Menu

Sterownik rolet STR-421 dwuprzyciskowy na szynę 35mm 230V F&F 1443

Cechy produktu
  • Producent F&F 
Opis

sterownik roletowy, dwuprzyciskowy STR-421 napięcie 230V AC

Dwu­przy­ci­skowy. Na szynę 35 mm.
Ste­row­nik STR prze­zna­czony jest do ste­ro­wa­nia rolet (góra-dół) lub innych obiek­tów (np. Bramy) napę­dza­nych sil­ni­kiem elek­trycz­nym jed­no­fa­zo­wym prądu zmien­nego za pomocą włącz­ni­ków chwi­lo­wych (np. Dzwon­ko­wych).
Ste­row­nik może pra­co­wać jako urzą­dze­nie samo­dzielne (prze­zna­czone do otwie­ra­nia­/za­my­ka­nia jed­nej rolety), jak rów­nież moż­liwe jest łącze­nie ste­row­ników w grupy umoż­li­wia­jące cen­tralne ste­ro­wa­nie wie­loma role­tami.

Dzia­ła­nie
Zasi­la­nie ste­row­nika sygna­li­zo­wane jest świe­ce­niem LED zie­lo­nej U. Załą­cze­nie sil­nika rolety nastę­puje poprzez chwi­lowe poda­nie napię­cia (L albo N) na jedno z wejść ste­ru­ją­cych. Sil­nik załą­czany jest na zapro­gra­mo­wany wcze­śniej przez użyt­kow­nika czas, pozwa­la­jący na pełne podnie­sie­nie albo opusz­cze­nie rolety. Praca sil­nika oraz kie­ru­nek ruchu rolety sygna­li­zo­wane jest świe­ce­niem odpo­wied­niej LED czer­wo­nej lub. Ist­nieje moż­li­wość zatrzy­ma­nia uru­cho­mio­nej rolety na wybra­nym poprzez użyt­kow­nika pozio­mie (nie­pełne otwar­cie lub zamknię­cie rolety).

Wej­ścia ste­ru­jące ste­row­nika
Ste­ro­wa­nie lokalne – grupa przy­ci­sków podłą­czona do zaci­sków 7 i 9 ste­ru­jąca jedną roletą.
– w górę (otwar­cie); – w dół (zamknię­cie)
Naci­śnię­cie przy­ci­sku lokal­nego powo­duje załą­cze­nie rolety na ruch w zada­nym kie­runku. Jeżeli roleta znaj­duje się już w ruchu, to naci­śnię­cie przy­ci­sku ste­ro­wa­nia lokal­nego spowo­duje zatrzy­ma­nie rolety.
Ste­ro­wa­nie cen­tralne – wspólna dla wielu ste­row­ników (mini­mum dwa) grupa przy­ci­sków podłą­czona do zaci­sków 4 i 6 ste­ru­jąca wszyst­kimi role­tami będą­cymi w ukła­dzie ste­ro­wa­nia cen­tralnego.
– wszyst­kie w górę; – wszyst­kie w dół
Naci­śnię­cie przy­ci­sku ste­ro­wa­nia cen­tralnego powo­duje załą­cze­nie rolet na ruch w zada­nym kie­runku. Jeżeli jedna z rolet wyko­nuje już ruch w tym samym kie­runku, to będzie on dalej kon­ty­nu­owany. W przy­padku gdy wyko­nuje ruch w kie­runku prze­ciw­nym, to roleta naj­pierw zosta­nie zatrzy­mana, a następ­nie załą­czona w kie­runku wyni­ka­ją­cym z roz­kazu poda­nego na wej­ście cen­tralne.

UWAGA!
Ste­ro­wa­nie cen­tralne umoż­li­wia tylko załą­cze­nie rolet na ruch w wybra­nym kie­runku. Zatrzy­ma­nie rolety nastąpi dopiero po upły­wie zapro­gra­mo­wa­nego czasu, albo po naci­śnię­ciu dowol­nego przy­ci­sku ste­ro­wa­nia lokal­nego.

Opinie - 0 opinii + Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.