Menu

Filtr Hoya Fusion Antistatic Protector 86mm | Raty 30 x 0% InBank lub 10 x 0% Santander

Cechy produktu
  • Producent Hoya 
  • Średnica 86 mm
Opis
Filtr Hoya Protector Fusion Antistatic 86mm Nowa seria Filtr Hoya Protector Fusion Antistatic 86mm jest efek­tem połą­cze­nia funk­cjo­nal­no­ści linii Pro1 Digi­tal i nowej tech­no­lo­gii powłok anty­sta­tycz­nych. Prze­zna­czona jest do pracy w nie­sprzy­ja­ją­cych warun­kach atmos­fe­rycz­nych i w śro­do­wi­sku o wyso­kim stop­niu zaku­rze­nia i zapy­le­nia. Filtr Hoya Protector Fusion Antistatic 86mm ma uni­ka­tową cechę wyróż­nia­jącą go spo­śród wszyst­kich fil­trów dostęp­nych na rynku – anty­sta­tyczną powłokę ochronną Antistatic, która sta­nowi natu­ralną barierę chro­niącą powierzch­nię fil­tra przed kro­plami wody, kurzem, drob­nymi pył­kami czy odci­skami pal­ców. Dzięki niej utrzy­ma­nie fil­tra Hoya Protector Fusion Antistatic 86mm w czy­sto­ści jest znacz­nie prost­sze i nie wymaga sto­so­wa­nia dodat­ko­wych środ­ków do kon­ser­wa­cji optyki. Pow­łoka Antistatic jest odporna na dzia­ła­nie wody, zapla­mie­nia i tłu­ste zabru­dze­nia, któ­rych usu­nię­cie z powierzchni innych fil­tra może być kło­po­tliwe. Warto zwró­cić uwagę, że zasto­so­wana powłoka jest optycz­nie neu­tralna, jednocześnie pod wzglę­dem kolorów­nym jak i pracy pod świa­tło. Sta­nowi tym samym nie­wi­doczną dla oka i apa­ratu barierę, chro­niącą obiek­tyw powłoki anty­re­flek­syjne zasto­so­wane w fil­trze Hoya Protector Fusion Antistatic 86mm Filtry Hoya Protector Fusion Antistatic 86mm pro­du­ko­wane są w cało­ści w Japo­nii, w opar­ciu o sta­ranny pro­ces ręcz­nego doboru i prze­two­rze­nia krze­mia­nów, które w począt­ko­wym eta­pie pro­cesu pro­duk­cji naj­pierw zostają sto­pione a następ­nie zmie­szane ze sobą dla wytwo­rze­nia naj­wyż­szej jako­ści szkła optycz­nego. W póź­niej­szym eta­pie ze szcze­gólną ostroż­no­ścią i pre­cy­zją nano­szona jest 18-war­stwowa, anty­re­flek­syjna i anty­sta­tyczna powłoka Super Multi Coating redu­ku­jąca i eli­mi­nu­jąca wszel­kie odbi­cia i flary z powierzchni fil­tra, gwa­ran­tu­jąc przy tym trans­mi­sję świa­tła na pozio­mie 99,8%. Dla­tego wła­śnie sto­so­wa­nie Filtrów Hoya Protector Fusion Antistatic 86mm gwa­ran­tuje cał­ko­witą neu­tral­ność kolo­ry­styczną i wysoki kon­trast na foto­gra­fiach i fil­mach. W kon­struk­cji wszyst­kich fil­trów z serii Hoya Protector Fusion Antistatic 86mm wyko­rzy­stano lekką, jed­no­czę­ściową i nisko-pro­fi­lową oprawkę alu­mi­niową, która zapo­biega winie­to­wa­niu pod­czas pracy z sze­ro­ko­kąt­nymi obiek­tywami. Filtr ochronny sku­tecz­nie chroni soczewki obiek­tywu przy jed­no­cze­snym zacho­wa­niu peł­nej neu­tral­no­ści optycz­nej. Zabez­pie­cza przed­nią soczewkę obiek­tywu przed uszko­dze­niami mecha­nicz­nymi, np. Ude­rze­nia czy zadra­pa­nia. Zapo­biega rów­nież nie­po­żą­da­nym skut­kom zachla­pa­nia w trud­nych warun­kach w ple­ne­rze. Filtr Hoya Protector Fusion Antistatic 86mm - Najważniejsze parametry artykułu: antystatyczne powłoki ochronne powłoki antyrefleksyjne SMC oprawka typu slim Filtr Hoya Protector Fusion Antistatic 86mm - komplet zawiera: filtr
Opinie - 0 opinii + Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.