Menu

Ściemniacz oświetlenia SCO-802

Cechy produktu
  • Producent F&F 
Opis

ściemniacz oświetlenia "z pamięcią" montaż podtynkowy zasilanie 230V AC 300W

300 W. Do puszki pod­tyn­ko­wej 60.
Ściem­niacz oświe­tle­nia służy do załą­cza­nia i wyłą­cza­nia oświe­tle­nia żaro­wego i halo­ge­nowego z moż­li­wo­ścią regu­la­cji natę­że­nia tego oświe­tle­nia za pomocą dowol­nego włącz­nika chwi­lo­wego (dzwon­ko­wego).

Dzia­ła­nie
Załą­cze­nie oświe­tle­nia nastę­puje po impul­sie prądu spo­wo­do­wa­nym naci­śnię­ciem włącz­nika chwi­lo­wego (dzwon­ko­wego) podłą­czo­nego do prze­kaź­nika. Wyłą­cze­nie oświe­tle­nia nastąpi po następ­nym impul­sie. Przy­trzy­ma­nie przy­ci­sku > 1 SEK. Umoż­li­wia usta­wie­nie żąda­nego natę­że­nia oświe­tle­nia (płynna pul­sa­cja oświe­tle­nia w pętli JAŚNIEJ→CIEMNIEJ→JAŚNIEJ).
Po każ­dym załą­cze­niu oświe­tle­nie powraca do uprzed­nio usta­wio­nej jasno­ści.
Oświe­tle­nie może być ste­ro­wane za pomocą wielu przy­ci­sków połą­czo­nych rów­no­le­gle roz­miesz­czo­nych w róż­nych punk­tach pomiesz­cze­nia.
Uwaga!
SCO-802 może współ­pra­co­wać z przy­ci­skami pod­świe­tla­nymi.

UWAGA!
SCO można sto­so­wać do lamp halo­ge­no­wych, rów­nież zasi­la­nych poprzez zasi­lacz trans­for­ma­to­rowy lub elek­tro­niczny przy­sto­so­wany do współ­pracy ze ściem­nia­czami.
Z nie­któ­rymi zasi­la­czami elek­tro­nicznymi ściem­nia­cze mogą błęd­nie pra­co­wać (np. Migo­ta­nie oświe­tle­nia). Do nie­któ­rych typów należy podłą­czyć lampy halo­ge­świeże o łącz­nej mocy min. 50% war­to­ści mocy nomi­nal­nej zasi­la­cza.
Przed osta­tecz­nym mon­ta­żem zale­cane jest wyko­na­nie testów.

Opinie - 0 opinii + Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.