Menu

Rachmistrz nexo PRO

Cechy produktu

 • Producent Insert 

Opis

Rachmistrz nexo PRO to program do obsługi uproszczonej księgowości, asygnowany dla firm rozliczających się w formie księgi przychodów i rozchodów albo ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Sprawdza się zarówno wśród przedsiębiorców samodzielnie dokumentujących swoją działalność, jak i w biurach rachunkowych.

Rachmistrz nexo PRO jest rozszerzoną wersją Rachmistrza nexo, gwarantującą dużo obszerniejszą sprężystość. Oprócz pełnej funkcjonalności standardowego systemu pozwala m.in. Tworzyć własne raporty i wydruki, na własny sposób opisywać zdarzenia gospodarcze (np. Dodatkowymi transakcjami VAT), dokonywać analizy zapisów według różnych cech z zastosowaniem tzw. Pól własnych, czy także rozliczać rozrachunki ratalnie lub ewidencjonować je według własnych typów. Osiągalna jest także realizacja indywidualnych rozwiązań przez tzw. Punkty powiększeń i Sferę dla Rachmistrza nexo.

Rachmistrz nexo PRO jest częścią InsERT nexo PRO – zintegrowanego zestawu, w którego skład wchodzą ponadto: system obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowejSubiekt nexo PRO, system finansowo-księgowy Rewizor nexo PRO, system kadrowo-płacowy Gratyfikant nexo PRO, a także system zarządzania relacjami z klientami Gestor nexo PRO.

Podstawowe możliwości Rachmistrza nexo PRO:

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zryczałtowanego (płynne przejście między zróżnicowanymi formami księgowości);
 • ewidencja i rozliczanie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży (w tym sprzedaż marża), rozliczenia metodą kasową, korekty VAT nieterminowych płatności z możliwością tworzenia zapisów na podstawie JPK_VAT;
 • ewidencja środków trwałych, a także wartości niematerialnych i prawnych (naliczanie i dekretacja amortyzacji z uwzględnieniem kosztów przypadających na miejsca stosowania, wydruk tabeli i planów amortyzacji) i ewidencji wyposażenia i remanentów;
 • podstawowa obsługa wynagrodzeń: ewidencja osobowa, umów cywilnoprawnych, a także umów o pracę;
 • innowacyjny system rozliczeń właścicielskich: od składek ZUS wspólnika, przez ewidencję przychodów z innych źródeł, do odliczeń i obniżek podatku związanych z różnymi ulgami;
 • ewidencja i rozliczanie pojazdów prywatnych używanych do działalności gospodarczej, a także pojazdów firmowych z możliwością częściowego bądź pełnego odliczenia VAT;
 • obsługa dowodów wewnętrznych - dokumentów własnych podmiotu dotyczących operacji zachodzących wewnątrz firmy;
 • obsługa operacji kasowych gotówkowych i bezgotówkowych (płatność kartą płatniczą, bony), raporty kasowe;
 • obsługa operacji związanych z rachunkami bankowymi, polecenia przelewu typowe, ZUS, podatkowe z zastosowaniem bankowości elektronicznej (offline i online);
 • ewidencja i rozliczanie rozrachunków, naliczanie różnic kursowych, integracja z zapisami księgowymi KPiR bądź EP oraz z zapisami VAT;
 • wystawianie i wydruk deklaracji skarbowych rozliczających podatek dochodowy wspólników i pracowników oraz podatek VAT;
 • wystawianie deklaracji ZUS (RCA, RZA, DRA) i możliwość eksportu do programu Płatnik;
 • samoczynna dekretacja do KPiR lub EP, a także rejestrów VAT za pomocą definiowalnych schematów;
 • integracja z systemem sprzedaży Subiekt nexo;
 • możliwość pracy jednostanowiskowej bądź sieciowej;
 • obsługa plików JPK_VAT (informacji o prowadzonej ewidencji VAT) i ich obowiązkowa przesyłka do Ministerstwa Finansów;
 • generowanie ksiąg, a także dowodów księgowych do plików JPK i dostarczanie ich na potrzeby kontroli skarbowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach informacji;
 • wsparcie dla procedury centralnego rozliczania VAT, gdzie ewidencja prowadzona jest w jednostce podrzędnej, a rozliczenia dokonane są w jednostce centralnej (np. Jednostki samorządu terytorialnego, którym podlegają szkoły, zakłady wykorzystaneczności publicznej itp.);
 • badanie statusu kontrahentów na podstawie informacji GUS, portali Ministerstwa Finansów dotyczących NIP i VAT, bazy dynamicznych podatników VIES, a także rejestru kaucji gwarancyjnych;
 • komunikacja z klientami i pracownikami za pomocą wbudowanego klienta poczty i SMS.

dopełniające rozwiązania dostępne w wersji PRO:

 • Sfera dla Rachmistrza nexo – możliwość tworzenia własnych rozwiązań (szczegółowy opis i dokumentacja techniczna w nexo SDK - pobierz);
 • definiowalne transakcje VAT;
 • definiowanie własnych typów amortyzacji;
 • sesje kasowe – narzędzie do weryfikacji pracy kasjera (w chwili zamykania sesji pogram sam wylicza, czy stan środków pieniężnych jest zgodny z operacjami zarejestrowanymi w systemie);
 • definiowalne typy rozrachunków;
 • możliwość podzielenia rozrachunku na raty (rozrachunek może być podzielony na dużo kwot cząstkowych z określeniem terminu płatności dla każdej z nich);
 • ewidencja sesji rozliczeniowych wytworzonych automatycznie podczas dokonywania rozliczeń;
 • rozliczenia wielowalutowe (możliwość zaewidencjonowania np. Faktury w euro rozliczanej częściowo w złotówkach, częściowo w dolarach albo w innej walucie);
 • kompensaty wielowalutowe;
 • rozbudowane schematy dekretacji, których wykonanie można warunkować od dowolnej cechy dokumentu źródłowego;
 • ewidencjonowanie zapisów w KPiR i EP uwzględniające korekty uzyskania przychodów wynikających z odliczeń przypadających całkowicie na wspólnika;
 • pola i słowniki własne do opisywania obiektów w programie umożliwiające dokonanie analizy wg własnych kryteriów i do użycia w warunkowych schematach dekretacji;
 • definiowanie własnych raportów i wydruków z możliwością ich eksportu do innych programów InsERT nexo;
 • punkty powiększeń - możliwość zwiększenia logiki biznesowej o własne algorytmy (np. Wyliczenie wartości konkretnego pola na deklaracji).

Pogrubioną czcionką została oznaczona funkcjonalność dostępna jedynie w wersji PRO.

KPiR i EP
 • Obsługa księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zryczałtowanego.
 • sprężyste zarządzanie okresami obrachunkowymi różnorodnych form księgowości: płynne przejście z okresu rozliczeń pełnej księgowości na KPiR bądź EP z zachowaniem wszelkich danych historycznych wprowadzonych w Rewizorze nexo.
 • Możliwość przeniesienia ustawień z poprzedniego okresu obrachunkowego.
 • intuicyjne ewidencjonowanie zapisów w KPiR i EP uwzględniające aspekty np. Rozpoczęcia pracy z programem (bilans otwarcia dla KPiR bądź EP), ewidencjonowanie wartości remanentów, korekt uzyskania przychodów wynikających z niezapłacenia nabyć towarów.
 • Ewidencjonowanie doliczeń i odliczeń w KPiR i EP przypadających w całości na wspólnika.
 • Możliwość dokonania opisu księgowego od strony dokumentu źródłowego (opis ten może decydować m.in. O sposobie importowania dokumentu).
Dekretacja
 • innowacyjny moduł gromadzący obrazy księgowe dokumentów (Dekretacja dokumentów), z poziomu którego dokonać można własnego opisu księgowego do użycia w automatycznej dekretacji wg schematów.
 • Znakowanie etapów pracy nad dekretowanym dokumentem – statusy księgowe: nowy, opisany, zaksięgowany. Monitowanie zmiany dokumentu księgowego po dokonanej dekretacji. Określanie blokady dokumentu źródłowego w zależności od wartości statusu księgowego.
 • Przesyłanie obrazów księgowych dokumentów Subiekta nexo do modułu Dekretacji dokumentów różnorodnymi kanałami komunikacji: pracy lokalnej (na jednej bazie danych), online (praca zdalna wykorzystująca mechanizmy chmury w Internecie oraz dostarczanie dokumentów za pomocą plików.
 • Możliwość pobierania dokumentów z Gratyfikanta GT.
Schematy dekretacji
 • Rozbudowane schematy dekretacji – wartość każdego pola zapisu księgowego wytwarzanego przy pomocy importu można uwarunkować od dowolnej cechy zawartej w dokumencie źródłowym oraz od opisu księgowego (np. W Rachmistrzu nexo w ten sam sposób można zadecydować, do której kolumny bądź stawki ryczałtu trafi dana wartość).
 • Możliwość zdefiniowania dowolnej liczby schematów dla danego typu dokumentu i jego cechy (np. Kategorii księgowej) poprzez określenie kolejności ich wykonania ręcznie (podobne warunkowanie zastosowano przy imporcie do ewidencji VAT).
Ewidencje VAT sprzedaży i zakupu
 • Ewidencja i rozliczanie podatku VAT: ewidencjonowanie dokumentów złożonych operacji gospodarczych (np.: zakupy zaopatrzeniowe i kosztowe, zróżnicowane warianty odliczenia), obsługa transakcji VAT krajowych, w środkuwspólnotowych i pozaunijnych.
 • Rozliczanie VAT marża, korekt VAT, nieterminowych płatności (ulga za złe długi), VAT naliczanego po zapłacie (z zastosowaniem rozliczeń rozrachunków).
 • automatyczne wyliczanie deklaracji VAT-7/7K, VAT-8/9M i VAT-UE i ich korekt (miesięcznie albo kwartalnie).
 • automatyczne generowanie plików JPK_VAT, ewidencji VAT w postaci elektronicznej i ich wysyłka na bramkę Ministerstwa Finansów.
 • Definiowanie własnych transakcji VAT i sposobu ich rozliczenia w deklaracjach VAT-7/7K/7D i VAT-UE.
 • Wsparcie podatników niekorzystających z rozliczenia VAT – komunikowanie momentu przekroczenia progu sprzedaży zwolnionej.
 • Zapisy VAT można zróżnicować pod kątem zawartości dokumentu, czyli określić najróżniejszy skutek VAT dla pozycji (tzw. Zapis złożony).
 • Obsługa preproporcji VAT, czyli zakupów na cele działalności gospodarczej i na cele mieszane.
 • Tworzenie zapisów na podstawie plików JPK_VAT dostarczonych z innych systemów księgowych lub handlowych.
 • Wsparcie dla jednostek rozliczających VAT w sposób scentralizowany: scalanie plików JPK_VAT, deklaracje VAT bez zaokrągleń, oznaczone wydruki rejestrów VAT.
 • Tworzenie wielu wzorców zapisów VAT, tzw. Szablonów VAT.
 • Noty korygujące do zapisów VAT zakupu.
Środki trwałe
 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a także operacji związanych z nimi.
 • Możliwość ewidencjonowania operacji wg amortyzacji podatkowej i bilansowej z uwzględnieniem wartości stanowiącej koszty uzyskania przychodu i wartości przypadającej na miejsca stosowania środków trwałych
 • Możliwość zdefiniowania własnych typów amortyzacji.
Umowy i płace
 • Podstawowa obsługa kadr i płac – umowy o pracę, a także cywilnoprawne wraz z obsługą naliczeń ZUS.
 • Eksport danych do programu Płatnik w wersji nie niższej aniżeli 9.01.001.
Ewidencje pomocnicze
 • Ewidencje pomocnicze: przejazdów, remanentów dla wszelkich form księgowości.
 • Ewidencja pojazdów stosowanych do działalności gospodarczej wraz z obsługą eksploatacji samochodów, motocykli, a także motorowerów należących do pracowników, wspólników, osób współpracujących bądź ewidencja pojazdów firmowych. Obsługa naliczeń kosztów związanych z pojazdami z odliczeniem VAT pełnym bądź częściowym.
 • Obsługa dowodów wewnętrznych i faktur wewnętrznych - dokumentów własnych podmiotu dotyczących operacji zachodzących wewnątrz producenta bądź wystawianych zastępczo za dowody obce wraz z automatyczną dekretacją do ksiąg rachunkowych.
 • Możliwość zewidencjonowania ryczałtu na stosowanie pojazdu pracownika do celów służbowych.
 • nowoczesny system rozliczeń właścicielskich wspierających rozliczenie podatku od przychodów ewidencjonowanych: od składek ZUS wspólnika (także z innych źródeł, przez ewidencję przychodów z etatu lub innych form działalności gospodarczej oraz straty z lat ubiegłych, do odliczeń, doliczeń i obniżek związanych z ulgami na dzieci oraz innymi ulgami związanymi z podatkiem.
 • Wsparcie rozliczeń właścicielskich dla formy KPiR: odliczenia związane ze startą z lat ubiegłych i innymi rozliczanymi na zasadach ogólnych, doliczenia związane z przychodami z etatu bądź innych form działalności.
 • Naliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w ujęciu miesięcznym bądź kwartalnym. Uwzględnienie naliczeń rozliczeń właścicielskich w rozliczeniu zaliczek na podatek dochodowy wspólników.
 • Możliwość ewidencjonowania osób współpracujących wraz z wyliczaniem składek, a także deklaracji ZUS i wspólnego rozliczania wspólnika ze współmałżonkiem.
 • Generowanie na potrzeby kontroli skarbowej elektronicznej postaci ksiąg: KPiR, wyciągów bankowych, ewidencji VAT i EP.
 • Tworzenie naklejek dla kartotek: instytucji, konsumentów, pracowników, środków trwałych, wyposażenia i wspólników.
Kasa
 • Operacje kasowe z odłożonym skutkiem (niewykonane).
 • Kompleksowa obsługa kasy z rejestrowaniem operacji gotówkowych i bezgotówkowych (płatności kartą płatniczą, bony).
 • Możliwość zdefiniowania wielu stanowisk kasowych w obrębie jednej kasy (przydatne m.in. Podczas korzystania z sesji kasowych, które są związane ze stanowiskiem oraz raportów kasowych, które dotyczą kasy).
 • Możliwość przypisania form płatności do stanowiska kasowego.
 • Sesje kasowe umożliwiające kontrolę kasjera (w momencie zamykania sesji pogram sam wylicza, czy stan środków pieniężnych jest zgodny z operacjami zarejestrowanymi w systemie).
 • Raport kasowy to zbiorczy dokument, który może być podany bezpośrednio do księgowości (może być odzwierciedleniem jednej lub wielu sesji kasowych).
 • Możliwość rejestrowania środków w drodze i kończenia rozpoczętego transferu.
Bank
 • Spójna obsługa operacji na rachunku bankowym bez względu na sposób prowadzenia rachunku (ewidencjonowanie ręczne, bankowość elektroniczna).
 • Bankowość elektroniczna offline i online.
 • Polecenie przelewu/wpłaty gotówkowej charakterystyczne, podatkowe, ZUS-owe.
 • Możliwość rejestrowania środków w drodze, kończenie rozpoczętego transferu.
Rozliczenia
 • Rozliczenia waluta obca – PLN.
 • Różnice kursowe od rozliczeń rozrachunków i środków pieniężnych na rachunkach bankowych.
 • Rozliczenia obca waluta - obca waluta wraz z możliwością rejestrowania takich płatności już podczas wystawiania dokumentu (np. Możliwe zewidencjonowanie faktury w euro rozliczanej częściowo w złotówkach, częściowo w USD lub w innej walucie).
 • Kompensaty wielowalutowe.
Rozrachunki
 • Podział płatności na warianty - dla każdego z nich można określić, jaki rodzaj rozrachunku będzie wykonany dla płatności (np. KP typu spłata tworzy spłatę należności, a rodzaju zaliczka kreuje zobowiązanie).
 • Możliwość podzielenia rozrachunku na raty (rozrachunek może być podzielony na dużo kwot cząstkowych z określeniem terminu płatności dla każdej z nich).
 • Otwarty model rodzajów rozrachunków.
 • Ewidencja sesji rozliczeniowych, czyli zbioru rozliczeń wytwarzana samoczynnie w trakcie dokonywania rozliczeń.
 • Udostępnienie finansów. Integracja z KPiR, a także VAT.
 • Schematy nowoczesnań windykacyjnych.
 • Wysyłanie jednostkowych lub masowych wiadomości SMS zawiadamiających o innowacyjnaniu windykacyjnym.
Konfiguracja
 • Pola własne wielu dokumentów księgowych i kartotek – możliwość budowania w oparciu o nie kartotek księgowych i możliwość użycia ich w schematach importu.
 • Możliwość użycia predefiniowanych słowników użytkownika i wykorzystanie ich komponentów do opisu księgowego pozycji dokumentów do dekretacji.
 • regulowanie programu do własnych potrzeb księgowych poprzez wyłączenie obsługi pewnych funkcjonalności i dostępu do opcji. Predefiniowany szablon ustawień wyłączający m.in. Obsługę rozrachunków i finansów.
 • Możliwość określenia, w jakiej bazie informacji ma być sprawdzany kontrahent: GUS, VIES, CEiDG, portalu Ministerstwa Finansów.
 • dobranie wewnętrznego klienta poczty e-mali do korespondencji z klientami.

prezentujemy przykładowe ekrany ilustrujące funkcjonalność Rachmistrza nexo PRO. Ekrany w skali 1:1 można obejrzeć wybierając zamieszczone poniżej miniatury.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.