Menu

Quo vadit processus criminalis?

Cechy produktu

  • ISBN 9788382460919 

Opis

Tytuł Quo vadit processus criminalis? Autorzy Radosław Olszewski, Amadeusz Małolepszy Język polski Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA ISBN 978-83-8246-091-9 kolekcja Monografie Rok wydania 2021 liczba stron 596 Format pdf Spis treści Wykaz skrótów | str. 11
Wprowadzenie | str. 15
Stanisław Waltoś
W stulecie Niepodległości – próba bilansu polskiej procedury karnej | str. 19
Radosław Koper
Zobowiązanie oskarżonego przez organ karnoprocesowy do opuszczenia lokalu mieszkalnego – propozycje zmian | str. 37
Arkadiusz Lach
Zatrzymanie o charakterze prewencyjnym w procesie karnym | str. 48
Maciej Rogalski
Projekt europejskiego nakazu wydania i zabezpieczenia dowodów elektronicznych w sprawach karnych | str. 57
Jerzy Skorupka
W poszukiwaniu słusznego modelu środków uniemożliwiawczych | str. 67
Jacek Sobczak
Ochrona tajemnic zawodowych w Kodeksie nowoczesnania karnego | str. 91
Ryszard A. Stefański
Modyfikacja nowoczesnania przygotowawczego pierwszym etapem jego reformowania | str. 105
Paweł Wiliński
Pożądane kierunki zmian procedury karnej – między konsensualizmem, kompensacją, kontradyktoryjnością a inkwizycją w procesie | str. 123
Teresa Gardocka, Dariusz Jagiełło
Zasada swobodnej oceny dowodów w procesie karnym i co z niej wynika..... 132
Justyna Karaźniewicz
Prawdopodobieństwo wystąpienia określonego zdarzenia jako przesłanka podjęcia czynności poprzez organy procesowe – kształt problematyki | str. 144
Monika Klejnowska
wyróznionia organu przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania w procesie karnym | str. 157
Czesław P. Kłak
Ściganie na wniosek – uwagi de lege lata i de lege ferenda | str. 166
Hanna Kuczyńska
Wpływ obrony na zawartość akt sprawy karnej jako warunek pełnej realizacji zasad procesu karnego | str. 191
Michał Rusinek
O wzroście formalizmu prawa dowodowego w polskim procesie karnym | str. 212
Grzegorz Skowronek
Dodatkowa przesłanka zawieszenia postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe | str. 220
Krzysztof Woźniewski
Tożsamość wniosku dowodowego jako podstawa jego nieuwzględnienia w świetle art. 368 § 2 k.p.k. | str. 230
Marcin Adamczyk, Katarzyna Pruszkiewicz‑Słowińska
Instytucja kasacji znakomitej w kontekście zasady rzetelnego cyklu – uwagi poręczne | str. 239
Michał Błoński
Warunki zaskarżalności decyzji wydanych na podstawie art. 254 k.p.k. | str. 250
Łukasz Chojniak
Porozumienia karnoprocesowe w świetle nowej filozofii prawa karnego | str. 263
Łukasz Cora
Dostęp osoby podejrzanej do obrońcy w początkowej fazie ścigania karnego jako element rzetelnego cyklu karnego | str. 277
Paweł Czarnecki
Pokrzywdzony jako aktywny uczestnik kontradyktoryjnego postępowania przygotowawczego | str. 289
Krzysztof Eichstaedt
Procedowanie w przedmiocie zwolnienia z zachowania tajemnicy notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, doradcy podatkowego, lekarskiej, dziennikarskiej, statystycznej oraz tajemnicy Prokuratorii Generalnej (zagadnienia wybrane) | str. 304
Maciej Fingas
stosowanie przez sąd izolacyjnych kar porządkowych w świetle wyroku ETPC 68924/12, Słomka v. Polska | str. 317
Katarzyna Girdwoyń
Prawo do danych osób zatrzymanych z niepełnosprawnością intelektualną. Perspektywa prawnoporównawcza | str. 326
Marta Jasińska
trafne wykorzystywanie przepisów Kodeksu progresywnania karnego do postępowania dyscyplinarnego opisanego w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce – problemy poręczne | str. 336
Piotr Karlik
Pokrzywdzony wobec wyroku nakazowego | str. 345
Jarosław Kasiński
Skład sądu w świetle zmian wprowadzonych nowelizacją z 19.07.2019 r. | str. 353
Maja Klubińska
Znaczenie uzasadnienia decyzji procesowych w progresywnaniu karnym w czasach postępującej inflacji prawa | str. 368
Jakub Kosowski
Elektronizacja jako kierunek rozwoju procesu karnego? | str. 380
Miłosz Kościelniak‑Marszał
Holograficzne uzasadnienie wyroku | str. 392
Sebastian Kowalski
O potrzebie upowszechnienia doręczania pism sądowych za pośrednictwem poczty elektronicznej | str. 405
Mirosław Jan Lisiecki
Wartość dowodowa okazania fotografii z użyciem generowanych komputerowo wizerunków osób przybranych w świetle nowej metodyki ekspertyzy okazania | str. 416
Piotr Misztal
Termin do wniesienia apelacji a prawo do realnej obrony w postępowaniu karnym. Uwagi de lege lata i de lege ferenda | str. 439
Piotr Rogoziński
Procesowe aspekty korygowania prawomocnego orzeczenia skazującego w wypadku następczej zmiany ustawy karnej (art. 4 § 2–4 k.k.) | str. 452
Katarzyna Rydz‑Sybilak
System dozoru elektronicznego a skrócony wymiar kary pozbawienia wolności | str. 468
Katarzyna Sychta
Dyferencjacja względnej przyczyny odwoławczej polegającej na obrazie przepisów prawa materialnego | str. 477
Marta Roma Tużnik
Udział Straży Granicznej w innowacyjnaniu przygotowawczym w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe | str. 489
Marta Werbel‑Cieślak
Kilka wątpliwości dotyczących projektowanych zmian przepisów określających odpowiedzialność represyjną podmiotów zbiorowych | str. 500
Olaf Włodkowski
O potrzebie nowego ujęcia szczególnych stron innowacyjnania w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe (uwagi na tle aktualnego stanu prawnego i postulaty de lege ferenda) | str. 507
Małgorzata Żbikowska
Kilka refleksji w przedmiocie działalności Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 | str. 519
Beata Bachurska
Referendarz sądowy – przykład delegowania uprawnień sądu na rzecz innych organów w innowacyjnaniu karnym | str. 533
Sebastian Brzozowski
Kilka uwag o prywatnym poszukiwaniu dowodów dla potrzeb nowoczesnania karnego | str. 544
Zbigniew Mierzejewski
progresywnanie dowodowe przed sądem odwoławczym z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nowelizacją z 19.07.2019 r. | str. 555
Adrianna Niegierewicz‑Biernacka
Śledztwo prywatne obrońcy w polskiej i rosyjskiej procedurze karnej | str. 570
Marcin Sowała
Skarga przeciwkasatoryjna jako środek rozszerzania reformatoryjności w orzekaniu sądów karnych odwoławczych | str. 580

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.