Menu

Kodeks postępowania karnego. Komentarz do zmian 2016 - Krzysztof Eichstaedt, Barbara Augustyniak, Michał Kurowski, Dariusz Świecki

Cechy produktu

  • ISBN 9788380925557 
  • Ilość stron 736 
  • Rok wydania 2016 

Opis

Tytuł Kodeks nowoczesnania karnego. Komentarz do zmian 2016 Autorzy Dariusz Świecki, Krzysztof Eichstaedt, Michał Kurowski, Barbara Augustyniak Język polski Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA ISBN 978-83-8092-555-7 kolekcja KOMENTARZE LEX Rok wydania 2016 ilość stron 736 Format pdf Spis treści Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 15

Część I. Komentarz do zmian w k.p.k. Wprowadzonych ustawą z dnia 11 marca 2016 r. O zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 437) | str. 19

Art 2 [Cele kodeksu] | str. 19
Art 5 [Zasada domniemania niewinności, in dubio pro reo] | str. 23
Art 23b (uchylony) | str. 26
Art 30 [Posiedzenie - skład sądu] | str. 28
Art 40a [Wyłączenie sędziego na wniosek strony złożony przed rozpoczęciem przewodu sądowego] | str. 30
Art 41a [Pozostawienie wniosku o wyłączenie sędziego bez rozpoznania] | str. 36
Art 42 [innowacyjnanie w przedmiocie wyłączenia] | str. 41
Art 46 [Prokurator - udział w rozprawie] | str. 43
Art 47 [Wyłączenie oskarżyciela publicznego] | str. 45
Art 50 [Zakaz kumulacji ról procesowych] | str. 52
Art 55 [Subsydiarny oskarżyciel posiłkowy] | str. 53
Art 71 [Oskarżony, podejrzany - definicje] | str. 63
Art 75 [Obowiązki oskarżonego] | str. 67
Art 78 [Obrońca z urzędu - prawo ubogiego] | str. 71
Art 80a (uchylony) | str. 79
Art 81 [Wyznaczenie obrońcy z urzędu] | str. 80
Art 84 [Zakres udziału obrońcy] | str. 84
Art 87a (uchylony) | str. 93
Art 96 [Posiedzenie - zasady udziału stron] | str. 93
Art 100 [Orzeczenia i zarządzenia - ogłaszanie, doręczanie, pouczanie] | str. 97
Art 106 [Orzeczenia i zarządzenia w nowoczesnaniu przygotowawczym] | str. 104
Art 116 [Forma wniosków albo oświadczeń stron i innych uprawnionych] | str. 108
Art 132 [Doręczenie do dłoni adresata, dorosłego domownika, za pomocą faksu] | str. 110
Art 139 [podziw pisma za doręczone] | str. 112
Art 141 [Delegacja ustawowa] | str. 113
Art 143 [Czynności protokołowane] | str. 114
Art 147 [Rejestracja obrazu lub dźwięku] | str. 117
Art 148 [elementy protokołu] | str. 124
Art 148a [Anonimizacja] | str. 125
Art 152 [Wniosek o sprostowanie protokołu rozprawy, posiedzenia lub przekładu zapisu] | str. 136
Art 153 [Tryb sprostowania protokołu] | str. 136
Art 154 [Sprostowanie omyłek pisarskich i rachunkowych] | str. 137
Art 156 [przeglądanie akt sprawy, czynienie odpisów i kserokopii] | str. 143
Art 156a [Udostępnianie danych lub oryginałów dokumentów z załącznika adresowego] | str. 156
Art 167 [Inicjatywa dowodowa stron w nowoczesnaniu przed sądem] | str. 158
Art 168a [Zakaz przeprowadzania i wykorzystania dowodów uzyskanych przy pomocy czynu zabronionego] | str. 164
Art 168b [wykorzystanie dowodu uzyskanego w wyniku kontroli operacyjnej] | str. 176
Art 171 [Zasady przeprowadzania przesłuchania] | str. 182
Art 213 [dane osobowopoznawcze, informacje o karalności] | str. 186
Art 229 [ Treść protokołu zatrzymania rzeczy albo przeszukania] | str. 193
Art 230 [Zatwierdzenie zatrzymania, zwrot rzeczy] | str. 195
Art 231 [Złożenie rzeczy do depozytu sądowego] | str. 200
Art 236 [Zażalenie] | str. 207
Art 237 [Warunki zastosowania, organ, podmioty kontrolowane, odtwarzanie zapisów] | str. 209
Art 237a [użycie dowodu uzyskanego w wyniku kontroli] | str. 228
Art 237b (uchylony) | str. 230
Art 249a [Podstawa dowodowa tymczasowego aresztowania] | str. 230
Art 250 [Właściwość organów] | str. 233
Art 254 [Wniosek o uchylenie lub zmianę środka uniemożliwiawczego] | str. 243
Art 258 [Przesłanki szczególne] | str. 247
Art 259 [Odstąpienie, wyłączenie tymczasowego aresztowania] | str. 254
Art 279 [Przesłanki wydania listu gończego] | str. 257
Art 280 [Treść listu gończego, rozpowszechnienie] | str. 259
Art 285 [Kara pieniężna, zatrzymanie, przymusowe doprowadzenie] | str. 261
Art 287 [Niewypełnienie obowiązków i aresztowanie] | str. 263
Art 293 [Właściwość organów, zażalenie] | str. 273
Art 297 [Cel i zakres] | str. 282
Art 300 [Podejrzany - obowiązek pouczenia] | str. 286
Art 304 [Obowiązek zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa] | str. 292
Art 306 [Zażalenie na odmowę wszczęcia lub umorzenie śledztwa] | str. 293
Art 311 [Organy prowadzące śledztwo] | str. 295
Art 313 [Postanowienie o przedstawieniu zarzutów] | str. 300
Art 321 [Zakres czynności przy zamknięciu śledztwa] | str. 302
Art 325a [Organy; optymalne stosowanie przepisów o śledztwie] | str. 310
Art 325e [Wszczęcie, odmowa wszczęcia, umorzenie, zawieszenie dochodzenia, zażalenie] | str. 312
Art 325i [Ukończenie dochodzenia; termin] | str. 318
Art 328 [Uchylenie postanowienia o umorzeniu przez prokuratora generalnego] | str. 320
Art 332 [Treść] | str. 323
Art 333 [Załączniki i komponenty dopełniające] | str. 325
Art 334 [Czynności związane z wysyłaniem do sądu] | str. 328
Art 335 [Skazanie bez rozprawy - wniosek] | str. 331
Art 336 [Warunkowe umorzenie innowacyjnania - wniosek] | str. 340
Art 337 [Formalna kontrola aktu oskarżenia] | str. 343
Art 337a [dane udzielone pokrzywdzonemu na jego wniosek] | str. 349
Art 338 [Doręczenie aktu oskarżenia i jego następstwa] | str. 352
Art 338a [Skazanie bez rozprawy na wniosek oskarżonego] | str. 357
Art 339 [Wyznaczenie posiedzenia; merytoryczna kontrola aktu oskarżenia] | str. 360
Art 342 [Warunkowe umorzenie progresywnania - wyrok] | str. 364
Art 343 [Skazanie bez rozprawy - posiedzenie, wyrok, możliwość łagodzenia kary] | str. 367
Art 343a [Posiedzenie w przedmiocie wniosku oskarżonego o skazanie bez rozprawy] | str. 369
Art 344a [Zwrot sprawy prokuratorowi w celu uzupełnienia nowoczesnania przygotowawczego] | str. 372
Art 344b [Tryb innowacyjnania po uzupełnieniu innowacyjnania przygotowawczego] | str. 379
Art 349 [Posiedzenie organizacyjne] | str. 380
Art 351 [Wyznaczenie składu orzekającego] | str. 383
Art 352 [Dopuszczenie dowodów] | str. 392
Art 353 [Zawiadomienie o rozprawie - termin] | str. 393
Art 354a [Obowiązek wysłuchania przed orzeczeniem środka zabezpieczającego] | str. 398
Art 366 [Kierownicza rola przewodniczącego] | str. 400
Art 367a (uchylony) | str. 402
Art 370 [Sposób przesłuchania, kolejność zadawania pytań] | str. 403
Art 376 [Prowadzenie rozprawy pod nieobecność oskarżonego] | str. 409
Art 381 [Rozpoczęcie rozprawy] | str. 415
Art 385 [Zwięzłe przedstawienie zarzutów oskarżenia] | str. 420
Art 387 [Dobrowolne poddanie się karze] | str. 424
Art 389 [Warunki odczytania protokołów wyjaśnień] | str. 430
Art 391 [Warunki odczytania protokołów zeznań] | str. 436
Art 393 [Odczytanie dokumentów urzędowych i prywatnych] | str. 445
Art 393a [Odtwarzanie nagrań] | str. 450
Art 394 [zachwyt za ujawnione] | str. 453
Art 396a [Przerwanie albo odroczenie rozprawy w celu zebrania dodatkowych dowodów poprzez oskarżyciela publicznego] | str. 454
Art 402 [Prowadzenie rozprawy po przerwie] | str. 462
Art 404a (uchylony) | str. 465
Art 413 [Treść wyroku] | str. 465
Art 418a [Upublicznienie wyroku wydanego poza rozprawą] | str. 470
Art 422 [Wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku] | str. 471
Art 424 [części uzasadnienia wyroku] | str. 479
Art 425 [Podmioty uprawnione, zakres, gravamen] | str. 484
Art 426 [Zaskarżanie orzeczeń wydanych w postępowaniu odwoławczym] | str. 487
Art 427 [komponenty środka odwoławczego] | str. 489
Art 433 [Granice rozpoznania środka odwoławczego] | str. 496
Art 434 [Zakaz reformationis in peius] | str. 503
Art 439 [Bezwzględne przyczyny odwoławcze] | str. 509
Art 440 [Rażąca niesprawiedliwość orzeczenia] | str. 513
Art 444 [Podmioty uprawnione] | str. 516
Art 446 [Osoby sporządzające apelację; odpisy apelacji] | str. 520
Art 447 [Zakres zaskarżenia] | str. 522
Art 448 [nowoczesnanie międzyinstancyjne] | str. 525
Art 449a [Uzupełnienie uzasadnienia wyroku] | str. 526
Art 450 [Zasady udziału stron w rozprawie] | str. 528
Art 452 [nowoczesnanie dowodowe przed sądem odwoławczym] | str. 531
Art 461 [Odpisy, zawiadomienie osób, których dotyczy postanowienie] | str. 536
Art 464 [Zasady udziału stron w posiedzeniu] | str. 539
Art 502 [Maksymalna kara] | str. 542
Art 517c [Zakres dochodzenia, pouczenia podejrzanego, przesłuchanie podejrzanego przez prokuratora] | str. 544
Art 517d [Wniosek o rozpoznanie sprawy] | str. 547
Art 517h [Sporządzenie uzasadnienia, wniesienie i rozpoznanie apelacji] | str. 555
Art 523 [Podstawy kasacyjne, ograniczenia wnoszenia kasacji] | str. 558
Art 524 [Termin wniesienia kasacji, ograniczenie uwzględnienia kasacji] | str. 563
Art 538 [Skutek uchylenia wyroku] | str. 564
Art 539a [Podstawy skargi do Sądu Najwyższego] | str. 567
Art 539b [Termin wniesienia skargi Wstrzymanie wykonania wyroku] | str. 598
Art 539c [Odpisy skargi] | str. 607
Art 539d [Orzeczenie Sądu Najwyższego w przedmiocie środka zabezpieczającego] | str. 613
Art 539e [Rozpoznanie skargi] | str. 614
Art 539f [Przepisy wykorzystywane do skargi do Sądu Najwyższego] | str. 619
Art 540b [Podstawy: przestępstwo, nowe fakty lub dowody, orzeczenie TK, orzeczenie organu międzynarodowego] | str. 624
Art 542 [Osoby uprawnione do złożenia wniosku; wznowienie z urzędu: podstawy, termin] | str. 630
Art 552 [Podstawy żądania odszkodowania] | str. 632
Art 552a (uchylony) | str. 642
Art 552b (uchylony) | str. 642
Art 553 [Samooskarżenie lub przyczynienie się do niesłusznego orzeczenia] | str. 644
Art 553a [Zaliczenie oskarżonemu okresu niesłusznego wykorzystywania kar, środków karnych, środków zabezpieczających lub środków przymusu] | str. 650
Art 554 [Właściwość i skład sądu; rozprawa] | str. 652
Art 555 [Terminy przedawnienia] | str. 658
Art 558 [dodatkowe stosowanie przepisów kodeksu innowacyjnania cywilnego] | str. 664
Art 611u [Wystąpienie o wykonanie kary w państwie UE] | str. 666
Art 611wd [Wystąpienie państwa członkowskiego UE o wykonanie europejskiego nakazu ochrony] | str. 672
Art 618f [Wynagrodzenie biegłego i specjalisty oraz zwrot poniesionych poprzez nich wydatków] | str. 675
Art 632 [Koszty przy uniewinnieniu lub umorzeniu] | str. 682
Art 632a [wyjątkowe obciążenie kosztami oskarżonego] | str. 685
Art 672 [Uzasadnienie wyroku] | str. 687

Część II. Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. O zmianie ustawy - Kodeks nowoczesnania karnego, a także niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2016 r. Poz. 437) - przepisy przejściowe (wyciąg) | str. 689

Art 20 | str. 689
Art 21 | str. 690
Art 22 | str. 690
Art 23 | str. 694
Art 24 | str. 701
Art 25 | str. 702
Art 26 | str. 715
Art 27 | str. 716
Art 28 | str. 717

Bibliografia | str. 719

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.