Menu

Gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poradnik dla gmin - Jędrzej Klatka, Michał Kuźniak

Cechy produktu

  • ISBN 9788326447105 
  • Autor Michał Kuźniak, Jędrzej Klatka 
  • Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA 
  • Ilość stron 248 
  • Rok wydania 2012 

Opis

Tytuł Gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poradnik dla gmin Autorzy Jędrzej Klatka, Michał Kuźniak Język polski Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA ISBN 978-83-264-4710-5 Rok wydania 2012 liczba stron 248 Format pdf Spis treści Wykaz skrótów str. 11

Wstęp str. 15

Rozdział 1
Budowa, utrzymanie i eksploatacja regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych str. 21

1.1. Czym jest region gospodarki odpadami komunalnymi? str. 21

1.2. Czym jest regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych i jakie musi spełniać wymagania? str. 24

1.2.1. Definicja pojęcia "regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych" str. 24

1.2.2. Jakie odpady trafiają do regionalnej instalacji? str. 35

1.2.3. Wykaz regionalnych instalacji str. 36

1.2.4. Instalacje asygnowane do zastępczej obsługi regionu str. 37

1.2.5. Brak w regionie regionalnej instalacji i instalacji zastępczej str. 40

2.3. Zobowiązanie gmin do budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji str. 42

1.3.1. Informacje wstępne str. 42

1.3.2. Procedury wyboru podmiotu, który będzie budował, utrzymywał i eksploatował regionalną instalację str. 45

Rozdział 2
Gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez gminę str. 61

2.1. Informacje wstępne str. 61

2.1.1. Definicja mieszkańca str. 61

2.1.2. Obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy str. 64

2.1.3. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy str. 66

2.2. Przetarg na odbieranie i/albo zagospodarowanie odpadów komunalnych str. 67

2.2.1. Informacje wstępne str. 67

2.2.2. Kto może prowadzić działalność w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych? str. 69

2.2.3. Różnice między przetargiem na odbiór odpadów a przetargiem na odbiór i zagospodarowanie odpadów; wybór instalacji str. 72

2.2.4. Przetarg nieograniczony i ograniczony str. 78

2.2.5. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia str. 82

2.2.6. Treść specyfikacji wyraźnych warunków zamówienia w świetle przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów str. 89

2.2.7. Zamówienia z wolnej ręki str. 100

2.3. Umowa na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości str. 101

2.3.1. Dane ogólne str. 101

2.3.2. Charakter umowy str. 102

2.3.3. Istotne postanowienia umowne str. 104

2.4. Ustalenie przez gminę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi str. 106

2.4.1. Uchwała rady gminy w sprawie stawki opłaty i wyboru jednej z metod obliczania opłaty str. 106

2.4.2. Selektywne zbieranie odpadów przez właścicieli nieruchomości a wysokość stawki str. 114

2.4.3. Ustalenie poprzez radę gminy wzoru deklaracji o wysokości opłaty str. 115

2.4.4. Wykorzystywanie przepisów ordynacji podatkowej str. 117

2.4.5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi a podatek od towarów i usług str. 117

Rozdział 3
Zadania gmin z zakresu czystości i porządku w gminach str. 121

3.1. Podstawowe zadania gmin str. 121

3.1.1. Selektywne zbieranie odpadów str. 122

3.1.2. Osiągnięcie stosownego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego wykorzystania i odzysku odpadów str. 125

3.1.3. Ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji str. 125

3.1.4. Obowiązki informacyjne gmin str. 126

3.2. Uchwalenie regulaminu str. 127

3.3. Przejęcie przez gminę niektórych obowiązków właścicieli nieruchomości str. 130

3.4. Udzielanie zezwoleń na świadczenie usług z zakresu czystości i porządku w gminach str. 134

3.5. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości str. 136

Rozdział 4
Nadzór gmin nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości str. 141

Rozdział 5
Sprawozdawczość str. 146

5.1. Obowiązki sprawozdawcze podmiotów odbierających odpady komunalne str. 146

5.2. Obowiązki sprawozdawcze podmiotów opróżniających zbiorniki bezodpływowe str. 147

5.3. Obowiązki sprawozdawcze wójta str. 148

5.4. Obowiązki sprawozdawcze marszałka województwa str. 149

5.5. Weryfikacja sprawozdań str. 149

Rozdział 6
Kontrola przestrzegania przepisów ustawy str. 151

Rozdział 7
Kary pieniężne str. 153

7.1. Warianty kar str. 153

7.2. Zawieszenie lub umorzenie kary str. 156

7.3. Wejście w życie przepisów dotyczących kar pieniężnych str. 156

Rozdział 8
Przepisy przejściowe i końcowe str. 158

8.1. Przepisy przejściowe str. 158

8.2. Przepisy końcowe str. 164

Zakończenie str. 167

Wzory uchwał rady gminy str. 171

1. Uchwała (rady gminy, zgromadzenia związku międzygminnego) w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (art. 4 ust. 1 u.c.p.g.) str. 171

2. Uchwała (rady gminy, zgromadzenia związku międzygminnego) w sprawie górnej stawki opłaty za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy (art. 6 ust. 2 u.c.p.g.) str. 196

3. Uchwała (rady gminy, zgromadzenia związku międzygminnego) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6n ust. 1 u.c.p.g.) str. 198

4. Uchwała (rady gminy, zgromadzenia związku międzygminnego) w sprawie dodatkowych usług świadczonych poprzez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, a także wysokości cen za te usługi (art. 6r ust. 4 u.c.p.g.) str. 201

5. Uchwała (rady gminy, zgromadzenia związku międzygminnego) w sprawie górnej stawki opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (art. 6 ust. 2 u.c.p.g.) str. 203

6. Uchwała (rady gminy, zgromadzenia związku międzygminnego) w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (art. 6c ust. 2 u.c.p.g.) str. 204

7. Uchwała (rady gminy, zgromadzenia związku międzygminnego) w sprawie podziału gminy na sektory (art. 6d ust. 2 u.c.p.g.) str. 206

8. Uchwała (rady gminy, zgromadzenia związku międzygminnego) w sprawie przejęcia niektórych obowiązków właścicieli nieruchomości (art. 6a ust. 1 u.c.p.g.) str. 208

9. Uchwała (rady gminy, zgromadzenia związku międzygminnego) w sprawie sposobów udokumentowania realizowania obowiązków związanych z pozbywaniem się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych (art. 6 ust. 1a u.c.p.g.) str. 210

10. Uchwała (rady gminy, zgromadzenia związku międzygminnego) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (art. 6r ust. 3 u.c.p.g.) str. 212

11. Uchwała (rady gminy, zgromadzenia związku międzygminnego) w sprawie stawki opłaty za pojemnik na odpady o określonej pojemności (art. 6k ust. 1 pkt 2 u.c.p.g.) str. 216

12. Uchwała (rady gminy, zgromadzenia związku międzygminnego) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6l u.c.p.g.) str. 218

13. Uchwała (rady gminy, zgromadzenia związku międzygminnego) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty (art. 6k ust. 1 pkt 1 u.c.p.g.) str. 221

14. Uchwała (rady gminy, zgromadzenia związku międzygminnego) w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (art. 7 ust. 3a u.c.p.g.) str. 223

15. Uchwała (rady gminy, zgromadzenia związku międzygminnego) w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt i grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (art. 7 ust. 3 u.c.p.g.) str. 227

Umowa na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości str. 231

Wykaz źródeł str. 241

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.