Menu

Gestor nexo PRO

Cechy produktu

 • Producent Insert 

Opis

Gestor nexo PRO pozwala na m.in: ewidencjonowanie szczegółowych danych kupujących wraz z historią kontaktów, demonstrujenie i negocjowanie ofert i prowadzenie korespondencji mailowej czy zbiorczą wysyłkę maili za pomocą zastosowanego klienta pocztowego. Działa także w obszarze w środkufirmowym, organizując i usprawniając pracę – pozwala planować wykonanie zadań wraz z delegowaniem ich na pracowników, kontrolować postępy w realizowaniu prac, rezerwować ogólnodostępne zasoby w firmie (np. Pojazdy służbowe).

Gestor nexo PRO jest powiększoną wersją Gestora nexo – oprócz pełnej funkcjonalności typowego systemu mieści sporo dodatkowych rozwiązań, dzięki którym realne jest nietrudne dopasowanie programu do oryginalnych potrzeb firmy (tworzenie powiększeń i dodawanie indywidualnych rozwiązań, własne pola, słowniki, flagi, raporty, wzorce wydruku itp.).

Gestor nexo PRO jest ściśle zintegrowany z systemem sprzedaży Subiekt nexo, co zezwala na m.in. Korzystanie ze wspólnych kartotek klientów i asortymentu, cenników i promocji nietrudne przekształcanie ofert w dowolne dokumenty handlowe i magazynowe.

Podstawowe możliwości Gestora nexo PRO:

 • przechowywanie i przystępne wyszukiwanie z każdego miejsca w systemie informacji kupujących z uwzględnianiem danych widocznych dla CRM;
 • ewidencjonowanie historii kontaktów z klientem, wytwarzanych działań z jego udziałem, przedstawionych ofert i procesów ofertowych, wystawionych dokumentów handlowych;
 • definiowanie i używanie zbiorów kupujących (zestawów klientów);
 • wszechstronna obsługa ofert dla , a także wielu ofert w ramach jednego cyklu ofertowania, a także ich zbiorcze generowanie;
 • przetwarzanie ofert w dokumenty magazynowe i handlowe (wymagana licencja na Subiekta nexo);
 • obsługa wielu walut na ofertach;
 • planowanie i wykorzystywanie promocji;
 • wysyłanie jednostkowych lub masowych wiadomości SMS (np. Sprzedażowych do konsumentów, windykacyjnych do kontrahentów, informacyjnych do pracowników);
 • planowanie i realizowanie działań (zadań, spotkań, telefonów, faksów, listów, notatek, rozmów internetowych, wiadomości e-mailowych) równocześnie dotyczących konsumentów, jak i niepowiązanych z klientami;
 • przypomnienia o zaplanowanych działaniach, a także rejestrowanie czasu wykonania działań;
 • planowanie i wykonywanie akcji samoczynnych w działaniach;
 • możliwość podmiany danych między uczestnikami poprzez komentarze w działaniach i procesach ofertowych;
 • ewidencjonowanie i rezerwowanie ogólnodostępnych zasobów firmowych (np. Samochodów służbowych);
 • wielowidokowy kalendarz z zaplanowanymi czynnościami;
 • łatwe zarządzanie wiadomościami e-mail poprzez zastosowanego klienta pocztowego obsługującego protokół IMAP;
 • tworzenie zbiorczych wysyłek e-maili z użyciem autotekstów;
 • narzędzia usprawniające obsługę e-maili, m.in. Sprawdzanie poprawności pisowni (w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim), kontrola obecności załączników, reguły wiadomości itp.;
 • system raportowania z możliwością przetwarzania wyników raportów;
 • biblioteka załączników umożliwiająca ewidencjonowanie zewnętrznych plików (np. Umów w formacie pdf);
 • oznaczanie obiektów flagami;
 • możliwość pracy jedno- i wielostanowiskowej;
 • możliwość przeniesienia danych z Gestora GT.


uzupełniające rozwiązania przystępne w wersji PRO:

 • Sfera dla Gestora – możliwość tworzenia własnych rozwiązań;
 • oferty wielowariantowe;
 • tzw. Punkty powiększania – możliwość zwiększania logiki biznesowej o własne algorytmy (np. Własne definicje zestawów aktywnych klientów, własne akcje automatyczne);
 • innowacyjne pola własne wraz ze słownikami własnymi (kupujący, oferty, działania, procesy ofertowe, asortyment);
 • wydruki własne;
 • raporty własne;
 • flagi własne definiowane dla solidnych obszarów biznesowych (np. Dokumentów sprzedaży);
 • przeznaczone widoki w modułach;
 • definiowanie własnych ról użytkowników;
 • definiowanie oddziałów;
 • definiowanie wielu dostawców w informacji asortymentu;
 • obsługa zamienników asortymentu;
 • biblioteka załączników (powyżej 1000 załączników).
klienci
 • Wspólna kartoteka konsumentów z pozostałymi programami linii nexo.
 • Wieloaspektowość konsumentów z podziałem klientów na typowych i potencjalnych (mogą nimi być wszystkie instytucje, pracownicy i wspólnicy).
 • Podział kupujących na osoby fizyczne i producenta z jednostkowymi atrybutami i możliwość przekształcania w obie strony.
 • Mechanizm przestrzegający przed dublowaniem konsumentów (sprawdzający specyficzność NIP) - informacje odnalezionego klienta można od razu wpisać np. Jako oddział albo centralę albo można je wykorzystać do pracy.
 • Możliwość określenia struktury organizacyjnej klienta (centrala i oddziały).
 • Ewidencja przedstawicieli/pracowników klienta z uwzględnieniem że jedna osoba może być przedstawicielem wielu firm.
 • Możliwość zdefiniowania wielu adresów – w tym adresów dostaw oraz korespondencyjnych.
 • Przydzielanie opiekuna lub wielu opiekunów klienta oraz aktywowanie i dezaktywowanie zastępstw opiekunów.
 • Ewidencja przedstawicieli/pracowników klienta.
 • Ewidencjonowanie dat jubileuszowych (np. Urodziny, imieniny, data powstania) konsumentów
 • Ustalanie preferowanych terminów kontaktu z klientem, i preferowanego sposobu kontaktu.
 • Ustalanie relacji z klientem, w tym znaczności.
 • Ustalanie na jaki adres mailowy mają być przesyłane oferty.
 • Ewidencjonowanie zgód na przetwarzanie informacji klienta.
 • Ewidencja zainteresowań klientów.
 • indywidualne parametry wydruków - można zdefiniować specjalne wzorce wydruków dla każdego rodzaju dokumentu.
 • Możliwość zdefiniowania szablonów konsumentów.
 • jednostkowe cenniki dla kupujących.
 • Pobieranie i weryfikowanie informacji klienta z portali: GUS, CEIDG, VIES, Portalu Podatkowego.

Działania
 • Planowanie działań takich jak: zadania, spotkania, telefony, faksy, listy, notatki, rozmowy internetowe, wiadomości mailowe.
 • Definiowanie działań cyklicznych (np. Spotkania) z możliwością określania wyjątków, kiedy pomimo definicji działanie nie wystąpi.
 • Delegowanie wykonania działań na wielu pracowników z podmianą danych między nimi za pomocą komentarzy.
 • Wiązanie działania z klientem lub klientami z możliwością oznaczania konsumentów obsłużonych i efektem per każdy klient.
 • Możliwość samoczynnego rejestrowania czasu poświęconego na wykonanie działań.
 • Opcjonalne definiowanie akcji, które automatyzują wykonywanie zaplanowanych działań.
 • Wysyłanie indywidualnych lub masowych wiadomości SMS (np. Sprzedażowych do klientów, windykacyjnych do kontrahentów, informacyjnych do pracowników).
 • Rezerwowanie zasobów (np. Samochodów służbowych, sal konferencyjnych) niezbędnych do wykonania planowanych działań.
 • Określanie stopnia realizacji działań w procentach.
 • Wiązanie działań z innymi obiektami systemu (w tym także z działaniami).
 • Łatwe prędkie wprowadzanie informacji na podstawie szablonów działań.
 • Informator o działaniu przedstawiający powiązania z innymi obiektami.
 • Możliwość przypisywania asortymentu koniecznego do wykonania działania i wystawianie dokumentów z tym asortymentem na podstawie działania.
 • Tworzenie powiązań przyczynowo-skutkowych poprzez kontynuowanie działań w dużo nowych.
 • Ostrzeganie o absencji (wpisanych w Ewidencji Czasu Pracy Gratyfikanta nexo) uczestników działania w planowanym terminie działania.

Zasoby
 • Ewidencjonowanie firmowych ogólnodostępnych zasobów (np. Pojazdy służbowe, sale konferencyjne, zestawy narzędziowe) z przypisaniem ich używania do oddziału albo/i magazynu.
 • Łatwe wprowadzanie informacji o zasobach poprzez import danych z ewidencji pojazdów, wyposażenia i środków trwałych.
 • Rezerwowanie zasobów powiązane/niepowiązane z zaplanowanymi działaniami.
 • Możliwość czasowego wyłączenia z użytkowania (np. Na czas remontu, naprawy).

Kalendarz
 • Umieszczanie w kalendarzu zaplanowanych działań oraz procesów ofertowych.
 • przystępne widoki: miesięczny, tydzień roboczy, tydzień pełny, dzień.
 • Mechanizm przypominania o zaplanowanych działaniach.
 • Łatwe operacje zbiorcze w ramach jednego dnia.

Ofertowanie
 • Dokument oferty pokazujeny klientowi. Proces ofertowy jako dokumentacja etapów postępu negocjacji.
 • Oferty wielowariantowe jako możliwość proponowania klientom kilku opcji zaspokajających jego potrzeby (np. Kilka wariantów serwera firmowego różniących się podzespołami).
 • Bogate możliwości opisywania oferty: wydzielone informacje wstępne, końcowe, opisy wariantów, opisy pozycji oferty, możliwość załączania plików (biblioteka załączników).
 • Realizacja ofert we wszystkie dostępne dokumenty handlowe sprzedaży (wymaga licencji Subiekta nexo) z możliwością ustawiania domyślnych typów dokumentów realizujących.
 • Uwzględnianie w ofertach danych z cenników, promocji, możliwość wystawiania ofert w wielu walutach.
 • Przypisywanie polecanych klientowi form płatności.
 • Definiowanie zakresu czasowego obowiązywania oferty.
 • Możliwość demonstrujenia klientowi wielu ofert w ramach jednego cyklu ofertowania z całkowitą historią.
 • Opcjonalne zaangażowanie wielu osób w proces ofertowania z wymianą danych przy pomocy komentarzy.
 • Śledzenie statusów procesów ofertowych z ewidencjonowaniem przyczyn ich niepowodzenia.
 • Realizacja zatwierdzonych procesów ofertowych w dokumenty handlowe z ujęciem aspektu kosztów, zysku i uzyskanej marży.
 • Planowanie działań powiązanych z procesami ofertowymi.
 • Możliwość zbiorczego generowania procesów ofertowych w tym dla zestawu klientów.
 • Wydruk progów cenowych w OE.
 • Informator o ofercie demonstrujący wszystkie powiązania dokumentu.
 • Możliwość umieszczania oferty w treści e-maila, zamiast wysyłania jej jako załącznik wiadomości.
 • Zbiorcze drukowanie i wysyłanie dokumentów e-mailem.

Klient poczty
 • Odbieranie i wysyłanie wiadomości mailowych – obsługa protokołów SMTP, POP3, IMAP
 • Obsługa hierarchicznych folderów wiadomości, synchronizowana z serwerem pocztowym (dla protokołu IMAP).
 • Definiowanie wielu kont pocztowych z przypisywaniem uprawnień personelu do nich
 • samoczynne pobieranie ustawień kont w trakcie ich dodawania.
 • Wysyłanie i odbieranie wiadomości na żądanie lub w określonym procesu.
 • samoczynne wiązanie wysyłanych i odebranych wiadomości z odpowiednimi obiektami (np. Z klientem na podstawie domeny przypisanej do klienta), opcjonalne dodawanie kupujących na podstawie wiadomości.
 • Tworzenie pojedynczych jak i zbiorczych wiadomości pocztowych.
 • Korzystanie ze zdefiniowanych szablonów wiadomości wraz z elastycznym mechanizmem autotekstów dostosowujących treść wiadomości w zależności od kontekstu użycia.
 • Sprawdzanie poprawności pisowni w treści wiadomości.
 • Obsługa załączników do wiadomości i sprawdzanie na podstawie treści, czy użytkownik nie zapomniał wstawić załącznika.
 • Obsługa reguł wiadomości.
 • Eksport i import wiadomości w formacie eml i możliwość tworzenia szablonów wiadomości na podstawie wiadomości.
 • Listy nadawców zaufanych i niepożądanych.
 • Bezpieczeństwo - m.in. Opcjonalne blokowanie zdalnej zawartości oraz skryptów zawartych w e-mailach.
 • Wystawianie dokumentów na podstawie wiadomości pocztowej.
 • Obsługa IMAP Idle.
 • zaawansowane wyszukiwanie wiadomości – możliwość szukania w: temacie; treści; nazwie: nadawcy, odbiorcy, klienta, załącznika.

Raportowanie
 • dużo raportów zgrupowanych według obszarów ich działania.
 • Możliwość przetwarzania wyników raportów (np. Tworzenie zestawów konsumentów).
 • Możliwość definiowania własnych raportów.

Użytkownicy
 • Definiowanie użytkowników systemu wraz z ustalaniem ich uprawnień do pracy operacyjnej.
 • Definiowanie domyślnych zastępstw dla użytkowników.
 • Określanie preferowanych godzin pracy.

Asortyment
 • Możliwość przypisania szablonów działań do asortymentu, pozwalających na samoczynne. Tworzenie działań gdy towar zostanie ujęty w wystawianym dokumencie wybranego rodzaju.
 • Przyporządkowanie asortymentu do wielu działów sprzedaży niezależnych od grup asortymentu, które zdefiniowane są w hierarchicznym słowniku.
 • Jednostki miary - przeliczniki między miarami są zdefiniowane jako licznik i mianownik ułamka zwykłego, co pozwoli zdefiniować takie jednostki jak 1/3.
 • Jednostki miar mają indywidualną precyzję, którą można zmienić, wprowadzając miarę na dany towar; z jednostką w towarze związany jest kod kreskowy, opakowanie, gabaryty, czyli masa, pojemność i rozmiary.
 • Opcjonalne definiowanie stanu drobnego, maksymalnego i słusznego dla asortymentu per wskazany magazyn.
 • Obsługa zamienników.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.