Menu

Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wybrane organizacje - Wojciech J. Janik

Cechy produktu

  • ISBN 9788389113825 
  • Autor Wojciech J. Janik 
  • Wydawnictwo Wydawnictwo e-bookowo 
  • Ilość stron 616 
  • Rok wydania 2016 

Opis

Wojny i konflikty zbrojne towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów. Nie zanosi się na to, że zostaną wyeliminowane ze światowego porządku w nadchodzącym czasie. Każda wojna kończy się wygraną jednej ze stron, czy to pojedynczego kraju, czy też zawiązanego wcześniej sojuszu. Regułą jest, iż to właśnie zwycięzca określa nowo powstały ład powojenny i doprowadza do podpisania traktatu pokojowego, kończącego formalnie prowadzone działania zbrojne. W taki właśnie sposób powstały Liga Narodów i jej następczyni, funkcjonująca po dziś dzień, Organizacja Narodów Zjednoczonych. Podmioty te miały, i nadal posiadają, gwarantować powstrzymywanie się od działań zbrojnych i rozwiązywanie sporów pomiędzy państwami na zasadzie pokojowej, opartej na szeroko pojętej zgodzie krajów do nich należących. W niniejszym opracowaniu autor starał się przybliżyć czytelnikowi najważniejsze - według niego - organizacje o charakterze międzynarodowym, które realnie przyczyniły się do formowania światowego pokoju i bezpieczeństwa. Intencją autora było wskazanie czytelnikowi ważniejszych dokumentów i aktów prawnych, posiadających rzeczywisty wpływ na kształtowanie się polityki omawianej organizacji, a przede wszystkim na decyzje podejmowane przez kraje w nich uczestniczące, w przypadku ścierania się interesów uczestników kontaktów międzypaństwowych, które znamionuje typowo anarchiczna natura systemu międzynarodowego, a nie wewnętrzne parametry poszczególnych państw. Charakter podmiotów polityki globalnej umożliwia funkcjonowanie mechanizmu równowagi sił, przy pomocy którego państwa nie dopuszczają do ograniczenia swej autonomii i uzależnienia się od innych. Trafnie kształtowana polityka zagraniczna prowadzi więc do wzajemnego zaufania, a także wzrostu stabilności i dobrobytu w ramach obopólnych stosunków. Sytuacje taką może tylko zapewnić współdziałanie w ramach partnerstwa w organizacji o charakterze subnarodowym. Zamierzeniem autora było zgromadzenie w jednym miejscu równocześnie podstawowych danych dotyczących każdej omawianej organizacji, jak i wybranych przez niego aktów prawnych i dokumentów wpływających w sposób wymierny na formowanie się ich polityki bezpieczeństwa. Przytaczając słowa Alberta Einsteina: "Istnieje jedynie jedna droga do osiągnięcia pokoju i bezpieczeństwa - utworzenie organizacji ponadnarodowej...", autor żywi nadzieję, że funkcjonujące współcześnie organizacje o charakterze ponadnarodowym spełnią stawiane przed nimi zadania i utrzymają obowiązujący dziś światowy ład i porządek. Czy to się uda, pokaże czas. To od decydentów politycznych oraz prowadzonej przez nich, optymalnie dobranej, grze dyplomatycznej zależeć będzie los ewentualnych ofiar przyszłych konfliktów i wojen. Miejmy nadzieję, że będzie ich jak najmniej. W prezentacji organizacji i ich aktów prawnych wykorzystano kryterium czasowe. Rozważania rozpoczęto od Ligi Narodów, jako podmiotu międzynarodowego ustalającego porządek światowy po zakończeniu I wojny światowej. Pomimo faktu, że organizacja ta nie spełniła pokładanych w niej nadziei, jednak generujeła podstawę do ustalenia norm międzynarodowych obowiązujących po dziś dzień. Kolejnym omawianym podmiotem jest sukcesorka Ligi Narodów, czyli Organizacja Narodów Zjednoczonych. Jest to najważniejszy organ polityczny o charakterze ogólnoświatowym, który za podstawowy cel swojej działalności stawia zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, rozwój współpracy między narodami, a także popieranie przestrzegania praw człowieka. Następnym omawianym sojuszem o charakterze globalnym jest Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego. Autor starał się opisać NATO w sposób jak najmocniej przystępny. Pamiętając, że jest to niezwykle widoczny "gracz" na arenie międzynarodowej w zakrsie kształtowania światowego pokoju i bezpieczeństwa, nie należy zapominać, że rejonem zainteresowania Sojuszu jest cały współczesny świat, a nie tylko tzw. Obszar traktatowy. W dalszej części przedstawiona została subregionalna Rada Europy. Jej działalność jest bardzo ważna, ponieważ w ramach prowadzonego w niej dialogu uchwalono pomiędzy innymi Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności i Europejską Konwencję o Zwalczaniu Terroryzmu. Następną opisywaną organizacją jest Unia Europejska. Funkcjonowanie jej w znacznym stopniu jest oparte na współpracy z innymi podmiotami międzynarodowymi, w tym przeważnie z NATO. Znaczne kwestie działalności Unii posiadają związek z podejmowanymi działaniami politycznymi w zakresie prowadzenia wspólnej polityki zagranicznej i obrony. Ostatnim omawianym podmiotem jest Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Zrzesza ona w swych szeregach kraje spoza Europy, dlatego też jej działalność w wymiernym stopniu przyczynia się do kształtowania się światowego bezpieczeństwa i budowania wzajemnego zaufania między krajami współpracującymi. W ramach prowadzonych konsultacji przyjęte zostały dwa jakże pokaźne dokumentu modelujące porządek światowy, a mianowicie Traktat o konwencjonalnych Siłach Zbrojnych w Europie oraz Traktat o Otwartych Przestworzach.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.