Menu

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz

Cechy produktu

  • ISBN 9788380924970 
  • Ilość stron 1124 
  • Rok wydania 2016 

Opis

Tytuł Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz Autorzy Zbigniew Góral, Edyta Bielak-Jomaa, Mirosław Włodarczyk, Ewa Staszewska, Magdalena Paluszkiewicz, Tatiana Wrocławska, Agata Drabek Język polski Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA ISBN 978-83-8092-497-0 linia Komentarze ergonomiczne Rok wydania 2016 ilość stron 1124 Format pdf Spis treści Wykaz skrótów | str. 17

Wprowadzenie | str. 29

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. Z 2015 r. Poz. 149 z późn. Zm.) | str. 33

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 35
Art. 1. [Zadania państwa. Zakres podmiotowy ustawy] | str. 35
Art. 2. [Słownik pojęć ustawowych] | str. 42
Art. 2a. [Treść zasady równego traktowania] | str. 101
Art. 2b. [progresywnanie o naruszenie zasady równego traktowania] | str. 102

Rozdział 2. Polityka rynku pracy | str. 103
Art. 3. [Krajowy Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia] | str. 103
Art. 4. [Zadania ministra właściwego do spraw pracy] | str. 107
Art. 5. [Koordynator publicznych służb zatrudnienia] | str. 114

Rozdział 3. Instytucje rynku pracy | str. 115
Art. 6. [Katalog instytucji, definicje] | str. 115
Art. 7. (uchylony) | str. 136

Rozdział 4. Publiczne służby zatrudnienia | str. 137
Art. 8. [Zadania samorządu województwa] | str. 137
Art. 8a. [Decyzje wydawane przez marszałka województwa w sprawach związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego] | str. 156
Art. 9. [Zadania samorządu powiatu] | str. 165
Art. 9a. [Powiatowy urząd pracy] | str. 178
Art. 9b. [Centra aktywizacji zawodowej i lokalne punkty informacyjno-konsultacyjne] | str. 181
Art. 9c. [Projekty pilotażowe] | str. 183
Art. 9d. [wykonywanie pracy (ubezpieczenie) za granicą a organ właściwy do wydania decyzji w sprawie zasiłku dla bezrobotnych] | str. 185
Art. 10. [Zadania wojewody] | str. 189

Rozdział 5. Ochotnicze Hufce Pracy | str. 199
Art. 11. [Nadzór] | str. 199
Art. 12. [Zadania Ochotniczych Hufców Pracy] | str. 199
Art. 13. [Współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego] | str. 201
Art. 14. [Jednostki, organy] | str. 202
Art. 15. (uchylony) | str. 202
Art. 16. [Szczegółowe zadania i organizacja] | str. 202
Art. 17. [dobieranie wykształcenia ogólnego młodzieży] | str. 202

Rozdział 6. Agencje zatrudnienia | str. 207
Art. 18. [Działalność agencji zatrudnienia] | str. 207
Art. 18a. [Zakres usług agencji zatrudnienia] | str. 217
Art. 18b. (uchylony) | str. 218
Art. 18c. [Wyłączenia obowiązku wpisu do rejestru] | str. 218
Art. 18d. [Podmiot prowadzący rejestr] | str. 224
Art. 18e. [Wniosek o wpis do rejestru] | str. 226
Art. 18f. [Forma elektroniczna wniosku] | str. 228
Art. 18g. [dane podlegające wpisowi] | str. 229
Art. 18h. [Czynności weryfikacyjne] | str. 230
Art. 18i. [dokument potwierdzający dokonanie wpisu podmiotu do rejestru] | str. 232
Art. 18j. [Zmiana danych w rejestrze] | str. 233
Art. 18k. [Opłata za wydanie atestu] | str. 234
Art. 18l. [Przesłanki odmowy wpisu do rejestru] | str. 235
Art. 18m. [Przesłanki wykreślenia z rejestru] | str. 238
Art. 18n. [Wykreślenie z rejestru. Organ odwoławczy od decyzji dotyczącej wpisu do rejestru] | str. 245
Art. 18o. [Kontrola w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia działalności agencji zatrudnienia] | str. 246
Art. 18p. [Zbiorcza informacja z województwa o działalności agencji zatrudnienia] | str. 248
Art. 18r. [Przetwarzanie informacji o agencjach] | str. 249
Art. 19. [Podstawowe warunki prowadzenia agencji zatrudnienia] | str. 249
Art. 19a. (uchylony) | str. 251
Art. 19b. [Przetwarzanie danych osobowych poprzez agencję] | str. 251
Art. 19c. [Zakaz dyskryminacji w zakresie działalności agencji zatrudnienia] | str. 252
Art. 19d. [Zakaz pobierania opłat. Obowiązek informowania o opłatach w sytuacji kierowania do pracy za granicą] | str. 256
Art. 19e. [Obowiązek informowania o zmianach danych i w zakresie działalności agencji] | str. 259
Art. 19f. [Obowiązek informowania o działalności agencji] | str. 260
Art. 19g. [Obowiązek informowania o numerze w rejestrze i oznaczania ofert pracy tymczasowej] | str. 261
Art. 19ga. [Obowiązek błyskawicznego zwrotu oryginałów dokumentów] | str. 262
Art. 19h. [Obowiązek współpracy agencji z organami zatrudnienia] | str. 264
Art. 19i. [Zawiadomienie składane przez przedsiębiorcę zagranicznego] | str. 266
Art. 19j. [używanie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej] | str. 267
Art. 19k. [Delegacja ustawowa - wzory formularzy i certyfikatów] | str. 268

Rozdział 7. Instytucje szkoleniowe | str. 269
Art. 20. [Powołanie, zadania instytucji szkoleniowej] | str. 269

Rozdział 8. Dialog społeczny i partnerstwo na rynku pracy | str. 279
Art. 21. [Polityka rynku pracy] | str. 279
Art. 22. [Rada Rynku Pracy] | str. 280
Art. 23. [Skład rad rynku pracy] | str. 287
Art. 24. [Zlecanie realizowania usług rynku pracy] | str. 295
Art. 25-32. (uchylone) | str. 301

Rozdział 9. Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy i formy udzielanego wsparcia | str. 303
Art. 33. [Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy] | str. 303
Art. 34. [Zadania powiatowych urzędów pracy] | str. 344
Art. 34a. [jednostkowy plan działania dla bezrobotnego] | str. 345

Rozdział 10. Usługi rynku pracy | str. 348
Art. 35. [Katalog usług rynku pracy] | str. 348
Art. 36. [Pośrednictwo pracy - pojęcie, podmioty i zasady] | str. 350
Art. 36a. [Pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES - pojęcie i podmioty] | str. 374
Art. 36b. [Przesłanki udzielenia akredytacji] | str. 381
Art. 36c. [Przesłanki odmowy udzielenia akredytacji] | str. 386
Art. 36d. [Umowa akredytacyjna] | str. 386
Art. 36e. [Przesłanki i tryb pozbawienia akredytacji] | str. 390
Art. 37. (uchylony) | str. 392
Art. 38. [Poradnictwo zawodowe] | str. 392
Art. 39. [Akademickie biuro karier] | str. 403
Art. 39a. [Uprawnienia osób niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy] | str. 406
Art. 39b. [Uprawnienia osoby powyżej 18. Roku życia niezarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy] | str. 406
Art. 39c. [Uprawnienia przedsiębiorcy niebędącego pracodawcą] | str. 406
Art. 40. [Szkolenia finansowane z Funduszu Pracy] | str. 407
Art. 41. [Dodatek szkoleniowy. Koszty szkolenia] | str. 427
Art. 42. [Pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia] | str. 433
Art. 42a. [Finansowanie studiów podyplomowych] | str. 435
Art. 43. [Finansowanie szkoleń poszukującego pracy] | str. 438

Rozdział 11. Instrumenty rynku pracy | str. 442
Art. 44. [Katalog instrumentów rynku pracy] | str. 442
Art. 45. [Zwroty kosztów przejazdu, zakwaterowania] | str. 446
Art. 46. [Podmioty prowadzące działalność gospodarczą - Fundusz Pracy] | str. 457
Art. 47. [Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne] | str. 490
Art. 48. [Dodatek aktywizacyjny] | str. 498
Art. 48a. [Finansowanie kosztów przejazdu na targi pracy i giełdy pracy] | str. 506
Art. 49. [Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy] | str. 507
Art. 49a. [wykorzystanie programów specjalnych] | str. 517
Art. 50. [propozycja zatrudnienia, innej pracy zarobkowej] | str. 518
Art. 51. [Prace interwencyjne] | str. 523
Art. 52. (uchylony) | str. 547
Art. 53. [Skierowanie do odbycia stażu] | str. 547
Art. 53a. [Formy przygotowania zawodowego dorosłych] | str. 565
Art. 53b. [Program przygotowania zawodowego dorosłych] | str. 570
Art. 53c. [Program funkcjonalnej nauki zawodu dorosłych] | str. 570
Art. 53d. [Program przyuczenia do pracy dorosłych] | str. 571
Art. 53e. [rozmiar czasu odbywania przygotowania zawodowego] | str. 573
Art. 53f. [Warunki udzielenia dni wolnych od pracy] | str. 575
Art. 53g. [Stypendium] | str. 575
Art. 53h. [Skutki zawinionego przerwania programu przez uczestnika] | str. 576
Art. 53i. [Refundacja wydatków pracodawcy] | str. 578
Art. 53j. [Premia pracodawcy ze środków Funduszu Pracy] | str. 579
Art. 53k. [Refundacja jako pomoc de minimis] | str. 581
Art. 53l. [Finansowanie kosztów przygotowania zawodowego] | str. 581
Art. 53m. [Szczegółowe przepisy] | str. 582
Art. 54. [Opłacane świadczenia] | str. 583
Art. 55. [Stypendium dla bezrobotnego bez kwalifikacji zawodowych z tytułu podjęcia dalszej nauki] | str. 583
Art. 56. [Prace interwencyjne] | str. 587
Art. 57. [Roboty publiczne] | str. 590
Art. 58. [Świadczenia przedemerytalne] | str. 598
Art. 59. [Prace interwencyjne dla osób bezrobotnych powyżej 50. Roku życia] | str. 598
Art. 59a. [Prace interwencyjne] | str. 601
Art. 59b. [Wykazy pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy] | str. 601
Art. 59c. [Pomoc udzielana w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych jako pomoc de minimis] | str. 603
Art. 60. [Szczegółowy sposób i tryb organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych] | str. 603
Art. 60a. [Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy] | str. 604
Art. 60b. [Świadczenie aktywizacyjne] | str. 613
Art. 60c. [Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne dla bezrobotnych do 30. Roku życia podejmujących zatrudnienie po raz pierwszy w życiu] | str. 619
Art. 60d. [Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50. Rok życia] | str. 623
Art. 61. [Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem] | str. 628
Art. 61a. [Skierowanie do odbywania stażu] | str. 637
Art. 61b. [Umowa na doprowadzenie skierowanego bezrobotnego będącego w szczególnej sytuacji na rynku pracy do zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej roku] | str. 638

Rozdział 11a. (uchylony) | str. 643

Rozdział 11b. Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy i pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej | str. 646
Art. 61e. [Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy lub podjęcie działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania] | str. 646
Art. 61f. [użytkowanie ograniczeń dotyczący pomocy de minimis] | str. 647
Art. 61g. [Kategorie pośredników finansowych, ich zadania] | str. 647
Art. 61h. [Warunki udzielania pożyczek na utworzenie stanowiska pracy oraz zasady ich spłaty] | str. 647
Art. 61i. [Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej] | str. 648
Art. 61j. [Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla osób, które otrzymały pożyczkę na prowadzenie działalności gospodarczej] | str. 648
Art. 61k. [Warunki udzielania pożyczek dla podmiotów wytwarzających stanowisko pracy] 649
Art. 61l. [Warunki udzielenia pożyczek dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą] | str. 649
Art. 61m. [Zabezpieczenia spłaty i zwrotu udzielonych pożyczek] | str. 650
Art. 61n. [Podstawy do rozliczenia pożyczek] | str. 650
Art. 61o. [Obowiązek zwrotu niespłaconej pożyczki] | str. 650
Art. 61p. [Jednorazowe umorzenie należności z tytułu udzielonej pożyczki] | str. 651
Art. 61q. [Całościowe bądź częściowe umorzenie niespłaconej należności z tytułu pożyczki] | str. 652
Art. 61r. [Kwalifikacja prawna umorzenia należności] | str. 652
Art. 61s. [Obowiązki pośredników finansowych, a także innych instytucji w zakresie usług doradczo-szkoleniowych; finansowanie usług] | str. 652
Art. 61t. [Główne zadania Banku Gospodarstwa Krajowego] | str. 653
Art. 61u. [Szczegółowe zadania Banku Gospodarstwa Krajowego] | str. 653
Art. 61v. [Zadania pośredników finansowych] | str. 654
Art. 61w. [Zadania starostów] | str. 655
Art. 61x. [Obowiązki pożyczkobiorcy, zatrudniającego skierowanego bezrobotnego] | str. 655

Rozdział 12. Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy | str. 682
Art. 62. [Zakres świadczeń. Warunki przyznania] | str. 682

Rozdział 12a. Program Aktywizacja i Integracja | str. 691
Art. 62a. [Inicjowanie, realizacja i uczestnicy Programu Aktywizacja i Integracja] | str. 691
Art. 62b. [Czas trwania i zakończenie Programu Aktywizacja i Integracja] | str. 693
Art. 62c. [Finansowanie Programu Aktywizacja i Integracja] | str. 694

Rozdział 13. (uchylony) | str. 704
Art. 63-66. (uchylone) | str. 704

Rozdział 13a. Programy specjalne | str. 705
Art. 66a-66b. [Inicjowanie, realizowanie i finansowanie programów specjalnych] | str. 705
Art. 66a1. [Program specjalny, pomoc de minimis] | str. 706
Art. 66b. [Delegacja ustawowa - szczegółowe zasady organizacji i realizacji programów specjalnych] | str. 707

Rozdział 13b. Programy regionalne | str. 718
Art. 66c. [Inicjowanie, realizowanie i finansowanie programów regionalnych] | str. 718

Rozdział 13c. Zlecanie działań aktywizacyjnych | str. 726
Art. 66d. [Zlecanie działań aktywizacyjnych] | str. 726
Art. 66e. [dobór powiatów do zlecania działań aktywizacyjnych] | str. 727
Art. 66f. [Umowa o świadczenie działań aktywizacyjnych] | str. 727
Art. 66g. [Rekrutacja, a także kierowanie osób bezrobotnych] | str. 729
Art. 66h. [Obowiązki realizatora działań aktywizacyjnych] | str. 729
Art. 66i. [Wynagrodzenie realizatora działań aktywizacyjnych] | str. 731
Art. 66j. [Zwrot środków] | str. 732

Rozdział 13d. Dopełniające instrumenty adresowane do bezrobotnych do 30. Roku życia | str. 746
Art. 66k. [Bon szkoleniowy] | str. 748
Art. 66l. [Bon stażowy] | str. 754
Art. 66m. [Bon zatrudnieniowy] | str. 760
Art. 66n. [Bon na zasiedlenie] | str. 768

Rozdział 14. Instrumenty dotyczące rozwoju zasobów ludzkich | str. 776
Art. 67. (uchylony) | str. 776
Art. 68-69. (uchylone) | str. 778
Art. 69a. [Przeznaczenie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego] | str. 778
Art. 69b. [Finansowanie kosztów kształcenia] | str. 782
Art. 70. [Pomoc dla zwalnianych grupowo pracowników] | str. 787

Rozdział 15. Świadczenia dla bezrobotnych | str. 796
Art. 71. [Warunki nabycia prawa do zasiłku] | str. 797
Art. 72. [Wysokość zasiłku] | str. 823
Art. 73. [Okres pobierania zasiłku] | str. 830
Art. 73a. [realizowanie prac społecznie użytecznych] | str. 836
Art. 74. [Obowiązek powiadomienia o zatrudnieniu] | str. 838
Art. 75. [Wyłączenie prawa do zasiłku] | str. 839
Art. 76. [Nienależne świadczenie pieniężne. Roszczenia] | str. 852
Art. 77. [Dziedziczenie świadczeń] | str. 864
Art. 77a. [Obowiązek zwrotu nienależnie pobranego świadczenia] | str. 865
Art. 78. [Zaliczenie świadczeń na poczet przyznanego przez organ rentowy świadczenia] | str. 865
Art. 79. [Okres pobierania zasiłku a okres pracy] | str. 868
Art. 80. [Udokumentowana niezdolność do pracy] | str. 871
Art. 81. [Zaokrąglanie kwot zasiłków] | str. 873
Art. 81a. [Wygaśnięcie decyzji w przedmiocie prawa do zasiłku i innych świadczeń z tytułu bezrobocia] | str. 873
Art. 82. [Przeciętna stopa bezrobocia] | str. 874
Art. 83. [Szczegółowy tryb przyznawania świadczeń] | str. 874

Rozdział 16. Podejmowanie pracy za granicą u pracodawców zagranicznych i wykonywanie pracy poprzez cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej | str. 876
Art. 84. [Praca za granicą] | str. 876
Art. 85. [Kierowanie do pracy za granicą. Agencja pośrednictwa pracy] | str. 877
Art. 86. [Okresy zatrudnienia obywateli polskich] | str. 880
Art. 87. [Warunki wykonywania pracy poprzez cudzoziemca] | str. 880
Art. 88. [Przyrzeczenie i zezwolenie na pracę. Warunki] | str. 908
Art. 88a. [Strona w progresywnaniu o wydanie zezwolenia albo o przedłużenie zezwolenia na pracę] | str. 911
Art. 88b. [Warunki wydania zezwolenia na pracę] | str. 915
Art. 88c. [Szczegółowe warunki wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca poprzez wojewodę] | str. 916
Art. 88d. [Uzyskanie zgody właściwego organu] | str. 927
Art. 88e. [Okres, na jaki wydawane jest zezwolenie na pracę] | str. 927
Art. 88f. [elementy zezwolenia na pracę] | str. 928
Art. 88g. [Przesłanki wygaśnięcia obowiązku świadczenia pracy; przedłużenie zezwolenia na pracę a legalność pobytu] | str. 931
Art. 88h. [Obowiązki pracodawcy cudzoziemca] | str. 933
Art. 88i. [Obowiązki informacyjne podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy] | str. 936
Art. 88j. [Przesłanki odmowy wydania zezwolenia] | str. 938
Art. 88k. [Przesłanki uchylenia wydanego zezwolenia] | str. 940
Art. 88l. [Skutki uchylenia wydanego zezwolenia] | str. 941
Art. 88m. [Wygaśnięcie zezwolenia na pracę] | str. 941
Art. 89. [Okresy zatrudnienia obywateli polskich w byłej NRD i byłej Czechosłowackiej Republice Socjalistycznej] | str. 942
Art. 90. [Szczegółowe rozporządzenia wykonawcze] | str. 943
Art. 90a. [Wydanie zezwolenia na pracę - jednorazowa opłata] | str. 947

Rozdział 17. Pracownicy publicznych służb zatrudnienia | str. 949
Art. 91. [Pracownicy publicznych służb zatrudnienia] | str. 949
Art. 92. (uchylony) | str. 966
Art. 93. (uchylony) | str. 969
Art. 94. (uchylony) | str. 970
Art. 95. (uchylony) | str. 972
Art. 96. (uchylony) | str. 973
Art. 97. (uchylony) | str. 976
Art. 98. (uchylony) | str. 978
Art. 99. (uchylony) | str. 980
Art. 99a. (uchylony) | str. 982
Art. 99b. [Obowiązki doskonalenia kwalifikacji zawodowych] | str. 984
Art. 99c. [Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia] | str. 984
Art. 100. [Dodatek do wynagrodzenia] | str. 984
Art. 101. (uchylony) | str. 988
Art. 102. (uchylony) | str. 988
Art. 102a. (uchylony) | str. 988

Rozdział 18. Fundusz Pracy | str. 990
Art. 103. [Charakter funduszu. Dysponent] | str. 990
Art. 104. [Składki na Fundusz Pracy] | str. 990
Art. 104a. [Ograniczenie oraz wyłączenie obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy] | str. 993
Art. 104b. [Czasowe wyłączenie obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy] | str. 993
Art. 104c. [Czasowe wyłączenie obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy] | str. 993
Art. 105. [Podmioty wyłączone od opłacania składek na Fundusz Pracy] | str. 994
Art. 106. [Przychody Funduszu Pracy] | str. 994
Art. 106a. [Finansowanie działań z zakresu udziału publicznych służb zatrudnienia w sieci EURES] | str. 995
Art. 106b. [Przeznaczanie środków Funduszu Pracy] | str. 996
Art. 106c. [Przeznaczanie środków Funduszu Pracy] | str. 997
Art. 107. [pobór składek, terminy, odsetki] | str. 997
Art. 108. [Przeznaczenie środków Funduszu Pracy] | str. 998
Art. 109. [Zasady rozdziału funduszy, limity] | str. 1007
Art. 109a. [Koszty szkoleń] | str. 1016
Art. 109b. [przekazanie środków na finansowanie zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, a także zasiłków pogrzebowych] | str. 1017
Art. 109c. [przekazanie środków dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników] | str. 1017
Art. 109d. [Środki Funduszu Pracy na pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych] | str. 1018
Art. 109e. [Środki przekazywane na rachunek Banku Gospodarstwa Krajowego] | str. 1018
Art. 109f. [Wsparcie udzielane przez powiatowe urzędy pracy] | str. 1019
Art. 109g. [uzupełniające środki przekazywane na rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego] | str. 1020
Art. 110. [stosowanie przepisów o finansach publicznych] | str. 1020

Rozdział 19. Nadzór i kontrola | str. 1049
Art. 111. [Zakres nadzoru sprawowanego przez wojewodę] | str. 1049
Art. 112. [Zespół inspektorów] | str. 1051
Art. 113. [Pouczenia, uwagi i wnioski] | str. 1052
Art. 114. [Wyznaczenie wykonawcy zastępczego] | str. 1054
Art. 114a. [Informacja o realizacji nadzoru] | str. 1055
Art. 115. [Przepisy karne. Kary] | str. 1056
Art. 116-118. (uchylone) | str. 1057
Art. 118a. [Kontrola przeprowadzana przez Dysponenta Funduszu Pracy] | str. 1067
Art. 118b. [Operacyjny audyt zewnętrzny] | str. 1068

Rozdział 20. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy | str. 1070
Art. 119. [Zaniechanie obowiązku powiadomienia] | str. 1070
Art. 120. [Cudzoziemiec - brak zezwolenia] | str. 1075
Art. 120a. [Wyłączenie kary w sytuacji nielegalnej pracy cudzoziemca] | str. 1078
Art. 121. [Agencja zatrudnienia - naruszenie obowiązków] | str. 1079
Art. 121a. [Pobieranie dopełniającej opłaty, odpowiedzialność] | str. 1081
Art. 121b. [Niezawarcie umowy, odpowiedzialność] | str. 1081
Art. 121c. [Nieprzedstawienie pisemnej informacji albo przedstawienie informacji niezgodnej ze stanem faktycznym] | str. 1082
Art. 122. [Składki na Fundusz Pracy - naruszenie obowiązków] | str. 1083
Art. 123. [Dyskryminacja przy zatrudnieniu] | str. 1083
Art. 124. (uchylony) | str. 1084
Art. 125. [użytkowanie przepisów kodeksu progresywnania w sprawach o wykroczenia] | str. 1084

Rozdział 21. Zmiany w przepisach obowiązujących 1085
Art. 126-138. (pominięte) | str. 1085

Rozdział 22. Przepisy przejściowe | str. 1086
Art. 139. [Zasady przejściowe] | str. 1086
Art. 140. [Roboty publiczne] | str. 1087
Art. 141. [Zasiłki przedemerytalne, pogrzebowe] | str. 1087
Art. 142. [Organy i osoby zatrudnione] | str. 1088
Art. 143. [Instytucje szkoleniowe] | str. 1089
Art. 144. [Ułatwienie zatrudniania absolwentom] | str. 1089
Art. 145. [Odesłanie w przepisach prawa] | str. 1089
Art. 146. [Właściwość przepisów do wszczętych spraw] | str. 1089
Art. 147. [Zawód: pracownik socjalny] | str. 1089
Art. 148. [Fundusz Pracy] | str. 1090
Art. 149. [Przepisy wykonawcze] | str. 1090
Art. 150. [Wydatki w 2004 r.] | str. 1090
Art. 150a. [Prawo do zasiłku przedemerytalnego] | str. 1090
Art. 150b. [Przedsiębiorstwa gospodarki rolnej] | str. 1092
Art. 150c. [Świadczenia przedemerytalne a odsetki ustawowe] | str. 1092
Art. 150d. [Prawo do świadczeń przedemerytalnych] | str. 1092
Art. 150e. [Okresy zatrudnienia albo wykonywania innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawców zagranicznych] | str. 1094
Art. 150f. [Umowa o refundację części kosztów poniesionych przez pracodawcę w sytuacji zatrudnienia przez niego skierowanych bezrobotnych] | str. 1094
Art. 150g. [Finansowanie umów o refundację] | str. 1095

Rozdział 23. Przepisy końcowe | str. 1099
Art. 151. [Utrata mocy ustaw] | str. 1099
Art. 152. [Wejście w życie ustawy] | str. 1099

Bibliografia | str. 1101

Skorowidz | str. 1113

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.