Menu

Rewizor nexo PRO

Cechy produktu

 • Producent Insert 

Opis

Rewizor nexo PRO to innowacyjny program do prowadzenia pełnej księgowości w niewielkich i średnich firmach. Idealnie sprawdza się też w biurach rachunkowych.

Rewizor nexo PRO jest rozszerzoną wersją Rewizora nexo, wytwarzaną dla tych, którzy potrzebują rozciągliwego, otwartego systemu finansowo-księgowego. Oprócz pełnej funkcjonalności typowego programu posiada niemało dodatkowych rozwiązań. Pozwala m.in. Wykorzystywać wielopoziomowe konta kartotekowe, wytwarzać własne raporty i wydruki, na własny sposób opisywać zdarzenia gospodarcze (np. Dodatkowymi transakcjami VAT), dokonywać analizy zapisów wg zróżnicowanych cech wykorzystując tzw. Pola własne, czy też rozliczać rozrachunki ratalnie lub ewidencjonować je według własnych typów. Przez tzw. Punkty powiększeń i Sferę dla Rewizora osiągalna jest realizacja jednostkowych rozwiązań, dostosowanych do specyfiki producenta.

Rewizor nexo PRO to część InsERT nexo PRO – zintegrowanego kompletu, w którego skład wchodzą jeszcze: Subiekt nexo PRO – system obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej, Rachmistrz nexo PRO – program do prowadzenia uproszczonej księgowości, Gratyfikant nexo PRO – system kadrowo-płacowy, a także Gestor nexo PRO – system zarządzania relacjami z klientami.

Podstawowe możliwości Rewizora nexo PRO:

 • płynna zmiana z księgowości uproszczonej na księgi rachunkowe;
 • obsługa etapowej pracy na okresie obrachunkowym: otwarcie i zamknięcie ksiąg; kwalifikowanie zapisów do „13. Miesiąca";
 • rozciągliwe zarządzanie planami kont: możliwość generowania wzorcowego planu kont, przeniesienia z innego okresu obrachunkowego, automatyczne tworzenie kont kartotekowych, obsługa kont pozabilansowych;
 • rozbudowana dekretacja: podział dokumentów na dekrety i polecenia księgowania, różne stany dokumentu: w przygotowaniu, zatwierdzony i zaksięgowany; innowacyjna kontrola kręgu kosztów;
 • ewidencja i rozliczanie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży (w tym sprzedaż marża), rozliczenia metodą kasową, korekty VAT nieterminowych płatności z możliwością tworzenia zapisów na podstawie JPK_VAT;
 • ewidencja środków trwałych, a także wartości niematerialnych i prawnych (naliczanie i dekretacja amortyzacji z uwzględnieniem kosztów przypadających na miejsca wykorzystywania, wydruk tabeli i planów amortyzacji) oraz ewidencja wyposażenia i remanentów;
 • podstawowa ewidencja wynagrodzeń: ewidencja osobowa, umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę;
 • progresywny system rozliczeń właścicielskich: od składek ZUS wspólnika, przez ewidencję przychodów z innych źródeł, do odliczeń i obniżek podatku związanych z najróżniejszymi ulgami;
 • ewidencja i rozliczanie pojazdów prywatnych wykorzystywanych do działalności gospodarczej, a także pojazdów firmowych z możliwością częściowego bądź pełnego odliczenia VAT;
 • obsługa dowodów wewnętrznych - dokumentów własnych podmiotu dotyczących operacji zachodzących we wnętrzu marki;
 • obsługa operacji kasowych gotówkowych i bezgotówkowych (płatność kartą płatniczą, bony), raporty kasowe;
 • obsługa operacji związanych z rachunkami bankowymi, polecenia przelewu standardowe, ZUS, podatkowe z wykorzystaniem bankowości elektronicznej (offline i online);
 • ewidencja i rozliczanie rozrachunków, integracja z zapisami na konta, a także z zapisami VAT;
 • wystawianie i wydruk deklaracji skarbowych rozliczających podatek dochodowy wspólników i pracowników, podatek CIT (dla osób prawnych) i podatek VAT;
 • wystawianie deklaracji ZUS (RCA, RZA, DRA) z możliwością eksportu do programu Płatnik;
 • automatyczna dekretacja dokumentów księgowych oraz rejestrów VAT za pomocą definiowalnych schematów;
 • integracja z systemem sprzedaży Subiekt nexo;
 • możliwość pracy jednostanowiskowej bądź sieciowej;
 • obsługa plików JPK_VAT (informacji o prowadzonej ewidencji VAT) i ich obowiązkowa dostawa do Ministerstwa Finansów;
 • generowanie ksiąg oraz dowodów księgowych do plików JPK i dostarczanie ich za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo na informatycznych nośnikach danych na zapotrzebowania kontroli skarbowej;
 • wsparcie dla procedury centralnego rozliczania VAT, gdzie ewidencja prowadzona jest w jednostce podrzędnej, a rozliczenia dokonane są w jednostce centralnej (np. Jednostki samorządu terytorialnego, którym podlegają szkoły, zakłady użyteczności publicznej itp.);
 • badanie statusu kontrahentów na podstawie danych GUS, portali Ministerstwa Finansów dotyczących NIP i VAT, bazy VIES oraz rejestru kaucji gwarancyjnych;
 • komunikacja z klientami, pracownikami przy pomocy zastosowanego klienta poczty i SMS.

dopełniające rozwiązania przystępne w wersji PRO:

 • Sfera dla Rewizora – możliwość dodawania własnych rozwiązań (szczegółowy opis i dokumentacja techniczna w nexo SDK -pobierz);
 • tworzenie wielopoziomowych kont kartotekowych w planie kont;
 • tworzenie kartotek księgowych odfiltrowanych po polach własnych;
 • definiowalne transakcje VAT;
 • definiowanie własnych typów amortyzacji;
 • obsługa magazynu walut – ewidencja i rozliczanie ruchu środków pieniężnych na kontach rachunków walutowych;
 • sesje kasowe – narzędzie do weryfikacji pracy kasjera (w momencie zamykania sesji pogram sam wylicza, czy stan środków pieniężnych jest zgodny z operacjami zarejestrowanymi w systemie);
 • możliwość rozliczania rozrachunków za pomocą rat, własne typy rozrachunków;
 • ewidencja sesji rozliczeniowych (zbioru rozliczeń) wyprodukowanych samoczynnie w trakcie dokonywania rozliczeń;
 • rozliczenia wielowalutowe (np. EUR – USD);
 • kompensaty wielowalutowe;
 • rozbudowane schematy dekretacji, których wykonanie można warunkować od dowolnej parametry dokumentu źródłowego;
 • pola i słowniki własne do opisywania obiektów w programie umożliwiające dokonanie analizy wg własnych kryteriów i do wykorzystania w warunkowych schematach dekretacji;
 • definiowanie własnych raportów i wydruków z możliwością ich eksportu do innych programów InsERT nexo;
 • punkty rozszerzeń - możliwość zwiększenia logiki biznesowej o własne algorytmy (np. Wyliczenie wartości solidnego pola na deklaracji).

Pogrubioną czcionką pozostała oznaczona funkcjonalność dostępna wyłącznie w wersji PRO.

Plan kont
 • elastyczne zarządzanie okresami obrachunkowymi: płynne przejście z okresu rozliczeń uproszczonej księgowości z zachowaniem wszelkich danych historycznych wprowadzonych w Rachmistrzu nexo, możliwość przeniesienia ustawień z innego okresu.
 • Obsługa etapowej pracy na okresie obrachunkowym - wstępne/ostateczne otwarcie i wstępne/ostateczne zamknięcie ksiąg. Możliwość kwalifikowania dokumentów księgowych do „13. Miesiąca".
 • Rozbudowana obsługa planu kont - możliwość generowania wzorcowego planu kont, przeniesienia z innego roku obrotowego, przyłączanie kartotek księgowych.
 • Konto może mieć stałą albo zmienną długość numerów analityki.
 • Instancjonowanie kont ułatwiające obsługę znacznej liczby kont analitycznych powstających przy stosowaniu złożonych planów kont z użyciem rozbudowanych kartotek.
 • Obsługa kont pozabilansowych, określanie kont specjalnych (wynik finansowy, koszty sprzedanych produktów) wpływających na wyliczanie sprawozdań.
 • samoczynne tworzenie kont kartotekowych (na bazie części kartotek księgowych).
 • wykorzystanie wielu poziomów dowolnych kartotek i dodanie kolejnego poziomu analityki zwykłej do podpiętej kartoteki.
 • Określanie kont przeciwstawnych podpowiadanych podczas dekretacji dokumentów.
Kartoteki księgowe
 • Kartoteki wzorcowe, na podstawie których można definiować nowe kartoteki.
 • Konto może posiadać stałą albo zmienną długość numerów analityki.
 • osiągalne jest definiowanie kartotek księgowych opartych o tę samą kartotekę wykorzystywaną w systemie (dzięki temu np. Kontrahent może posiadać niemało przeróżnych analityk).
 • Synchronizowanie numerów analityk między rozmaitymi kartotekami opartymi o ten sam wzorzec, kopiowanie numerów z kartoteki księgowej z innego okresu obrachunkowego.
Księgi rachunkowe
 • Księgowość w InsERT nexo stanowi spójną całość - osiągalne jest płynne przejście pomiędzy różnymi formami księgowości z zachowaniem wszystkich danych kartotekowych, ewidencyjnych i dokumentów źródłowych.
 • Dekretacja nie wymaga określania rodzaju relacji w grupie – system sam ją wyznacza.
 • Zapisy księgowe podzielone na stany odzwierciedlające etapy pracy (zapis w stanie roboczym, zapis w końcowej postaci wymagający weryfikacji, zapis zaksięgowany).
 • Podziału zapisów księgowych na dekrety i polecenia księgowania, a także znakowanie etapu pracy nad okresem obrachunkowym poprzez wstępne i ostateczne otwarcie bądź zamknięcie ksiąg rachunkowych.
 • Dla dowodów księgowych ujawnionych po rozliczeniu okresu obrachunkowego asygnowano tzw. „13. Miesiąc".
 • Możliwość dokonania opisu księgowego od strony dokumentu źródłowego (opis ten może decydować m.in. O sposobie importowania dokumentu).
 • Rozbudowane schematy importu – wartość każdego pola zapisu księgowego stworzonego za pomocą importu można uwarunkować od dowolnej atrybuty zawartej w dokumencie źródłowym oraz od opisu księgowego (np. W Rewizorze nexo wybór konta, na które zostanie dokonany zapis, można uwarunkować od typu asortymentu na pozycji dokumentu).
 • Możliwość zdefiniowania dowolnej liczby schematów dla danego typu dokumentu i jego cechy (np. Kategorii księgowej) poprzez określenie kolejności ich wykonania ręcznie (podobne warunkowanie wykorzystano przy imporcie do ewidencji VAT).
Dekretacja
 • Dekretowanie instynktowne - podział dokumentów księgowych na dekrety i polecenia księgowania.
 • nowoczesny moduł gromadzący obrazy księgowe dokumentów, z jego poziomu można dokonać własnego opisu księgowego do użycia w samoczynnej dekretacji wg schematów.
 • Znakowanie etapów pracy nad dekretowanym dokumentem – statusy księgowe: nowy, opisany, zaksięgowany. Monitowanie zmiany dokumentu księgowego po dokonanej dekretacji. Określanie blokady dokumentu źródłowego w zależności od wartości statusu księgowego.
 • Przesyłanie obrazów księgowych dokumentów Subiekta nexo do modułu Dekretacji dokumentów różnorodnymi kanałami komunikacji: pracy lokalnej (na jednej bazie informacji), online (praca zdalna wykorzystująca mechanizmy chmury w Internecie, a także dostarczanie dokumentów przy pomocy plików.
 • Możliwość pobierania dokumentów z Gratyfikanta GT.
 • Wsparcie dekretacji poprzez wykorzystanie pieczęci księgowych, generowanie zapisów VAT, prowadzenie kont rozrachunkowych, obsługę dekretów walutowych.
Schematy dekretacji
 • Rozbudowane schematy dekretacji – wartość każdego pola zapisu księgowego wyprodukowanego przy pomocy importu można uwarunkować od dowolnej cechy zawartej w dokumencie źródłowym oraz od opisu księgowego (np. W Rachmistrzu nexo w ten sam sposób można zadecydować, do której kolumny bądź stawki ryczałtu trafi dana wartość).
 • Możliwość zdefiniowania dowolnej liczby schematów dla danego rodzaju dokumentu i jego atrybuty (np. Kategorii księgowej) przez określenie kolejności ich wykonania ręcznie (podobne warunkowanie użyto przy imporcie do ewidencji VAT).
Ewidencje VAT sprzedaży i zakupu
 • Ewidencja i rozliczanie podatku VAT: ewidencjonowanie dokumentów złożonych operacji gospodarczych (np.: zakupy zaopatrzeniowe i kosztowe, zróżnicowane rodzaje odliczenia), obsługa transakcji VAT krajowych, w środkuwspólnotowych i pozaunijnych.
 • Rozliczanie VAT marża, korekt VAT, nieterminowych płatności (ulga za złe długi), VAT naliczanego po zapłacie (z zastosowaniem rozliczeń rozrachunków).
 • automatyczne wyliczanie deklaracji VAT-7/7K/7D i VAT-UE i ich korekt (miesięcznie albo kwartalnie).
 • Definiowanie własnych transakcji VAT i sposobu ich rozliczenia w deklaracjach VAT-7/7K/7D i VAT-UE.
 • Wsparcie podatników niekorzystających z rozliczenia VAT – komunikowanie momentu przekroczenia progu sprzedaży zwolnionej.
 • Zapisy VAT można zróżnicować pod kątem zawartości dokumentu, czyli określić różny skutek VAT dla pozycji (tzw. Zapis złożony).
Środki trwałe
 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz operacji związanych z nimi.
 • Możliwość ewidencjonowania operacji wg amortyzacji podatkowej i bilansowej z uwzględnieniem wartości stanowiącej koszty uzyskania przychodu i wartości przypadającej na miejsca użytkowania środków trwałych
 • Możliwość zdefiniowania własnych typów amortyzacji.
Umowy i płace
 • Podstawowa obsługa umów i płac – umowy o pracę oraz cywilnoprawne wraz z obsługą naliczeń ZUS.
 • Eksport danych do programu Płatnik w wersji nie niższej aniżeli 9.01.001.
Ewidencje pomocnicze
 • Ewidencje pomocnicze: przejazdów, remanentów dla wszelkich form księgowości.
 • Ewidencja pojazdów użytkowanych do działalności gospodarczej wraz z obsługą eksploatacji samochodów, motocykli, a także motorowerów należących do pracowników, wspólników, osób współpracujących bądź ewidencja pojazdów firmowych. Obsługa naliczeń kosztów związanych z pojazdami z odliczeniem VAT pełnym bądź częściowym.
 • Obsługa dowodów wewnętrznych - dokumentów własnych podmiotu dotyczących operacji zachodzących w środku producenta bądź wystawianych zastępczo za dowody obce wraz z automatyczną dekretacją do ksiąg rachunkowych.
 • Możliwość zaewidencjonowania ryczałtu na użytkowanie pojazdu pracownika do celów służbowych.
 • progresywny system rozliczeń właścicielskich wspierających rozliczenie podatku od przychodów ewidencjonowanych: od składek ZUS wspólnika (także z innych źródeł, poprzez ewidencję przychodów z etatu albo innych form działalności gospodarczej i straty z lat ubiegłych, do odliczeń, doliczeń i obniżek związanych z ulgami na dzieci i innymi ulgami związanymi z podatkiem.
 • Wsparcie rozliczeń właścicielskich dla formy KPiR: odliczenia związane ze startą z lat ubiegłych i innymi rozliczanymi na zasadach ogólnych, doliczenia związane z przychodami z etatu bądź innych forma działalności.
 • Naliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w ujęciu miesięcznym bądź kwartalnym. Uwzględnienie naliczeń rozliczeń właścicielskich w rozliczeniu zaliczek na podatek dochodowy wspólników.
 • Możliwość ewidencjonowania osób współpracujących wraz z wyliczaniem składek, a także deklaracji ZUS i wspólnego rozliczania wspólnika ze współmałżonkiem.
Kasa
 • Operacje kasowe z odłożonym skutkiem (niewykonane).
 • Kompleksowa obsługa kasy z rejestrowaniem operacji gotówkowych i bezgotówkowych (płatności kartą płatniczą, bony).
 • Możliwość zdefiniowania wielu stanowisk kasowych w obrębie jednej kasy (przydatne m.in. W trakcie korzystania z sesji kasowych, które są związane ze stanowiskiem i raportów kasowych, które dotyczą kasy).
 • Możliwość przypisania form płatności do stanowiska kasowego.
 • Sesje kasowe umożliwiające kontrolę kasjera (w chwili zamykania sesji pogram sam wylicza, czy stan środków pieniężnych jest zgodny z operacjami zarejestrowanymi w systemie).
 • Raport kasowy to zbiorczy dokument, który może być przekazany bezpośrednio do księgowości (może być odzwierciedleniem jednej albo wielu sesji kasowych).
 • Możliwość rejestrowania środków w drodze i kończenia rozpoczętego transferu.
Bank
 • Spójna obsługa operacji na rachunku bankowym bez względu na sposób prowadzenia rachunku (ewidencjonowanie ręczne, bankowość elektroniczna).
 • Bankowość elektroniczna offline i online.
 • Polecenie przelewu/wpłaty gotówkowej typowe, podatkowe, ZUS-owe.
 • Możliwość rejestrowania środków w drodze, kończenie rozpoczętego transferu.
Rozliczenia
 • Rozliczenia waluta obca-PLN.
 • Rozliczenia obca waluta - obca waluta wraz z możliwością rejestrowania takich płatności już w trakcie wystawiania dokumentu (np. Możliwe zaewidencjonowanie faktury w euro rozliczanej częściowo w złotówkach, częściowo w USD albo w innej walucie).
 • Kompensaty wielowalutowe.
 • Schematy progresywnań windykacyjnych.
 • Wysyłanie jednostkowych albo masowych wiadomości SMS informujących o progresywnaniu windykacyjnym.
Rozrachunki
 • Podział płatności na typy - dla każdego z nich można określić, jaki rodzaj rozrachunku będzie wytwarzany dla płatności (np. KP rodzaju spłata tworzy spłatę należności, a rodzaju zaliczka wytwarza zobowiązanie).
 • Możliwość podzielenia rozrachunku na raty (rozrachunek może być podzielony na sporo kwot cząstkowych z określeniem terminu płatności dla każdej z nich).
 • dopełniające tryby w schematach importu: tryb „podłącz albo przerwij import" i „podłącz albo rozlicz i powiel".
 • Otwarty model rodzajów rozrachunków.
 • Ewidencja sesji rozliczeniowych, czyli zbioru rozliczeń tworzona samoczynnie w trakcie dokonywania rozliczeń.
Konfiguracja
 • Pola własne wielu dokumentów księgowych i kartotek – możliwość budowania w oparciu o nie kartotek księgowych i możliwość użycia ich w schematach importu.
 • Możliwość wykorzystania predefiniowanych słowników użytkownika i zastosowanie ich komponentów do opisu księgowego pozycji dokumentów do dekretacji.

pokazujemy przykładowe ekrany ilustrujące funkcjonalność Rewizora nexo PRO. Ekrany w skali 1:1 można obejrzeć wybierając zamieszczone poniżej miniatury.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.