Menu

Rewizor nexo

Cechy produktu

 • Producent Insert 

Opis

Rewizor nexo to progresywny system wspomagający prowadzenie pełnej księgowości. Użyte technologie i rozwiązania interfejsowe sprawiają, iż obsługa księgowa firmy staje się komfortowojsza i szybsza.

Rewizor nexo wspiera księgowych na każdym etapie pracy: od zarządzania planami kont, dekretacji i księgowania, przez ewidencje VAT, pojazdów, umów i płac, obsługę środków trwałych, po wystawianie deklaracji skarbowych, operacje kasowe i operacje na rachunkach bankowych oraz ewidencjonowanie i rozliczanie rozrachunków. Mimo bogatej funkcjonalności akcentuje się prostą, intuicyjną obsługą.

Rewizor nexo jest częścią InsERT nexo – zintegrowanego pakietu, w którego skład wchodzą dodatkowo: Subiekt nexo – system obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej, Rachmistrz nexo – program do prowadzenia uproszczonej księgowości, Gratyfikant nexo – system kadrowo-płacowy, a także Gestor nexo – system zarządzania relacjami z klientami.

Najważniejsze możliwości Rewizora nexo:

 • płynna zmiana z księgowości uproszczonej na księgi rachunkowe;
 • obsługa etapowej pracy na okresie obrachunkowym: otwarcie i zamknięcie ksiąg; kwalifikowanie zapisów do „13. Miesiąca";
 • rozciągliwe zarządzanie planami kont: możliwość generowania wzorcowego planu kont, przeniesienia z innego okresu obrachunkowego, automatyczne tworzenie kont kartotekowych, obsługa kont pozabilansowych;
 • rozbudowana dekretacja (podział dokumentów na dekrety i polecenia księgowania), zróżnicowane stany dokumentu (w przygotowaniu, zatwierdzony i zaksięgowany), nowoczesna kontrola kręgu kosztów;
 • ewidencja i rozliczanie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży (w tym sprzedaż marża), rozliczenia metodą kasową, korekty VAT nieterminowych płatności z możliwością tworzenia zapisów na podstawie JPK_VAT;
 • ewidencja środków trwałych, a także wartości niematerialnych i prawnych (naliczanie i dekretacja amortyzacji z uwzględnieniem kosztów przypadających na miejsca wykorzystywania, wydruk tabeli i planów amortyzacji) i ewidencja wyposażenia i remanentów;
 • rozbudowana sprawozdawczość finansowa - dopasowanie sprawozdań do własnych potrzeb;
 • podstawowa ewidencja wynagrodzeń: ewidencja osobowa, umów cywilnoprawnych i umów o pracę;
 • zaawansowany system rozliczeń właścicielskich: od składek ZUS wspólnika do odliczeń i obniżek podatku związanych z najróżniejszymi ulgami;
 • ewidencja i rozliczanie pojazdów prywatnych użytkowanych do działalności gospodarczej oraz pojazdów firmowych z możliwością częściowego bądź pełnego odliczenia VAT;
 • obsługa dowodów wewnętrznych - dokumentów własnych podmiotu dotyczących operacji zachodzących w środku marki;
 • obsługa operacji kasowych gotówkowych i bezgotówkowych (płatność kartą płatniczą, bony), raporty kasowe;
 • obsługa operacji związanych z rachunkami bankowymi, polecenia przelewu charakterystyczne, ZUS, podatkowe z użyciem bankowości elektronicznej (offline i online);
 • ewidencja i rozliczanie rozrachunków, integracja z zapisami na konta i z zapisami VAT;
 • wystawianie i wydruk deklaracji skarbowych rozliczających podatek dochodowy wspólników i pracowników, podatek CIT (dla osób prawnych) i podatek VAT;
 • wystawianie deklaracji ZUS (RCA, RZA, DRA) z możliwością eksportu do programu Płatnik;
 • samoczynna dekretacja dokumentów księgowych oraz rejestrów VAT za pomocą definiowalnych schematów;
 • integracja z systemem sprzedaży Subiekt nexo;
 • możliwość pracy jednostanowiskowej bądź sieciowej;
 • obsługa plików JPK_VAT (danych o prowadzonej ewidencji VAT) i ich obowiązkowa dostawa do Ministerstwa Finansów;
 • generowanie ksiąg, a także dowodów księgowych do plików JPK i dostarczanie ich na zapotrzebowania kontroli skarbowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych;
 • wsparcie dla procedury centralnego rozliczania VAT, gdzie ewidencja prowadzona jest w jednostce podrzędnej, a rozliczenia dokonane są w jednostce centralnej (np. Jednostki samorządu terytorialnego, którym podlegają szkoły, zakłady użyteczności publicznej itp.);
 • badanie statusu kontrahentów na podstawie danych GUS, portali Ministerstwa Finansów dotyczących NIP i VAT, bazy intensywnych podatników VIES oraz rejestru kaucji gwarancyjnych;
 • komunikacja z klientami i pracownikami za pomocą zastosowanego klienta poczty i SMS.
Plan kont
 • sprężyste zarządzanie okresami obrachunkowymi: płynne przejście z okresu rozliczeń uproszczonej księgowości z zachowaniem wszelkich danych historycznych wprowadzonych w Rachmistrzu nexo, możliwość przeniesienia ustawień z innego okresu bądź wyznaczonego podmiotu.
 • Obsługa etapowej pracy na okresie obrachunkowym - wstępne/ostateczne otwarcie i wstępne/ostateczne zamknięcie ksiąg. Możliwość kwalifikowania dokumentów księgowych do „13. Miesiąca".
 • Rozbudowana obsługa planu kont - możliwość generowania wzorcowego planu kont, przeniesienia z innego roku obrotowego bądź wyróznionego podmiotu, import i eksport planu kont do pliku, podłączanie kartotek księgowych.
 • Konto może posiadać stałą albo zmienną długość numerów analityki.
 • Instancjonowanie kont upraszczające obsługę znacznej liczby kont analitycznych powstających przy używaniu złożonych planów kont z użyciem rozbudowanych kartotek.
 • Obsługa kont pozabilansowych, określanie kont specjalnych (wynik finansowy, koszty sprzedanych towarów) wpływających na wyliczanie sprawozdań.
 • samoczynne tworzenie kont kartotekowych (na bazie komponentów kartotek księgowych).
 • Określanie kont przeciwstawnych podpowiadanych podczas dekretacji dokumentów.
 • Definiowanie zbiorów kont, które można podłączać pod konta syntetyczne bądź analityczne.
Kartoteki księgowe
 • Kartoteki wzorcowe, na podstawie których można definiować nowe kartoteki.
 • Konto może mieć stałą albo zmienną długość numerów analityki.
 • osiągalne jest definiowanie kartotek księgowych opartych o tę samą kartotekę wykorzystywaną w systemie (dzięki temu np. Kontrahent może mieć niemało zróżnicowanych analityk).
 • Synchronizowanie numerów analityk pomiędzy różnymi kartotekami opartymi o ten sam wzorzec, kopiowanie numerów z kartoteki księgowej z innego okresu obrachunkowego.
Księgi rachunkowe
 • Księgowość w InsERT nexo stanowi spójną całość - możliwe jest płynne przejście pomiędzy rozmaitymi formami księgowości z zachowaniem wszystkich danych kartotekowych, ewidencyjnych i dokumentów źródłowych.
 • Dekretacja nie wymaga określania typu relacji w grupie – system sam ją wyznacza.
 • Zapisy księgowe podzielone na stany odzwierciedlające etapy pracy (zapis w stanie roboczym, zapis w końcowej postaci wymagający weryfikacji, zapis zaksięgowany).
 • Podziału zapisów księgowych na dekrety i polecenia księgowania oraz znakowanie etapu pracy nad okresem obrachunkowym poprzez wstępne i ostateczne otwarcie bądź zamknięcie ksiąg rachunkowych.
 • Dla dowodów księgowych ujawnionych po rozliczeniu okresu obrachunkowego przeznaczono tzw. „13. Miesiąc".
 • Możliwość dokonania opisu księgowego od strony dokumentu źródłowego (opis ten może decydować m.in. O sposobie importowania dokumentu).
 • Możliwość zdefiniowania dowolnej liczby schematów dla danego rodzaju dokumentu i jego właściwości (np. Kategorii księgowej) przez określenie kolejności ich wykonania ręcznie (podobne warunkowanie wykorzystano przy imporcie do ewidencji VAT).
Dekretacja
 • Dekretowanie intuicyjne - podział dokumentów księgowych na dekrety i polecenia księgowania.
 • progresywny moduł gromadzący obrazy księgowe dokumentów, z jego poziomu można dokonać własnego opisu księgowego do wykorzystania w samoczynnej dekretacji wg schematów.
 • Znakowanie etapów pracy nad dekretowanym dokumentem – statusy księgowe: nowy, opisany, zaksięgowany. Monitowanie zmiany dokumentu księgowego po dokonanej dekretacji. Określanie blokady dokumentu źródłowego w zależności od wartości statusu księgowego.
 • Przesyłanie obrazów księgowych dokumentów Subiekta nexo i Gratyfikanta nexo do modułu Dekretacji dokumentów najróżniejszymi kanałami komunikacji: pracy lokalnej (na jednej bazie informacji), online (praca zdalna wykorzystująca mechanizmy chmury w Internecie oraz dostarczanie dokumentów przy pomocy plików (XML albo EPP).
 • Możliwość pobierania dokumentów z Gratyfikanta GT i Subiekta GT..
 • Wsparcie dekretacji poprzez wykorzystanie pieczęci księgowych, generowanie zapisów VAT, prowadzenie kont rozrachunkowych, obsługę dekretów walutowych.
 • Pobieranie dokumentów z Subiekta 123 prosto z chmury w Internecie.
Schematy dekretacji
 • Możliwość zdefiniowania dowolnej liczby schematów dla danego typu dokumentu i jego cechy (np. Kategorii księgowej) poprzez określenie kolejności ich wykonania ręcznie (podobne warunkowanie użyto przy imporcie do ewidencji VAT).
 • Dodawanie wzorcowych schematów i kopiowanie z innego okresu obrachunkowego.
Ewidencje VAT sprzedaży i zakupu
 • Ewidencja i rozliczanie podatku VAT: ewidencjonowanie dokumentów złożonych operacji gospodarczych (np.: zakupy zaopatrzeniowe i kosztowe, różne warianty odliczenia), obsługa transakcji VAT krajowych, we wnętrzuwspólnotowych i pozaunijnych.
 • Rozliczanie VAT marża, korekt VAT, nieterminowych płatności (ulga za złe długi), VAT naliczanego po zapłacie (z użyciem rozliczeń rozrachunków).
 • Tworzenie zapisów na podstawie dostarczonego pliku JPK_VAT.
 • Obsługa procedury scentralizowanego rozliczenia VAT dotyczącej jednostek samorządu terytorialnego.
 • automatyczne wyliczanie deklaracji: VAT-7/7K, VAT-8, VAT-9M. VAT-10, VAT-11, VAT-23, VAT-26, VAT-27, VAT-R oraz VAT-UE i ich korekt. (miesięcznie lub kwartalnie).
 • Zapisy VAT można zróżnicować pod kątem zawartości dokumentu, czyli określić najróżniejszy skutek VAT dla pozycji (tzw. Zapis złożony).
 • Wsparcie podatników niekorzystających z rozliczenia VAT – komunikowanie momentu przekroczenia progu sprzedaży zwolnionej.
 • Noty korygujące na podstawie zapisów w ewidencji VAT zakupu.
JPK - jednolity Plik Kontrolny.
 • Generowanie i dostawa elektroniczna plików obowiązkowych plików JPK_VAT i ich korekt.
 • Import dostarczonych plików JPK_VAT i uwzględnienie ich w wysyłce elektronicznej.
 • Tworzenie JPK_VAT na podstawie dostarczonych plików faktur JPK_FA.
 • Generowanie bądź aktualizacja deklaracji VAT-7 na podstawie pliku JPK_VAT.
 • Weryfikacja deklaracji VAT-7 z wygenerowanym plikiem JPK_VAT
 • Wsparcie mikro przedsiębiorców w podpisywaniu JPK_VAT przy pomocy profilu zaufanego.
 • Generowanie i przesyłka elektroniczna plików JPK_KR (ksiąg rachunkowych), JPK_WB (wyciągów bankowych) oraz JPK_VAT (ewidencji VAT) na cele kontrolne urzędów skarbowych.
 • Import dostarczonych przez podatników plików JPK i ich wysyłka elektroniczna na żądanie urzędu skarbowego.
Środki trwałe
 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych i operacji związanych z nimi.
 • Możliwość ewidencjonowania operacji wg amortyzacji podatkowej i bilansowej z uwzględnieniem wartości stanowiącej koszty uzyskania przychodu i wartości przypadającej na miejsca wykorzystywania środków trwałych.
Sprawozdawczość finansowa
 • Bilans, a także Rachunek zysków i strat w wariantach i Zestawienie zmian w kapitale własnym dla wielu typów działalności.
 • Możliwość modyfikacji treści zastosowanych sprawozdań, a także dodania nowych pozycji wyliczeniowych.
 • Definiowalne komponenty sprawozdań określające sposób wyliczenia pozycji sprawozdania.
 • Tworzenie wielu wariantów danego sprawozdania na przeróżne cele sprawozdawcze.
 • Import, a także eksport układu definicji sprawozdań za pomocą plików XML.
 • Możliwość tworzenia sprawozdań opisowych rodzaju "dane dodatkowe" z zastosowaniem wartości sprawozdań.
Umowy i płace
 • Podstawowa obsługa umów i płac – umowy o pracę, a także cywilnoprawne wraz z obsługą naliczeń ZUS.
 • Eksport danych do programu Płatnik w wersji nie niższej aniżeli 9.01.001.
Ewidencje pomocnicze
 • Ewidencje pomocnicze: przejazdów, remanentów dla wszystkich form księgowości.
 • Ewidencja pojazdów stosowanych do działalności gospodarczej wraz z obsługą eksploatacji samochodów, motocykli oraz motorowerów należących do pracowników, wspólników, osób współpracujących bądź ewidencja pojazdów firmowych. Obsługa naliczeń kosztów związanych z pojazdami z odliczeniem VAT pełnym bądź częściowym.
 • Obsługa dowodów, a także faktur wewnętrznych - dokumentów własnych podmiotu dotyczących operacji zachodzących we wnętrzu firmy bądź wystawianych zastępczo za dowody obce wraz z automatyczną dekretacją do ksiąg rachunkowych.
 • Noty uznaniowe i obciążeniowe z obsługą terminu płatności.
 • Możliwość zaewidencjonowania ryczałtu na używanie pojazdu pracownika do celów służbowych.
 • innowacyjny system rozliczeń właścicielskich wspierających rozliczenie podatku od przychodów ewidencjonowanych: od składek ZUS wspólnika (także z innych źródeł, przez ewidencję przychodów z etatu lub innych form działalności gospodarczej i straty z lat ubiegłych, do odliczeń, doliczeń i obniżek związanych z ulgami na dzieci i innymi ulgami związanymi z podatkiem.
 • Naliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w ujęciu miesięcznym bądź kwartalnym. Uwzględnienie naliczeń rozliczeń właścicielskich w rozliczeniu zaliczek na podatek dochodowy wspólników.
 • Możliwość ewidencjonowania osób współpracujących wraz z wyliczaniem składek oraz deklaracji ZUS, a także wspólnego rozliczania wspólnika ze współmałżonkiem.
Kasa
 • Operacje kasowe z odłożonym skutkiem (niewykonane).
 • Kompleksowa obsługa kasy z rejestrowaniem operacji gotówkowych i bezgotówkowych (płatności kartą płatniczą, bony).
 • Możliwość zdefiniowania wielu stanowisk kasowych w obrębie jednej kasy (przydatne m.in. Podczas korzystania z sesji kasowych, które są związane ze stanowiskiem, a także raportów kasowych, które dotyczą kasy).
 • Możliwość przypisania form płatności do stanowiska kasowego.
 • Raport kasowy to zbiorczy dokument, który może być podany bezpośrednio do księgowości (może być odzwierciedleniem jednej albo wielu sesji kasowych).
 • Możliwość rejestrowania środków w drodze i kończenia rozpoczętego transferu.
Bank
 • Spójna obsługa operacji na rachunku bankowym bez względu na sposób prowadzenia rachunku (ewidencjonowanie ręczne, bankowość elektroniczna).
 • Bankowość elektroniczna offline i online.
 • Polecenie przelewu/wpłaty gotówkowej standardowe, podatkowe, ZUS-owe.
 • Możliwość rejestrowania środków w drodze, kończenie rozpoczętego transferu.
Rozliczenia
 • Rozliczenia waluta obca-PLN.
 • Kompensaty rozrachunków.
Rozrachunki
 • Podział płatności na warianty – dla każdego z nich można określić, jaki rodzaj rozrachunku będzie produkowany dla płatności (np. KP typu spłata stwarza spłatę należności, a typu zaliczka buduje zobowiązanie).
 • Schematy innowacyjnań windykacyjnych.
 • Wysyłanie jednostkowych albo masowych wiadomości SMS informujących o progresywnaniu windykacyjnym.
 • uzupełniające tryby w schematach importu: tryb „podłącz albo przerwij import" i „podłącz lub rozlicz i powiel".
Konfiguracja
 • Możliwość użycia predefiniowanych słowników użytkownika i zastosowanie ich elementów do opisu księgowego pozycji dokumentów do dekretacji.

demonstrujemy przykładowe ekrany ilustrujące funkcjonalność Rewizora nexo. Ekrany w skali 1:1 można obejrzeć wybierając zamieszczone poniżej miniatury.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.