Menu

Filtr Hoya Fusion Antistatic CIR-PL 40,5mm | Raty 30 x 0% InBank lub 10 x 0% Santander

Cechy produktu
  • Producent Hoya 
Opis
Filtr Hoya Fusion Antistatic CIR-PL 40,5mm linia Hoya Fusion Antistatic CIR-PL 40,5mm prze­zna­czona jest do pracy w nie­sprzy­ja­ją­cych warun­kach atmos­fe­rycz­nych i w śro­do­wi­sku o wyso­kim stop­niu zaku­rze­nia i zapy­le­nia. Ma uni­ka­tową cechę wyróż­nia­jącą ją spo­śród wszyst­kich fil­trów dostęp­nych na rynku – anty­sta­tyczną powłokę ochronną Antistatic, która sta­nowi natu­ralną barierę chro­niącą powierzch­nię fil­tra Hoya Fusion Antistatic CIR-PL 40,5mm przed kro­plami wody, kurzem, drob­nymi pył­kami czy odci­skami pal­ców. Pow­łoka Antistatic jest oporna na dzia­ła­nie wody, zapla­mie­nia i tłu­ste zabru­dze­nia, któ­rych usu­nię­cie z powierzchni innych fil­trów może być kło­po­tliwe. Warto zwró­cić uwagę, iż zasto­so­wana warstwa jest optycz­nie neu­tralna, zarówno pod wzglę­dem kolorów­nym jak i pracy pod świa­tło. Sta­nowi tym samym nie­wi­doczną dla oka i apa­ratu barierę, chro­niącą obiek­tyw dzięki powłokom anty­re­flek­syjnym zasto­so­wanym w fil­trze Hoya Fusion Antistatic CIR-PL 40,5mm. W kon­struk­cji wszyst­kich fil­trów z linii Hoya Fusion Antistatic CIR-PL 40,5mm wyko­rzy­stano lekką, jed­no­czę­ściową i nisko pro­fi­lową oprawkę alu­mi­niową, która zapo­biega winie­to­wa­niu pod­czas pracy z sze­ro­ko­kąt­nymi obiek­tywami. Fil­try pola­ry­za­cyjne sku­tecz­nie eli­mi­nują nie­po­żą­informacje odbla­ski z powierzchni nie­me­ta­licz­nych, takich jak szkło czy woda, zwięk­sza­jąc w ten spo­sób nasy­ce­nie kolo­rów i podno­sząc kon­trast na foto­gra­fiach. Pozwala to np. Wyko­nać zdję­cie przedmiotu znaj­du­ją­cego się za szybą lub pod powierzch­nią wody. W foto­gra­fii kolorów­nej sta­nowią jedyne roz­wią­za­nie pozwa­la­jące uzy­skać inten­sywny błę­kit nieba oraz wyra­zi­ste białe obłoki. Dodat­kowo poprzez zli­kwi­do­wa­nie drob­nych odbla­sków świa­tła na liściach i tra­wie zapew­niają na zdję­ciach inten­sywną, „soczy­stą” zie­leń. Inten­syw­ność dzia­ła­nia fil­tra pola­ry­za­cyjnego Hoya Fusion Antistatic CIR-PL 40,5mm regu­luje się obra­ca­jąc rucho­mym pier­ście­niem i zmie­nia­jąc w ten spo­sób płasz­czy­znę pola­ry­za­cji. Hoya Fusion Antistatic CIR-PL 40,5mm - Pod­sta­wowe właściwości fil­tra: warstwa anty­sta­tyczna naj­wyż­szej jako­ści szkło optyczne 18-war­stwowa, anty­re­flek­syjna i anty­sta­tyczna powłoka Super Multi Coating ramka typu slim Hoya Fusion Antistatic CIR-PL 40,5mm - zestaw mieści: Filtr Hoya Fusion Antistatic CIR-PL 40,5mm ory­gi­nalne opa­ko­wa­nie
Opinie - 0 opinii + Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.