Menu

Rachmistrz nexo

Cechy produktu

 • Producent InsERT S.A 

Opis

Rachmistrz nexo to system obsługi uproszczonej księgowości, przeznaczony dla firm prowadzących księgę przychodów i rozchodów lub rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Bogata funkcjonalność i prosta, instynktowna obsługa to zalety, które sprawiają, iż ewidencja księgowa z Rachmistrzem nexo przebiega prędko i skutecznie.

Rachmistrz nexo pozostał wyekwipowany w szereg rozbudowanych funkcji upraszczających prowadzenie księgowości (od ewidencji VAT, umów i płac, środków trwałych i pojazdów, poprzez wystawianie deklaracji skarbowych i ZUS, operacje kasowe i operacje na rachunkach bankowych, po rozliczanie rozrachunków). Zaletami programu są m.in. Automatyczna dekretacja dokumentów oraz rozciągliwa obsługa finansów i rozrachunków.

Rachmistrz nexo jest częścią InsERT nexo – zintegrowanego zestawu, w którego skład wchodzą też: Subiekt nexo – system obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej, Rewizor nexo – system finansowo-księgowy, Gratyfikant nexo – system kadrowo-płacowy, a także Gestor nexo – system zarządzania relacjami z klientami.

Najważniejsze możliwości Rachmistrza nexo:

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zryczałtowanego (płynne przejście pomiędzy różnymi formami księgowości);
 • ewidencja i rozliczanie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży (w tym sprzedaż marża), rozliczenia metodą kasową, korekty VAT nieterminowych płatności z możliwością tworzenia zapisów na podstawie JPK_VAT;
 • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (naliczanie i dekretacja amortyzacji z uwzględnieniem kosztów przypadających na miejsca stosowania, wydruk tabeli i planów amortyzacji) i ewidencja wyposażenia i remanentów;
 • podstawowa obsługa wynagrodzeń: ewidencja osobowa, umów cywilnoprawnych i umów o pracę;
 • progresywny system rozliczeń właścicielskich: od składek ZUS wspólnika, przez ewidencję przychodów z innych źródeł (EP), do odliczeń i obniżek podatku związanych z przeróżnymi ulgami;
 • ewidencja i rozliczanie pojazdów prywatnych używanych do działalności gospodarczej, a także pojazdów firmowych z możliwością częściowego bądź pełnego odliczenia VAT;
 • obsługa dowodów wewnętrznych - dokumentów własnych podmiotu dotyczących operacji zachodzących w środku producenta;
 • obsługa operacji kasowych gotówkowych i bezgotówkowych (płatność kartą płatniczą, bony), raporty kasowe;
 • obsługa operacji związanych z rachunkami bankowymi, polecenia przelewu standardowe, ZUS, podatkowe z użyciem bankowości elektronicznej (off-line i on-line);
 • ewidencja i rozliczanie rozrachunków, naliczanie różnic kursowych, integracja z zapisami księgowymi KPiR bądź EP i z zapisami VAT;
 • wystawianie i wydruk deklaracji skarbowych rozliczających podatek dochodowy wspólników i pracowników, a także podatek VAT;
 • wystawianie deklaracji ZUS (RCA, RZA, DRA), a także możliwość eksportu do programu Płatnik;
 • samoczynna dekretacja do KPiR albo EP, a także rejestrów VAT przy pomocy definiowalnych schematów;
 • integracja z systemem sprzedaży Subiekt nexo;
 • możliwość pracy jednostanowiskowej bądź sieciowej;
 • obsługa plików JPK_VAT (danych o prowadzonej ewidencji VAT) i ich obowiązkowa wysyłka do Ministerstwa Finansów;
 • generowanie ksiąg oraz dowodów księgowych do plików JPK i dostarczanie ich na potrzeby kontroli skarbowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo na informatycznych nośnikach informacji;
 • wsparcie dla procedury centralnego rozliczania VAT, gdzie ewidencja prowadzona jest w jednostce podrzędnej, a rozliczenia dokonane są w jednostce centralnej (np. Jednostki samorządu terytorialnego, którym podlegają szkoły, zakłady użyteczności publicznej itp.);
 • badanie statusu kontrahentów na podstawie danych GUS, portali Ministerstwa Finansów dotyczących NIP i VAT, bazy energicznych podatników VIES i rejestru kaucji gwarancyjnych;
 • komunikacja z klientami i pracownikami przy pomocy zaimplementowanego klienta poczty i SMS.
KPiR i EP
 • Obsługa księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zryczałtowanego.
 • rozciągliwe zarządzanie okresami obrachunkowymi zróżnicowanych form księgowości: płynne przejście z okresu rozliczeń pełnej księgowości na KPiR bądź EP z zachowaniem wszystkich danych historycznych wprowadzonych w Rewizorze nexo.
 • Możliwość przeniesienia ustawień z poprzedniego okresu obrachunkowego.
 • intuicyjne ewidencjonowanie zapisów w KPiR i EP uwzględniające aspekty np. Rozpoczęcia pracy z programem (bilans otwarcia dla KPiR bądź EP), ewidencjonowanie wartości remanentów, korekt uzyskania przychodów wynikających z niezapłacenia kupić towarów.
 • Możliwość dokonania opisu księgowego od strony dokumentu źródłowego (opis ten może decydować m.in. O sposobie importowania dokumentu).
Dekretacja
 • progresywny moduł gromadzący obrazy księgowe dokumentów (Dekretacja dokumentów), z poziomu którego dokonać można własnego opisu księgowego do zastosowania w automatycznej dekretacji wg schematów.
 • Znakowanie etapów pracy nad dekretowanym dokumentem – statusy księgowe: nowy, opisany, zaksięgowany. Monitowanie zmiany dokumentu księgowego po dokonanej dekretacji. Określanie blokady dokumentu źródłowego w zależności od wartości statusu księgowego.
 • Przesyłanie obrazów księgowych dokumentów Subiekta nexo do modułu Dekretacji dokumentów przeróżnymi kanałami komunikacji: pracy lokalnej (na jednej bazie danych), online (praca zdalna wykorzystująca mechanizmy chmury w Internecie oraz dostarczanie dokumentów za pomocą plików.
 • Możliwość pobierania dokumentów z Gratyfikanta GT.
Schematy dekretacji
 • Możliwość zdefiniowania dowolnej liczby schematów dla danego typu dokumentu i jego atrybuty (np. Kategorii księgowej) poprzez określenie kolejności ich wykonania ręcznie (podobne warunkowanie wykorzystano przy imporcie do ewidencji VAT).
Ewidencje VAT sprzedaży i zakupu
 • Ewidencja i rozliczanie podatku VAT: ewidencjonowanie dokumentów złożonych operacji gospodarczych (np.: zakupy zaopatrzeniowe i kosztowe, zróżnicowane typy odliczenia), obsługa transakcji VAT krajowych, w środkuwspólnotowych i pozaunijnych.
 • Rozliczanie VAT marża, korekt VAT, nieterminowych płatności (ulga za złe długi), VAT naliczanego po zapłacie (z wykorzystaniem rozliczeń rozrachunków).
 • automatyczne wyliczanie deklaracji VAT-7/7K, VAT-8/9M i VAT-UE i ich korekt (miesięcznie albo kwartalnie).
 • samoczynne generowanie plików JPK_VAT, ewidencji VAT w postaci elektronicznej i ich wysyłka na bramkę Ministerstwa Finansów.
 • Zapisy VAT można zróżnicować pod kątem zawartości dokumentu, czyli określić zróżnicowany skutek VAT dla pozycji (tzw. Zapis złożony).
 • Obsługa preproporcji VAT, czyli zakupów na cele działalności gospodarczej, jak i na cele mieszane.
 • Tworzenie zapisów na podstawie plików JPK_VAT dostarczonych z innych systemów księgowych albo handlowych.
 • Wsparcie dla jednostek rozliczających VAT w sposób scentralizowany: scalanie plików JPK_VAT, deklaracje VAT bez zaokrągleń, oznaczone wydruki rejestrów VAT.
 • Tworzenie wielu wzorców zapisów VAT, tzw. Szablonów VAT.
 • Noty korygujące do zapisów VAT zakupu.
 • Wsparcie podatników niekorzystających z rozliczenia VAT – komunikowanie momentu przekroczenia progu sprzedaży zwolnionej.
Środki trwałe
 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a także operacji związanych z nimi.
 • Możliwość ewidencjonowania operacji wg amortyzacji podatkowej i bilansowej z uwzględnieniem wartości stanowiącej koszty uzyskania przychodu i wartości przypadającej na miejsca użytkowania środków trwałych
Umowy i płace
 • Podstawowa obsługa kadr i płac – umowy o pracę i cywilnoprawne wraz z obsługą naliczeń ZUS.
 • Eksport informacji do programu Płatnik w wersji nie niższej niżeli 9.01.001.
Ewidencje pomocnicze
 • Ewidencje pomocnicze: przejazdów, remanentów dla wszelkich form księgowości.
 • Ewidencja pojazdów stosowanych do działalności gospodarczej wraz z obsługą eksploatacji samochodów, motocykli i motorowerów należących do pracowników, wspólników, osób współpracujących bądź ewidencja pojazdów firmowych. Obsługa naliczeń kosztów związanych z pojazdami z odliczeniem VAT pełnym bądź częściowym.
 • Obsługa dowodów wewnętrznych i faktur wewnętrznych – dokumentów własnych podmiotu dotyczących operacji zachodzących w środku producenta bądź wystawianych zastępczo za dowody obce wraz z samoczynną dekretacją do ksiąg rachunkowych.
 • Możliwość zewidencjonowania ryczałtu na używanie pojazdu pracownika do celów służbowych.
 • innowacyjny system rozliczeń właścicielskich wspierających rozliczenie podatku od przychodów ewidencjonowanych: od składek ZUS wspólnika (także z innych źródeł, poprzez ewidencję przychodów z etatu lub innych form działalności gospodarczej i straty z lat ubiegłych, do odliczeń, doliczeń i obniżek związanych z ulgami na dzieci i innymi ulgami związanymi z podatkiem.
 • Naliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w ujęciu miesięcznym bądź kwartalnym. Uwzględnienie naliczeń rozliczeń właścicielskich w rozliczeniu zaliczek na podatek dochodowy wspólników.
 • Możliwość ewidencjonowania osób współpracujących wraz z wyliczaniem składek oraz deklaracji ZUS i wspólnego rozliczania wspólnika ze współmałżonkiem.
 • Generowanie na zapotrzebowania kontroli skarbowej elektronicznej postaci ksiąg: KPiR, wyciągów bankowych, ewidencji VAT i EP.
 • Tworzenie naklejek dla kartotek: instytucji, klientów, pracowników, środków trwałych, wyposażenia i wspólników.
Kasa
 • Operacje kasowe z odłożonym efektem (niewykonane).
 • Kompleksowa obsługa kasy z rejestrowaniem operacji gotówkowych i bezgotówkowych (płatności kartą płatniczą, bony).
 • Możliwość zdefiniowania wielu stanowisk kasowych w obrębie jednej kasy (przydatne m.in. Podczas korzystania z sesji kasowych, które są związane ze stanowiskiem oraz raportów kasowych, które dotyczą kasy).
 • Możliwość przypisania form płatności do stanowiska kasowego.
 • Raport kasowy to zbiorczy dokument, który może być przekazany bezpośrednio do księgowości (może być odzwierciedleniem jednej albo wielu sesji kasowych).
 • Możliwość rejestrowania środków w drodze i kończenia rozpoczętego transferu.
Bank
 • Spójna obsługa operacji na rachunku bankowym bez względu na sposób prowadzenia rachunku (ewidencjonowanie ręczne, bankowość elektroniczna).
 • Bankowość elektroniczna offline i online.
 • Polecenie przelewu/wpłaty gotówkowej standardowe, podatkowe, ZUS-owe.
 • Możliwość rejestrowania środków w drodze, kończenie rozpoczętego transferu.
Rozliczenia
 • Rozliczenia waluta obca/PLN.
 • Kompensaty rozrachunków.
 • Różnice kursowe od rozliczeń rozrachunków i środków pieniężnych na rachunkach bankowych.
Rozrachunki
 • Podział płatności na warianty – dla każdego z nich można określić, jaki typ rozrachunku będzie wytworzony dla płatności (np. KP rodzaju spłata generuje spłatę należności, a rodzaju zaliczka buduje zobowiązanie).
 • Udostępnienie finansów. Integracja z KPiR, a także VAT.
 • Schematy innowacyjnań windykacyjnych.
 • Wysyłanie indywidualnych lub masowych wiadomości SMS powiadamiających o nowoczesnaniu windykacyjnym.
Konfiguracja
 • Możliwość wykorzystania predefiniowanych słowników użytkownika i użycie ich części do opisu księgowego pozycji dokumentów do dekretacji.
 • regulowanie programu do własnych potrzeb księgowych przez wyłączenie obsługi pewnych funkcjonalności i dostępu do opcji. Predefiniowany szablon ustawień wyłączający m.in. Obsługę rozrachunków i finansów.
 • Możliwość określenia, w jakiej bazie informacji ma być sprawdzany kontrahent: GUS, VIES, CEiDG, portalu Ministerstwa Finansów.
 • dopasowanie wewnętrznego klienta poczty e-mali do korespondencji z klientami.

przedstawiamy przykładowe ekrany ilustrujące funkcjonalność Rachmistrza nexo. Ekrany w skali 1:1 można obejrzeć wybierając zamieszczone poniżej miniatury.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.