzejnych 82 3.6.2. Metoda termografii do oceny pola temperatur 84 3.6.3. Pomiar bezpośredni temperatur i wyznaczenie cykli grzewczych 85 Literatura 87 4. Metalurgia spawania 88 4.1. Zasobność metalurgicznych procesów spawania 88 4.2. Utlenianie i redukcja 89 4.3. Odsiarczanie ciekłego metalu 91 4.4. Odfosforowanie ciekłego metalu 92 4.5. Wprowadzanie komponentów stopowych do spoiny 93 4.6. Żużle spawalnicze 95 4.7. Rozpuszczanie i wydzielanie gazów w ciekłym metalu 98 4.7.1. Wodór w procesie spawania 100 4.7.2. Azot w procesie spawania 102 4.7.3. Tlen w procesie spawania 103 4.8. Krystalizacja 105 4.9. Pęcherze i pory gazowe w spoinach 107 4.10. Wtrącenia niemetaliczne w spoinach 108 4.11. Pęknięcia gorące w spoinach 110 Literatura 112 5. Podstawy metaloznawstwa spawalniczego i spawalność materiałów 113 5.1. Proces spawania 113 5.2. Proces cieplny spawania 114 5.3. Strefy ogólne dopasuje spawanych 117 5.4. Strefy szczególne dopasuje spawanych 120 5.4.1. Strefa starzenia w stalach niskowęglowych 120 5.4.2. Strefa podhartowania w stalach C-Mn 122 5.4.3. Strefa martenzytu odpuszczonego w stalach poprawianych termicznie 123 5.4.4. Strefa wydzielania węglików w stalach austenitycznych 124 5.4.5. Złącza spawane niejednorodne 126 5.5. Obróbka grzejna zwiąże spawanych 127 5.6. Określenie i definicja spawalności 130 5.7. Rodzaje spawalności 132 5.8. Metody oceny spawalności 134 5.8.1. Metody teoretyczne 134 5.8.2. Metody funkcjonalne 138 5.9. Próby badania skłonności stali do pękania 147 Literatura 151 6. Stale używane na konstrukcje spawane 152 6.0. Podział stali i ich oznaczanie 152 6.1. Stale niestopowe 154 6.2. Stale stopowe 159 6.2.1. Węglowo-manganowe i mikrostopowe stale o podwyższonej wytrzymałości 159 6.2.2. Stale walcowane termomechanicznie 164 6.2.3. Stale lepsze cieplnie 164 6.2.4. Spawalność i wytyczne spawania drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych 166 6.2.5. Stale do pracy w bardzo niskich temperaturach (stale kriotechniczne) 175 6.2.6. Stale konstrukcyjne do ulepszania grzewczego 180 6.2.7. Stale na narzędzia 183 6.2.8. Stale stopowe specjalne 186 6.3. Stale do pracy w podwyższonych temperaturach 189 6.3.1. Wprowadzenie 189 6.3.2. Stale energetyczne niestopowe 190 6.3.3. Stale energetyczne stopowe 194 6.3.4. Spawalność stali energetycznych niestopowych 199 6.3.5. Spawalność stali energetycznych stopowych 204 6.4. Wysokostopowe stale oporne na korozję 217 6.4.1. Ogólna charakterystyka stali opornych na korozję 217 6.4.2. Klasyfikacja stali opornych na korozję według mikrostruktury 218 6.4.3. Chromowe stale martenzytyczne 218 6.4.4. Chromowe stale ferrytyczne 221 6.4.5. Chromowo-niklowe stale z miękkim martenzytem 224 6.4.6. Chromowo-niklowe stale austenityczne 226 6.4.7. Austenityczno-ferrytyczne stale odporne na korozję (stale typu duplex) 232 Literatura 235 7. Metale nieżelazne stosowane na konstrukcje spawane 238 7.1. Nikiel i jego stopy 238 7.1.1. Cechy niklu 238 7.1.2. Spawalność niklu 241 7.1.3. Stopy niklu 242 7.1.4. Spawalność stopów niklu 248 7.1.5. Spawanie niklu i jego stopów 248 7.1.6. Problemy występujące podczas spawania stopów niklu i zalecenia odnośnie do technologii ich łączenia 250 7.2. Miedź i jej stopy 252 7.2.1. Cechy miedzi 252 7.2.2. Spawalność miedzi 254 7.2.3. Spawanie miedzi 255 7.2.4. Stopy miedzi 256 7.3. Aluminium i jego stopy 264 7.3.1. Charakterystyka aluminium 264 7.3.2. Spawalność aluminium i jego stopów 265 7.3.3. Spawanie aluminium i jego stopów 269 7.3.4. Badanie technologii spawania aluminium i jego stopów 276 7.3.5. Zgrzewanie aluminium i jego stopów 278 7.3.6. Lutowanie aluminium i jego stopów 280 7.4. Magnez i jego stopy 282 7.4.1. Charakterystyka magnezu i jego stopów 282 7.4.2. Stopy magnezu i ich spawalność 283 7.4.3. Spawanie stopów magnezu 285 7.4.4. Obróbka grzejna po spawaniu 289 7.4.5. Zgrzewanie stopów magnezu 289 7.4.6. Lutowanie stopów magnezu 290 7.5. Tytan i jego stopy 291 7.5.1. Wprowadzenie 291 7.5.2. Spawanie tytanu i jego stopów 298 7.5.3. Spawalność stopów tytanu 300 7.5.4. Spajanie tytanu i jego stopów 301 7.5.5. Problem zgrzewania tytanu i jego stopów 311 7.5.6. Problem lutowania tytanu i jego stopów 312 7.6. Metale specjalne 312 7.6.1. Cyrkon 313 7.6.2. Hafn 314 7.6.3. Tantal 314 7.6.4. Niob 315 7.6.5. Beryl 316 7.6.6. Uran 317 7.6.7. Molibden i wolfram 317 7.6.8. Srebro 318 7.6.9. Złoto 319 7.6.10. Platyna 319 7.6.11. Ołów 320 Literatura 322 8. Inne materiały użytkowane na konstrukcje spawane 325 8.1. Materiały ceramiczne 325 8.1.1. Obszar zastosowań tworzyw ceramicznych 325 8.1.2. Wybrane właściwości materiałów ceramicznych 328 8.1.3. Podstawy procesów spajania materiałów ceramicznych 331 8.1.4. Techniki spajania 337 8.1.5. Kompozycja dopasuje ceramiczno-metalowych 341 8.2. Kompozyty metalowe 342 8.2.1. Charakterystyka kompozytów metalowych 342 8.2.2. Materiały wyjściowe 344 8.2.3. Materiały faz wzmacniających 345 8.2.4. Materiały osnowy 347 8.2.5. Techniki spajania kompozytów metalowych 349 8.3. Materiały do spajania tworzyw ceramicznych i kompozytowych 351 8.3.1. Spoiwa 351 8.3.2. Inne materiały pomocnicze używane do spajania ceramiki i kompozytów 363 8.4. Żeliwa 364 8.4.1. Ogólna charakterystyka i podział żeliw 364 8.4.2. Spawalność żeliw 369 8.4.3. Wytyczne spawania żeliw 371 8.5. Materiały dopełniające do spawania żeliwa 377 8.6. Tworzywa termoplastyczne 378 8.6.1. Ogólne wiadomości o tworzywach termoplastycznych 378 8.6.2. Ważniejsze parametry materiałów termoplastycznych 380 8.6.3. Typy materiałów termoplastycznych 385 8.6.4. Metody spajania materiałów termoplastycznych 390 8.7. Materiały dodatkowe do zgrzewania i spawania materiałów termoplastycznych 392 8.7.1. Materiały dodatkowe do zgrzewania 392 8.7.2. Materiały dodatkowe do spawania 395 Literatura 396 9. Materiały dodatkowe do spawania 398 9.0. Wstęp 398 9.1. Rodzaje materiałów dodatkowych 398 9.2. Spoiwa 399 9.2.1. Charakterystyka ogólna spoiw 400 9.2.2. Wymiary spoiw 407 9.2.3. Stan dostawy spoiw 410 9.2.4. Znakowanie spoiw 412 9.2.5. Opakowanie 413 9.2.6. Warunki transportu i magazynowania 414 9.2.7. Przygotowanie spoiw do wykorzystania 415 9.3. Gazy technologiczne 416 9.3.1. Gazy osłonowe 416 9.3.2. Gazy palne 421 9.3.3. Gazy podtrzymujące palenie 425 9.4. Topniki 426 9.4.1. Topniki do spawania łukiem krytym 426 9.4.2. Topniki do spawania innymi metodami 435 9.5. Inne materiały dopełniające 437 9.5.1. Elektrody wolframowe 437 9.5.2. Elektrody węglowe 440 9.5.3. Elektrody topliwe do cięcia i żłobienia 441 9.5.4. Podkładki kreujące 441 9.5.5. Pierścienie ceramiczne 443 9.5.6. Mieszanki termitowe 443 9.6. Materiały pomocnicze 444 9.6.1. Materiały do czyszczenia przed spawaniem 444 9.6.2. Środki ochronne przed odpryskami 444 9.6.3. Materiały termoizolacyjne 445 9.6.4. Kredki termoindykatorowe 445 9.6.5. Środki trawiące po spawaniu 445 Literatura 446 10. Dobór tworzyw na konstrukcje spawane 448 10.1. Zalecenia ogólne 448 10.2. Charakterystyki mechaniczne stali na konstrukcje spawane 450 10.3. Dobór kategorii wytrzymałości stali 458 10.4. Wybór stali ze względu na pękanie kruche 461 10.5. Wybór stali do pracy w podwyższonych temperaturach 465 10.6. Stale trudno rdzewiejące 468 10.7. Wybór stali na konstrukcje obciążone zmęczeniowo 470 10.8. Charakterystyka i dobór stopów aluminium na konstrukcje spawane 472 Literatura 477 11. Materiały dopełniające do spawania stali stosowanych na konstrukcje spawane 479 11.0. Wstęp 479 11.1. Materiały uzupełniające do spawania stali niestopowych i drobnoziarnistych 480 11.1.1. Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego 481 11.1.2. Druty elektrodowe do spawania łukowego elektrodą topliwą w osłonie gazów i ich stopiwo 484 11.1.3. Pręty i druty do spawania łukowego w osłonie gazów elektrodą wolframową (TIG) oraz ich stopiwo 485 11.1.4. Druty elektrodowe i kombinacje drut-topnik do spawania łukiem krytym 487 11.1.5. Druty proszkowe do spawania łukowego w osłonie i bez osłony gazowej 488 11.1.6. Pręty do spawania tlenowo-gazowego 491 11.1.7. Druty i kombinacje drut-topnik do spawania elektrożużlowego 492 11.2. Materiały dopełniające do spawania stali o wysokiej wytrzymałości 492 11.2.1. Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego 493 11.2.2. Druty elektrodowe, druty i pręty do spawania łukowego w osłonie gazów, a także ich stopiwo 496 11.2.3. Druty elektrodowe i kompilacje drut-topnik do spawania łukiem krytym 499 11.2.4. Druty proszkowe do spawania łukowego w osłonie gazowej 499 11.3. Materiały uzupełniające do spawania stali żarowytrzymałych 501 11.3.1. Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego 501 11.3.2. Druty elektrodowe, druty i pręty do spawania łukowego oraz ich stopiwo 504 11.3.3. Druty proszkowe do spawania łukowego w osłonie gazowej 506 11.3.4. Pręty do spawania tlenowo-gazowego 508 11.4. Materiały uzupełniające do spawania stali nierdzewnych i żaroodpornych 509 11.4.1. Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego 509 11.4.2. Druty elektrodowe, druty i pręty do spawania łukowego 513 11.4.3. Druty proszkowe do spawania łukowego w osłonie i bez osłony gazowej 517 Literatura 520 12. Materiały uzupełniające do spawania metali nieżelaznych użytkowanych na konstrukcje spawane 522 12.0. Wstęp 522 12.1. Materiały do spawania niklu i jego stopów 523 12.1.1. Spoiwa niklowe 524 12.1.2. Gazy osłonowe 533 12.1.3. Topniki 534 12.2. Materiały do spawania miedzi i jej stopów 536 12.2.1. Spoiwa 537 12.2.2. Gazy osłonowe 543 12.2.3. Topniki 543 12.3. Materiały do spawania aluminium i jego stopów 544 12.3.1. Spoiwa aluminiowe 544 12.3.2. Gazy osłonowe 551 12.3.3. Topniki 551 12.4. Materiały do spawania magnezu i jego stopów 552 12.4.1. Spoiwa 552 12.4.2. Gazy osłonowe 553 12.5. Materiały do spawania metali reaktywnych i ich stopów 554 12.5.1. Materiały do spawania tytanu i jego stopów 554 12.5.2. Materiały do spawania cyrkonu i berylu, a także ich stopów 555 12.6. Materiały do spawania metali wysokotopliwych i ich stopów 555 12.7. Materiały do spawania metali szlachetnych i ich stopów 556 12.8. Materiały do spawania metali niskotopliwych i ich stopów 556 12.8.1. Materiały do spawania cynku i jego stopów 556 12.8.2. Materiały do spawania ołowiu i jego stopów 557 Literatura 558 13. Naprężenia i odkształcenia spawalnicze 559 13.1. Cieplno-mechaniczne właściwości metali i stopów 559 13.2. Powstawanie naprężeń własnych 563 13.3. Rozkłady naprężeń własnych 568 13.4. Odkształcenia spawalnicze 572 13.4.1. Odkształcenia poprzeczne 573 13.4.2. Odkształcenia podłużne 574 13.4.3. Odkształcenia kątowe 577 13.5. Zasady minimalizacji naprężeń i odkształceń spawalniczych 580 13.6. Odprężanie mechaniczne 587 13.7. Stabilność wymiarowa konstrukcji 592 13.8. Stabilizacja wibracyjna 594 Literatura 597 14. Projektowanie połączeń spawanych 598 14.1. Charakterystyka zjednoczy i spoin 598 14.2. Przygotowanie brzegów zbrata do spawania 605 14.3. Oznaczanie i mierzenie spoin na rysunkach 608 14.3.1. Postanowienia ogólne 608 14.3.2. Znaki spoin 609 14.3.3. Umiejscowienie znaków spoin na rysunkach 609 14.3.4. Oznaczenia uzupełniające 612 14.4. Pomierzenie spoin 613 14.5. Technologiczność konstrukcji spawanych 615 14.6. Projektowanie połączeń spawanych – zalecenia ogólne 616 Literatura 635 15. Wytrzymałość połączeń spawanych 636 15.1. Obliczenia statyczne 636 15.2. Obliczanie wytrzymałości zmęczeniowej 647 15.3. Obliczanie odporności na kruche pękanie 661 Literatura 669 16. Klasyfikacja i certyfikacja w spawalnictwie 670 16.1. Klasyfikacja wytwórców wyrobów spawanych 670 16.1.1. Klasyfikacja zakładów przemysłowych na podstawie PN-87/M-69009 670 16.1.2. Klasyfikacja zakładów przemysłowych przez niektóre krajowe organizacje nadzorcze (UDT i PRS) 672 16.1.3. Klasyfikacja zakładów przemysłowych w normach i przepisach europejskich 675 16.2. Szkolenie i kwalifikowanie personelu spawalniczego 677 16.2.1. System szkolenia i kwalifikowania personelu spawalniczego w Polsce 677 16.2.2. Europejski system szkolenia i kwalifikowania personelu spawalniczego 680 17. Zapewnienie jakości w spawalnictwie 699 17.1. Zarządzanie przez jakość 699 17.2. Systemy zapewnienia jakości 700 17.2.1. System zapewnienia jakości według norm linii PN-ISO 9000:1996 701 17.2.2. System zapewnienia jakości według norm linii PN-EN ISO 9000:2001 703 17.2.3. Systemy zarządzania środowiskowego 711 17.2.4. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 713 17.2.5. Systemy zapewnienia jakości według normy PN-EN 729 713 17.3. Procedura oceny zgodności wyrobu 723 17.3.1. Moduły użytkowane w ocenie zgodności wyrobu 723 17.3.2. Dokumentacja technologiczna 726 17.3.3. Deklaracja zgodności 727 17.3.4. Jednostki notyfikowane 729 17.3.5. Znakowanie CE 730 17.4. Certyfikacja w spawalnictwie 731 17.4.1. Certyfikacja wyrobów spawalniczych 731 17.4.2. Certyfikacja personelu 732 17.4.3. Certyfikacja systemów jakości 734 17.4.4. Instytut Spawalnictwa jako jednostka certyfikująca 735 17.5. Przebieg cyklu certyfikacji systemu jakości 738 17.6. Jednostki akredytujące i autoryzujące 747 17.6.1. Polskie Centrum Akredytacji 747 17.6.2. Europejska Federacja Spawalnicza 748 17.6.3. Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa 750 Literatura 754 18. Niezgodności spawalnicze złączy spawanych, zgrzewanych i lutowanych 757 18.0. Wstęp 757 18.1. Niezgodności spawalnicze zwiąże spawanych 760 18.1.1. Pustki gazowe 760 18.1.2. Wtrącenia stałe 768 18.1.3. Przyklejenia 775 18.1.4. Brak przetopu 777 18.1.5. Pęknięcia 780 18.1.6. Niezgodności spawalnicze dotyczące kształtu złączy spawanych 794 18.2. Niezgodności spawalnicze scali zgrzewanych 802 18.3. Niezgodności spawalnicze dopasuje lutowanych 810 Literatura 813 19. Kontrola jakości w spawalnictwie 816 19.1. Zakres kontroli procesów spawalniczych 816 19.2. Nieniszczące metody badań połączeń spajanych 820 19.2.1. Badania wizualne 822 19.2.2. Badania szczelności 825 19.2.3. Badania penetracyjne 830 19.2.4. Badania magnetyczno-proszkowe 835 19.2.5. Badania prądami wirowymi 844 19.2.6. Badania radiologiczne 845 19.2.7. Badania ultradźwiękowe 866 19.3. Niszczące metody badań 878 19.3.1. Badania mechaniczne 878 19.3.2. Badania metalograficzne 891 Literatura 898 20. Dokumentacja procesów spawalniczych 914 20.1. System jakości w spawalnictwie 914 20.2. Opracowanie dokumentacji systemu jakości w spawalnictwie 915 20.3. Warunki technologiczne przygotowania produkcji 921 20.3.1. Analiza dokumentacji technologicznej 921 20.3.2. Technologiczny plan spawania 922 20.4. Kwalifikowanie procedur spawalniczych 925 20.4.1. Wstępna instrukcja techniczna spawania WPS 925 20.4.2. Instrukcja technologiczna spawania WPS 925 20.5. Uznawanie technologii spawania 928 20.5.1. Uznawanie technologii spawania na podstawie badań technologii spawania 929 20.5.2. Uznawanie technologii spawania na podstawie stosowanych znanych tworzyw dodatkowych do spawania 934 20.5.3. Zachwyt technologii spawania na podstawie uzyskanego doświadczenia 936 20.5.4. Zachwyt technice spawania na podstawie charakterystycznej technologii spawania łukowego 936 20.5.5. Uznanie technologii spawania na podstawie badania przedprodukcyjnego spawania 937 20.5.6. Uznanie technologii spawania lądowych i pozabrzeżnych rurociągów przesyłowych 937 20.5.7. Protokół uznania technice spawania WPAR 937 20.6. Technologiczny plan spawania belek dwuteowych mostu drogowego 937 Literatura 954 21. Ekonomika wytwarzania konstrukcji spawanych 956 21.1. Wstęp 956 21.2. Wpływ rozwiązań konstrukcyjnych na koszty spawania 957 21.3. Przygotowanie konstrukcji do spawania 963 21.4. Organizacja produkcji 965 21.5. Podstawowe wskaźniki wpływające na ekonomikę spawania 965 21.5.1. Technologiczna norma czasu spawania Tn 966 21.5.2. Współczynnik czasu jarzenia się łuku Wj 967 21.5.3. Współczynnik stapiania i produktywność stapiania 968 21.5.4. Masa spoin 971 21.5.5. Wskaźnik uzysku stopiwa Uc 974 21.6. Koszty spawania 974 21.6.1. Charakterystyka kosztów spawania 974 21.6.2. Koszt tworzyw dodatkowych do spawania 975 21.6.3. Koszy robocizny bezpośredniej KR 976 21.6.4. Koszt energii elektrycznej KEL 977 21.6.5. Koszt maszyn KU 978 21.6.6. Koszt remontów KR 979 21.6.7. Koszt powierzchni produkcyjnej KP 979 21.6.8. Wzory na obliczanie kosztów bezpośrednich spawania poszczególnymi metodami 979 21.6.9. Struktura kosztów spawania 980 21.7. Możliwości obniżki kosztów spawania 981 21.8. Efektywność ekonomiczna wykorzystywanych metod spawania 982 21.9. Koszty jakości 983 Literatura 984 22. Technika komputerowa w spawalnictwie 985 22.1. Wstęp 985 22.2. Spawalnicze bazy informacji 986 22.3. Komputerowe wspomaganie projektowania technice spajania 988 22.4. Komputerowe wspomaganie projektowania konstrukcji spawanych 991 22.5. Modularne pakiety programowe 991 22.6. Komputerowe wspomaganie projektowania stanowisk spawalniczych 993 22.7. Komputerowe sterowanie procesami technologicznymi 993 22.8. Komputerowe wspomaganie zapewnienia jakości 994 22.9. Komputerowe wspomaganie obliczeń ekonomicznych 996 22.10. Komputerowe wspomaganie ochrony zdrowia i środowiska 996 22.11. Komputerowe wspomaganie w szkoleniu i egzaminowaniu 997 22.12. Komputerowe wspomaganie badań w spawalnictwie 997 22.13. Komputerowe wspomaganie w danych naukowo-technologicznej 999 22.14. Spawalnictwo w Internecie 1000 22.15. Kryteria oceny i wyboru oprogramowania 1001 Literatura 1002 23. Bezpieczeństwo i higiena prac spawalniczych 1004 23.1. Zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa występujące przy pracach spawalniczych 1004 23.1.1. Skażenia pyłowe i gazowe 1004 23.1.2. Promieniowanie łuku spawalniczego 1013 23.1.3. Hałas 1016 23.1.4. Pole elektromagnetyczne 1018 23.2. Oczekiwania bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prac spawalniczych 1021 23.2.1. Kryteria bezpieczeństwa w organizacji spawalni i stanowiska spawalniczego 1021 23.2.2. Wymogi bezpieczeństwa w trakcie stosowania maszyn spawalniczych i osprzętu, a także podczas realizowania prac spawalniczych 1024 23.3. Środki ochrony zbiorowej i jednostkowej stosowane na stanowiskach spawalniczych 1026 23.3.1. Środki ochrony zbiorowej. Wentylacja 1026 23.3.2. Środki ochrony jednostkowej. Ochrony oczu i twarzy 1027 23.3.3. Środki ochrony jednostkowej. Odzież ochronna 1031 Literatura 1033 24. Spis spawalniczych przepisów krajowych i zagranicznych 1035 Skorowidz 1061
Opinie - 0 opinii + Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.